Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Trình kích hoạt Xác thực Firebase

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bạn có thể kích hoạt Chức năng đám mây để phản hồi việc tạo và xóa tài khoản người dùng Firebase. Ví dụ: bạn có thể gửi email chào mừng đến người dùng vừa tạo tài khoản trong ứng dụng của bạn. Các ví dụ trên trang này dựa trên một mẫu thực hiện chính xác điều này — gửi email chào mừng và chia tay khi tạo và xóa tài khoản.

Để biết thêm ví dụ về các trường hợp sử dụng, hãy xem Tôi có thể làm gì với Chức năng đám mây?

Kích hoạt một chức năng khi người dùng tạo

Bạn có thể tạo một hàm kích hoạt khi người dùng Firebase được tạo bằng cách sử dụng trình xử lý sự kiện functions.auth.user().onCreate() :

exports.sendWelcomeEmail = functions.auth.user().onCreate((user) => {
  // ...
});

Tài khoản Firebase sẽ kích hoạt các sự kiện tạo người dùng cho Chức năng đám mây khi:

  • Một người dùng tạo một tài khoản email và mật khẩu.
  • Người dùng đăng nhập lần đầu tiên bằng nhà cung cấp danh tính được liên kết.
  • Nhà phát triển tạo tài khoản bằng SDK quản trị Firebase.
  • Người dùng đăng nhập vào phiên xác thực ẩn danh mới lần đầu tiên.

Sự kiện Chức năng đám mây không được kích hoạt khi người dùng đăng nhập lần đầu tiên bằng mã thông báo tùy chỉnh.

Truy cập thuộc tính người dùng

Từ dữ liệu người dùng được trả về cho chức năng của bạn, bạn có thể truy cập danh sách các thuộc tính người dùng có sẵn trong đối tượng UserRecord của người dùng mới được tạo. Ví dụ: bạn có thể lấy email và tên hiển thị của người dùng như được hiển thị:

const email = user.email; // The email of the user.
const displayName = user.displayName; // The display name of the user.

Kích hoạt một chức năng khi người dùng xóa

Cũng giống như bạn có thể kích hoạt một chức năng khi tạo người dùng, bạn có thể phản hồi các sự kiện xóa của người dùng. Sử dụng trình xử lý sự kiện functions.auth.user().onDelete() như được hiển thị:

exports.sendByeEmail = functions.auth.user().onDelete((user) => {
  // ...
});

Các chức năng chặn kích hoạt

Nếu bạn đã nâng cấp lên Xác thực Firebase bằng Nền tảng nhận dạng, bạn có thể mở rộng Xác thực Firebase bằng cách chặn Chức năng đám mây .

Chức năng chặn cho phép bạn thực thi mã tùy chỉnh sửa đổi kết quả của việc người dùng đăng ký hoặc đăng nhập vào ứng dụng của bạn. Ví dụ: bạn có thể ngăn người dùng xác thực nếu họ không đáp ứng các tiêu chí nhất định hoặc cập nhật thông tin của người dùng trước khi trả lại cho ứng dụng khách của bạn.