Xử lý các sự kiện trong vòng đời của tiện ích

Tiện ích của bạn có thể bao gồm các hàm Cloud Tasks kích hoạt khi một bản sao tiện ích trải qua bất kỳ sự kiện nào trong vòng đời sau đây:

 • Một bản sao của tiện ích đã được cài đặt
 • Một bản sao của tiện ích đã được cập nhật lên phiên bản mới
 • Đã thay đổi cấu hình của một bản sao tiện ích

Một trong những trường hợp sử dụng quan trọng nhất của tính năng này là điền lại dữ liệu. Ví dụ: giả sử bạn đang tạo một tiện ích tạo bản xem trước hình thu nhỏ của hình ảnh được tải lên bộ chứa Cloud Storage. Công việc chính của tiện ích sẽ được thực hiện trong một hàm được kích hoạt bởi sự kiện onFinalize Cloud Storage. Tuy nhiên, chỉ những hình ảnh được tải lên sau khi tiện ích được cài đặt mới được xử lý. Bằng cách đưa vào tiện ích một hàm được kích hoạt bởi sự kiện trong vòng đời onInstall, bạn cũng có thể tạo bản xem trước hình thu nhỏ của mọi hình ảnh hiện có khi tiện ích được cài đặt.

Sau đây là một số trường hợp sử dụng khác của trình kích hoạt sự kiện trong vòng đời:

 • Tự động hoá quy trình thiết lập sau khi cài đặt (tạo bản ghi cơ sở dữ liệu, lập chỉ mục, v.v.)
 • Nếu bạn phải phát hành các thay đổi không tương thích ngược, hãy tự động di chuyển dữ liệu khi cập nhật

Trình xử lý sự kiện chạy trong thời gian ngắn trong vòng đời

Nếu tác vụ của bạn có thể chạy hoàn toàn trong thời lượng tối đa của Cloud Functions (9 phút sử dụng API thế hệ đầu tiên), thì bạn có thể viết trình xử lý sự kiện trong vòng đời dưới dạng một hàm duy nhất sẽ kích hoạt trên sự kiện onDispatch của hàng đợi tác vụ:

export const myTaskFunction = functions.tasks.taskQueue()
 .onDispatch(async () => {
  // Complete your lifecycle event handling task.
  // ...

  // When processing is complete, report status to the user (see below).
 });

Sau đó, trong tệp extension.yaml của tiện ích, hãy làm như sau:

 1. Đăng ký hàm dưới dạng tài nguyên tiện ích với tập hợp thuộc tính taskQueueTrigger. Nếu bạn đặt taskQueueTrigger thành bản đồ trống ({}), tiện ích của bạn sẽ cung cấp hàng đợi Cloud Tasks bằng cách sử dụng chế độ cài đặt mặc định; bạn có thể tuỳ ý điều chỉnh các chế độ cài đặt này.

  resources:
   - name: myTaskFunction
    type: firebaseextensions.v1beta.function
    description: >-
     Describe the task performed when the function is triggered by a lifecycle
     event
    properties:
     location: ${LOCATION}
     taskQueueTrigger: {}
  
 2. Đăng ký hàm của bạn với vai trò là trình xử lý cho một hoặc nhiều sự kiện trong vòng đời:

  resources:
   - ...
  lifecycleEvents:
   onInstall:
    function: myTaskFunction
    processingMessage: Resizing your existing images
   onUpdate:
    function: myOtherTaskFunction
    processingMessage: Setting up your extension
   onConfigure:
    function: myOtherTaskFunction
    processingMessage: Setting up your extension
  
  

  Bạn có thể đăng ký hàm cho bất kỳ sự kiện nào sau đây: onInstall, onUpdateonConfigure. Tất cả những sự kiện này là không bắt buộc.

 3. Đề xuất: Nếu bạn không cần thực hiện tác vụ xử lý để tiện ích hoạt động, hãy thêm thông số do người dùng định cấu hình để cho phép người dùng chọn có bật hay không.

