Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Các mẫu iOS cho Firebase

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Khởi động nhanh - Thân thiện với Người ăn

Ứng dụng mẫu này trình bày việc xây dựng một dịch vụ đề xuất nhà hàng đơn giản bằng Firebase. Điều này thể hiện các tính năng như truy vấn phức hợp, giao dịch phía máy khách, bộ sưu tập con và tính bền bỉ ngoại tuyến.

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang mẫu .