Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

Mẫu web cho Firebase

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bắt đầu nhanh - Ăn uống thân thiện

Ứng dụng mẫu này minh họa cách xây dựng dịch vụ đề xuất nhà hàng đơn giản bằng Firebase. Điều này thể hiện các tính năng như truy vấn phức hợp, giao dịch phía máy khách, bộ sưu tập con và tính bền vững ngoại tuyến.

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang mẫu .