  Ví dụ: thêm một thông số như sau:

  params:
   - param: DO_BACKFILL
    label: Backfill existing images
    description: >
     Should existing, unresized images in the Storage bucket be resized as well?
    type: select
    options:
     - label: Yes
      value: true
     - label: No
      value: false
  

  Và trong hàm của bạn, nếu tham số được đặt thành false, hãy thoát sớm:

  export const myTaskFunction = functions.tasks.taskQueue()
   .onDispatch(async () => {
    if (!process.env.DO_BACKFILL) {
     await runtime.setProcessingState(
      "PROCESSING_COMPLETE",
      "Existing images were not resized."
     );
     return;
    }
    // Complete your lifecycle event handling task.
    // ...
   });
  

Thực hiện các tác vụ chạy trong thời gian dài

Nếu tác vụ của bạn không thể hoàn thành trong khoảng thời gian tối đa của Cloud Functions, hãy chia công việc đó thành các nhiệm vụ con và thực hiện từng nhiệm vụ con theo trình tự bằng cách đưa công việc vào hàng đợi bằng phương thức TaskQueue.enqueue() của SDK dành cho quản trị viên.

Ví dụ: giả sử bạn muốn bổ sung dữ liệu trên Cloud Firestore. Bạn có thể chia bộ sưu tập tài liệu thành nhiều phần bằng con trỏ truy vấn. Sau khi xử lý một đoạn, hãy chuyển độ lệch bắt đầu và thêm một lệnh gọi hàm khác vào hàng đợi như minh hoạ dưới đây:

import { getFirestore } from "firebase-admin/firestore";
import { getFunctions } from "firebase-admin/functions";

exports.backfilldata = functions.tasks.taskQueue().onDispatch(async (data) => {
 // When a lifecycle event triggers this function, it doesn't pass any data,
 // so an undefined offset indicates we're on our first invocation and should
 // start at offset 0. On subsequent invocations, we'll pass an explicit
 // offset.
 const offset = data["offset"] ?? 0;

 // Get a batch of documents, beginning at the offset.
 const snapshot = await getFirestore()
  .collection(process.env.COLLECTION_PATH)
  .startAt(offset)
  .limit(DOCS_PER_BACKFILL)
  .get();
 // Process each document in the batch.
 const processed = await Promise.allSettled(
  snapshot.docs.map(async (documentSnapshot) => {
   // Perform the processing.
  })
 );

 // If we processed a full batch, there are probably more documents to
 // process, so enqueue another invocation of this function, specifying
 // the offset to start with.
 //
 // If we processed less than a full batch, we're done.
 if (processed.length == DOCS_PER_BACKFILL) {
  const queue = getFunctions().taskQueue(
   "backfilldata",
   process.env.EXT_INSTANCE_ID
  );
  await queue.enqueue({
   offset: offset + DOCS_PER_BACKFILL,
  });
 } else {
   // Processing is complete. Report status to the user (see below).
 }
});

Thêm hàm vào extension.yaml như mô tả trong phần trước.

Trạng thái báo cáo

Khi tất cả các hàm xử lý đã hoàn tất (thành công hoặc có lỗi), hãy báo cáo trạng thái của tác vụ bằng các phương thức thời gian chạy tiện ích của SDK dành cho quản trị viên. Người dùng có thể xem trạng thái này trên trang chi tiết về tiện ích trong bảng điều khiển của Firebase.

Hoàn tất thành công và các lỗi không nghiêm trọng

Để báo cáo việc hoàn tất thành công và các lỗi không nghiêm trọng (lỗi khiến tiện ích chuyển sang trạng thái không hoạt động), hãy sử dụng phương thức thời gian chạy tiện ích setProcessingState() của SDK dành cho quản trị viên:

import { getExtensions } from "firebase-admin/extensions";

// ...

getExtensions().runtime().setProcessingState(processingState, message);

Bạn có thể đặt các trạng thái sau:

Tiểu bang không nghiêm trọng
PROCESSING_COMPLETE

Dùng để báo cáo việc hoàn thành việc cần làm. Ví dụ:

getExtensions().runtime().setProcessingState(
 "PROCESSING_COMPLETE",
 `Backfill complete. Successfully processed ${numSuccess} documents.`
);
PROCESSING_WARNING

