Xây dựng sự hiện diện trong Cloud Firestore

Tuỳ thuộc vào loại ứng dụng đang tạo, bạn có thể thấy hữu ích trong việc phát hiện người dùng hoặc thiết bị nào đang hoạt động trên mạng – còn gọi là phát hiện "sự hiện diện".

Ví dụ: nếu đang xây dựng một ứng dụng như mạng xã hội hoặc triển khai một nhóm thiết bị IoT, bạn có thể sử dụng thông tin này để hiển thị danh sách bạn bè đang trực tuyến và tự do trò chuyện hoặc sắp xếp thiết bị IoT của mình theo "lần thấy gần nhất".

Cloud Firestore vốn không hỗ trợ sự hiện diện, nhưng bạn có thể tận dụng các sản phẩm khác của Firebase để xây dựng một hệ thống hiện diện.

Giải pháp: Hàm đám mây với cơ sở dữ liệu theo thời gian thực

Để kết nối Cloud Firestore với tính năng hiện diện gốc của Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực Firebase, hãy sử dụng Cloud Functions.

Sử dụng Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực để báo cáo trạng thái kết nối, sau đó sử dụng Cloud Functions để phản chiếu dữ liệu đó vào Cloud Firestore.

Sử dụng tính năng hiện diện trong Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực

Trước tiên, hãy xem xét cách hoạt động của một hệ thống hiện diện truyền thống trong Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực.

Web

// Fetch the current user's ID from Firebase Authentication.
var uid = firebase.auth().currentUser.uid;

// Create a reference to this user's specific status node.
// This is where we will store data about being online/offline.
var userStatusDatabaseRef = firebase.database().ref('/status/' + uid);

// We'll create two constants which we will write to 
// the Realtime database when this device is offline
// or online.
var isOfflineForDatabase = {
  state: 'offline',
  last_changed: firebase.database.ServerValue.TIMESTAMP,
};

var isOnlineForDatabase = {
  state: 'online',
  last_changed: firebase.database.ServerValue.TIMESTAMP,
};

// Create a reference to the special '.info/connected' path in 
// Realtime Database. This path returns `true` when connected
// and `false` when disconnected.
firebase.database().ref('.info/connected').on('value', function(snapshot) {
  // If we're not currently connected, don't do anything.
  if (snapshot.val() == false) {
    return;
  };

  // If we are currently connected, then use the 'onDisconnect()' 
  // method to add a set which will only trigger once this 
  // client has disconnected by closing the app, 
  // losing internet, or any other means.
  userStatusDatabaseRef.onDisconnect().set(isOfflineForDatabase).then(function() {
    // The promise returned from .onDisconnect().set() will
    // resolve as soon as the server acknowledges the onDisconnect() 
    // request, NOT once we've actually disconnected:
    // https://firebase.google.com/docs/reference/js/firebase.database.OnDisconnect

    // We can now safely set ourselves as 'online' knowing that the
    // server will mark us as offline once we lose connection.
    userStatusDatabaseRef.set(isOnlineForDatabase);
  });
});

Ví dụ này là một hệ thống hoàn chỉnh hiện diện Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực. Thư viện này xử lý nhiều tình trạng ngắt kết nối, sự cố, v.v.

Đang kết nối với Cloud Firestore

Để triển khai một giải pháp tương tự trong Cloud Firestore, hãy sử dụng cùng một mã Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, sau đó sử dụng Cloud Functions để đồng bộ hoá Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực và Cloud Firestore.

Thêm Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực vào dự án và đưa vào giải pháp hiện diện nêu trên nếu bạn chưa thêm.

Tiếp theo, bạn sẽ đồng bộ hoá trạng thái hiện diện với Cloud Firestore thông qua các phương thức sau:

 1. Cục bộ, vào bộ nhớ đệm Cloud Firestore của thiết bị ngoại tuyến để ứng dụng biết rằng thiết bị đang không kết nối mạng.
 2. Sử dụng Chức năng đám mây trên toàn cầu để tất cả các thiết bị khác truy cập vào Cloud Firestore biết thiết bị này đang không kết nối mạng.

Cập nhật bộ nhớ đệm cục bộ của Cloud Firestore

Hãy cùng xem những thay đổi cần thiết để hoàn thành vấn đề đầu tiên, đó là cập nhật bộ nhớ đệm cục bộ của Cloud Firestore.

