Xử lý các phần phụ thuộc


Có hai cách để chỉ định các phần phụ thuộc cho Cloud Functions được viết bằng Python: sử dụng tệp requirements.txt của trình quản lý gói pip hoặc đóng gói các phần phụ thuộc cục bộ cùng với hàm.

Không hỗ trợ thông số kỹ thuật của phần phụ thuộc sử dụng tiêu chuẩn Pipfile/Pipfile.lock. Dự án của bạn không nên bao gồm những tệp này.

Chỉ định các phần phụ thuộc bằng pip

Các phần phụ thuộc trong Python được quản lý bằng pip và được thể hiện trong tệp siêu dữ liệu có tên là requirements.txt. Tệp này phải ở cùng thư mục với tệp main.py chứa mã hàm của bạn.

Khi bạn triển khai hoặc triển khai lại chức năng, Cloud Functions sử dụng pip để tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất của các phần phụ thuộc như được khai báo trong tệp requirements.txt. Tệp requirements.txt chứa một dòng cho mỗi gói. Mỗi dòng chứa tên gói và phiên bản được yêu cầu (không bắt buộc). Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu tham khảo về requirements.txt.

Để các thay đổi về phiên bản phần phụ thuộc không ảnh hưởng đến bản dựng, hãy cân nhắc ghim các gói phần phụ thuộc vào một phiên bản cụ thể.

Sau đây là ví dụ về tệp requirements.txt:

functions-framework
requests==2.20.0
numpy

Khung hàm là phần phụ thuộc bắt buộc cho tất cả các hàm. Mặc dù Cloud Functions sẽ thay mặt bạn cài đặt khi tạo hàm này, nhưng bạn nên đưa hàm này vào dưới dạng một phần phụ thuộc rõ ràng để đảm bảo sự rõ ràng.

Nếu hàm của bạn dựa vào các phần phụ thuộc riêng tư, bạn nên phản chiếu functions-framework vào sổ đăng ký riêng tư của mình. Thêm functions-framework được đồng bộ hoá hai chiều dưới dạng phần phụ thuộc vào hàm để tránh việc cài đặt gói từ Internet công cộng.

Đóng gói các phần phụ thuộc cục bộ

Bạn cũng có thể đóng gói và triển khai các phần phụ thuộc cùng với hàm của mình. Phương pháp này hữu ích nếu phần phụ thuộc của bạn không có sẵn thông qua trình quản lý gói pip hoặc nếu quyền truy cập Internet của môi trường Cloud Functions bị hạn chế.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng cấu trúc thư mục như sau:

myfunction/
├── main.py
└── localpackage/
    ├── __init__.py
    └── script.py

Sau đó, bạn có thể nhập mã như bình thường từ localpackage bằng cách sử dụng câu lệnh import sau.

# Code in main.py
from localpackage import script

Xin lưu ý rằng phương pháp này sẽ không chạy bất kỳ tệp setup.py nào. Các gói có những tệp đó vẫn có thể được đi kèm, nhưng có thể không chạy đúng cách trên Cloud Functions.