Sử dụng để báo cáo thành công một phần. Ví dụ:

getExtensions().runtime().setProcessingState(
 "PROCESSING_WARNING",
 `Backfill complete. ${numSuccess} documents processed successfully.`
  + ` ${numFailed} documents failed to process. ${listOfErrors}.`
  + ` ${instructionsToFixTheProblem}`
);
PROCESSING_FAILED

Dùng để báo cáo những lỗi khiến tác vụ không hoàn thành được, nhưng không sử dụng được tiện ích. Ví dụ:

getExtensions().runtime().setProcessingState(
 "PROCESSING_FAILED",
 `Backfill failed. ${errorMsg} ${optionalInstructionsToFixTheProblem}.`
);

Để báo cáo lỗi khiến không sử dụng được tiện ích, hãy gọi setFatalError().

NONE

Dùng để xoá trạng thái của việc cần làm. Bạn có thể tuỳ ý sử dụng tuỳ chọn này để xoá thông báo trạng thái khỏi bảng điều khiển (ví dụ: sau một khoảng thời gian kể từ khi thiết lập PROCESSING_COMPLETE). Ví dụ:

getExtensions().runtime().setProcessingState("NONE");

Lỗi nghiêm trọng

Nếu xảy ra lỗi khiến tiện ích không hoạt động được (ví dụ: không thực hiện được thao tác thiết lập bắt buộc), hãy báo cáo lỗi nghiêm trọng bằng setFatalError():

import { getExtensions } from "firebase-admin/extensions";

// ...

getExtensions().runtime().setFatalError(`Post-installation setup failed. ${errorMessage}`);

Điều chỉnh hàng đợi tác vụ

Nếu bạn đặt thuộc tính taskQueueTrigger thành {}, thì tiện ích của bạn sẽ cấp phép cho hàng đợi Cloud Tasks với chế độ cài đặt mặc định khi một phiên bản tiện ích được cài đặt. Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh các giới hạn đồng thời của hàng đợi tác vụ và thử lại hành vi bằng cách cung cấp các giá trị cụ thể:

resources:
 - name: myTaskFunction
  type: firebaseextensions.v1beta.function
  description: >-
   Perform a task when triggered by a lifecycle event
  properties:
   location: ${LOCATION}
   taskQueueTrigger:
    rateLimits:
     maxConcurrentDispatches: 1000
     maxDispatchesPerSecond: 500
    retryConfig:
     maxAttempts: 100 # Warning: setting this too low can prevent the function from running
     minBackoffSeconds: 0.1
     maxBackoffSeconds: 3600
     maxDoublings: 16
lifecycleEvents:
 onInstall: 
  function: myTaskFunction
  processingMessage: Resizing your existing images
 onUpdate:
  function: myTaskFunction
  processingMessage: Setting up your extension
 onConfigure:
  function: myOtherTaskFunction
  processingMessage: Setting up your extension

Xem phần Định cấu hình hàng đợi của Cloud Tasks trong tài liệu về Google Cloud để biết thông tin chi tiết về các thông số này.

Đừng chỉ định các tham số của hàng đợi tác vụ bằng cách truyền các tham số đó tới taskQueue(). Các chế độ cài đặt này bị bỏ qua, thay vào đó là cấu hình trong extension.yaml và các chế độ cài đặt mặc định cho cấu hình.

Ví dụ: tính năng này sẽ không hoạt động:

export const myBrokenTaskFunction = functions.tasks
 // DON'T DO THIS IN AN EXTENSION! THESE SETTINGS ARE IGNORED.
 .taskQueue({
  retryConfig: {
   maxAttempts: 5,
   minBackoffSeconds: 60,
  },
  rateLimits: {
   maxConcurrentDispatches: 1000,
   maxDispatchesPerSecond: 10,
  },
 })
 .onDispatch(
  // ...
 );

Thuộc tính taskQueueTrigger trong extension.yaml là cách duy nhất để định cấu hình hàng đợi tác vụ của tiện ích.

Ví dụ

Các tiện ích chính thức storage-resize-images, firestore-bigquery-exportfirestore-translate-text đều sử dụng các trình xử lý sự kiện trong vòng đời để thay thế dữ liệu.