Web

// ...
var userStatusFirestoreRef = firebase.firestore().doc('/status/' + uid);

// Firestore uses a different server timestamp value, so we'll 
// create two more constants for Firestore state.
var isOfflineForFirestore = {
  state: 'offline',
  last_changed: firebase.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
};

var isOnlineForFirestore = {
  state: 'online',
  last_changed: firebase.firestore.FieldValue.serverTimestamp(),
};

firebase.database().ref('.info/connected').on('value', function(snapshot) {
  if (snapshot.val() == false) {
    // Instead of simply returning, we'll also set Firestore's state
    // to 'offline'. This ensures that our Firestore cache is aware
    // of the switch to 'offline.'
    userStatusFirestoreRef.set(isOfflineForFirestore);
    return;
  };

  userStatusDatabaseRef.onDisconnect().set(isOfflineForDatabase).then(function() {
    userStatusDatabaseRef.set(isOnlineForDatabase);

    // We'll also add Firestore set here for when we come online.
    userStatusFirestoreRef.set(isOnlineForFirestore);
  });
});

Với những thay đổi này, giờ đây chúng tôi đã đảm bảo rằng trạng thái Cloud Firestore cục bộ sẽ luôn phản ánh trạng thái trực tuyến/ngoại tuyến của thiết bị. Điều này có nghĩa là bạn có thể nghe tài liệu /status/{uid} và sử dụng dữ liệu này để thay đổi giao diện người dùng nhằm phản ánh trạng thái kết nối.

Web

userStatusFirestoreRef.onSnapshot(function(doc) {
  var isOnline = doc.data().state == 'online';
  // ... use isOnline
});

Cập nhật Cloud Firestore trên toàn cầu

Mặc dù ứng dụng của chúng tôi báo cáo chính xác sự hiện diện trực tuyến cho chính ứng dụng đó, nhưng trạng thái này sẽ không chính xác trên các ứng dụng khác trên Cloud Firestore vì việc ghi trạng thái "ngoại tuyến" chỉ được lưu trữ trên máy và sẽ không được đồng bộ hoá khi kết nối được khôi phục. Để hạn chế điều này, chúng ta sẽ sử dụng Hàm đám mây theo dõi đường dẫn status/{uid} trong Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực. Khi giá trị của Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực thay đổi, giá trị này sẽ đồng bộ hoá với Cloud Firestore để mọi trạng thái của người dùng đều chính xác.

Node.js

firebase.firestore().collection('status')
  .where('state', '==', 'online')
  .onSnapshot(function(snapshot) {
    snapshot.docChanges().forEach(function(change) {
      if (change.type === 'added') {
        var msg = 'User ' + change.doc.id + ' is online.';
        console.log(msg);
        // ...
      }
      if (change.type === 'removed') {
        var msg = 'User ' + change.doc.id + ' is offline.';
        console.log(msg);
        // ...
      }
    });
  });

Sau khi triển khai hàm này, bạn sẽ có một hệ thống hiện diện hoàn chỉnh chạy trên Cloud Firestore. Dưới đây là ví dụ về cách theo dõi bất kỳ người dùng nào truy cập vào mạng hoặc chuyển sang chế độ ngoại tuyến bằng cách sử dụng truy vấn where().

Web

firebase.firestore().collection('status')
  .where('state', '==', 'online')
  .onSnapshot(function(snapshot) {
    snapshot.docChanges().forEach(function(change) {
      if (change.type === 'added') {
        var msg = 'User ' + change.doc.id + ' is online.';
        console.log(msg);
        // ...
      }
      if (change.type === 'removed') {
        var msg = 'User ' + change.doc.id + ' is offline.';
        console.log(msg);
        // ...
      }
    });
  });

Hạn chế

Việc sử dụng Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực để thêm sự hiện diện vào ứng dụng Cloud Firestore có thể mở rộng và hiệu quả, nhưng có một số hạn chế:

 • Huỷ bỏ – khi theo dõi các thay đổi theo thời gian thực trong Cloud Firestore, giải pháp này có thể kích hoạt nhiều thay đổi. Nếu những thay đổi này kích hoạt nhiều sự kiện hơn mong muốn, hãy huỷ bỏ các sự kiện trên Cloud Firestore theo cách thủ công.
 • Khả năng kết nối – cách triển khai này đo lường khả năng kết nối với Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, chứ không phải với Cloud Firestore. Nếu trạng thái kết nối với từng cơ sở dữ liệu không giống nhau, thì giải pháp này có thể báo cáo trạng thái hiện diện không chính xác.
 • Android – trên Android, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực sẽ ngắt kết nối với phần phụ trợ sau 60 giây không hoạt động. Không hoạt động nghĩa là không có trình nghe mở hoặc thao tác đang chờ xử lý. Để duy trì kết nối, bạn nên thêm trình nghe sự kiện giá trị vào một đường dẫn ngoài .info/connected. Ví dụ: bạn có thể thực hiện FirebaseDatabase.getInstance().getReference((new Date()).toString()).keepSynced() khi bắt đầu mỗi phiên. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Phát hiện trạng thái kết nối.