Mẫu web cho Firebase

Bắt đầu nhanh - Ăn uống thân thiện

Ứng dụng mẫu này minh họa cách xây dựng dịch vụ đề xuất nhà hàng đơn giản bằng Firebase. Điều này thể hiện các tính năng như truy vấn phức hợp, giao dịch phía máy khách, bộ sưu tập con và tính bền vững ngoại tuyến.

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang mẫu .