Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

Thư viện Cloud Firestore và tích hợp khung

Cloud Firestore cung cấp một số tích hợp với các thư viện mã nguồn mở bên cạnh các thư viện máy khách và máy chủ có trong tài liệu. Những tích hợp này thường được triển khai bởi các nhà phát triển đã sử dụng Cloud Firestore và muốn đưa nó vào khuôn khổ yêu thích của họ.

Các tích hợp sau đây đã được triển khai với sự cộng tác của nhóm Cloud Firestore.

góc lửa

Nền tảng: Web

AngularFire là một thư viện Angular cho Firebase. Với AngularFire và Cloud Firestore, bạn có thể thêm dữ liệu của mình vào tài liệu và bộ sưu tập, truy vấn dữ liệu và cho phép truy cập dữ liệu ngoại tuyến.

Đọc tài liệu

FirebaseUI

Nền tảng: Android, iOS

Sử dụng thư viện FirebaseUI dành cho AndroidiOS để liên kết dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Cloud Firestore của bạn với giao diện người dùng của ứng dụng.

Đọc tài liệu iOS Đọc tài liệu Android

Phản ứng Firebase bản địa

Nền tảng : Android, Apple

React Native Firebase là thư viện React Native được đề xuất chính thức cho Firebase. Tuy nhiên, nó không được hỗ trợ bởi Firebase. Tìm hiểu thêm về những gì bạn có thể làm với React Native và Cloud Firestore trong Bắt đầu với Cloud Firestore trên React Native .

Đọc tài liệu