Các mẫu web cho Cloud Firestore

Khởi động nhanh - Người ăn thân thiện

Ứng dụng mẫu này trình bày việc xây dựng một dịch vụ giới thiệu nhà hàng đơn giản bằng Cloud Firestore. Điều này thể hiện các tính năng như truy vấn phức hợp, giao dịch phía máy khách, bộ sưu tập con và tính bền bỉ ngoại tuyến.

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang mẫu .