Sử dụng TypeScript cho Chức năng đám mây

Đối với các nhà phát triển muốn viết hàm bằng TypeScript, Cloud Functions cung cấp 2 kiểu hỗ trợ:

 • Tạo và định cấu hình các dự án TypeScript để dịch chuyển tự động khi khởi chạy (firebase init functions).
 • Chuyển đổi nguồn TypeScript hiện có thành JavaScript tại thời điểm triển khai thông qua một hook trước khi triển khai.

Làm theo hướng dẫn trong hướng dẫn này, bạn có thể di chuyển một dự án JavaScript hiện có sang TypeScript và tiếp tục triển khai các hàm bằng cách sử dụng một hook trước khi triển khai để chuyển đổi mã nguồn của bạn. Khi viết các hàm, TypeScript mang lại nhiều lợi ích so với JavaScript dạng vanilla:

 • TypeScript hỗ trợ các tính năng JavaScript mới nhất như không đồng bộ/chờ, đơn giản hóa việc quản lý lời hứa
 • Trình tìm lỗi mã nguồn Cloud Functions nêu bật các vấn đề thường gặp trong khi bạn lập trình
 • An toàn về kiểu giúp bạn tránh lỗi thời gian chạy trong các hàm được triển khai

Nếu bạn mới sử dụng TypeScript, hãy xem nội dung TypeScript trong 5 phút.

Khởi chạy một dự án Cloud Functions mới bằng TypeScript

Chạy firebase init functions trong một thư mục mới. Công cụ này cung cấp cho bạn các lựa chọn để xây dựng dự án bằng JavaScript hoặc TypeScript. Chọn TypeScript để xuất cấu trúc dự án sau:

myproject
 +- functions/   # Directory containing all your functions code
   |
   +- package.json # npm package file describing your Cloud Functions code
   |
   +- tsconfig.json
   |
   +- .eslintrc.js # Optional file if you enabled ESLint
   +- tsconfig.dev.json # Optional file that references .eslintrc.js
   |
   +- src/   # Directory containing TypeScript source
   |  |
   |  +- index.ts # main source file for your Cloud Functions code
   |
   +- lib/
     |
     +- index.js # Built/transpiled JavaScript code
     |
     +- index.js.map # Source map for debugging

Sau khi khởi chạy xong, hãy huỷ nhận xét mẫu trongindex.ts và chạy npm run serve để xem hàm "Hello World" ("Xin chào thế giới") hoạt động.

Sử dụng dự án TypeScript hiện có

Nếu có sẵn một dự án TypeScript, bạn có thể thêm một nội dung móc trước triển khai để đảm bảo dự án của bạn được dịch mã mỗi khi triển khai mã trên Cloud Functions cho Firebase. Bạn cần có một tệp tsconfig.json được định dạng đúng cách và một dự án Firebase, đồng thời cần thực hiện những sửa đổi sau đây đối với cấu hình Firebase của mình:

 1. Chỉnh sửa package.json để thêm tập lệnh bash nhằm xây dựng dự án TypeScript. Ví dụ:

   {
    "name": "functions",
    "scripts": {
     "build": "npm run lint && tsc"
    }
   ...
  
 2. Chỉnh sửa firebase.json để thêm một hook trước khi triển khai để chạy tập lệnh bản dựng. Ví dụ:

   {
    "functions": {
     "predeploy": "npm --prefix functions run build",
    }
   }
  

Với cấu hình này, lệnh firebase deploy --only functions sẽ tạo mã TypeScript và triển khai mã đó dưới dạng các hàm.

Di chuyển dự án JavaScript hiện có sang TypeScript

Nếu đang có một dự án Cloud Functions mà bạn đã khởi chạy và phát triển bằng JavaScript, thì bạn có thể di chuyển dự án đó sang TypeScript. Bạn nên tạo một điểm kiểm tra git hoặc bản sao lưu khác trước khi bắt đầu.

Cách di chuyển dự án JavaScript Cloud Functions hiện có:

 1. Tạo điểm kiểm tra git và lưu bản sao của các tệp nguồn JavaScript hiện tại của bạn.
 2. Trong thư mục dự án, hãy chạy firebase init functions và chọn TypeScript khi được nhắc về một ngôn ngữ để viết hàm.
 3. Khi được nhắc xem có ghi đè tệp package.json hiện có hay không, hãy chọn Không, trừ phi bạn chắc chắn là không muốn giữ tệp hiện có.
 4. Xoá index.ts trong thư mục functions/src, thay thế bằng mã nguồn hiện có.
 5. Trong tệp tsconfig.json được tạo khi khởi chạy, hãy thiết lập các tuỳ chọn trình biên dịch để cho phép JavaScript: "allowJs": true.
 6. Sao chép tệp package.json đã lưu vào thư mục functions rồi chỉnh sửa tệp này để đặt "main" thành "lib/index.js".
 7. Ngoài ra trong package.json, hãy thêm một tập lệnh bản dựng cho TypeScript như sau:

   {
    "name": "functions",
    "scripts": {
     "build": "npm run lint && tsc"
    }
   ...
  
 8. Thêm "typescript" dưới dạng phần phụ thuộc dành cho nhà phát triển bằng cách chạy npm install --save-dev typescript @typescript-eslint/eslint-plugin @typescript-eslint/parser.

 9. Đối với tất cả phần phụ thuộc, hãy chạy npm install --save @types/<dependency>.

 10. Viết lại mã nguồn từ .js thành .ts nếu muốn.

Mô phỏng các hàm TypeScript

Để kiểm thử cục bộ các hàm TypeScript, bạn có thể sử dụng các công cụ mô phỏng được mô tả trong phần Chạy các hàm cục bộ. Bạn cần biên dịch mã trước khi sử dụng các công cụ này. Vì vậy, hãy nhớ chạy npm run build bên trong thư mục hàm trước khi chạy firebase emulators:start hoặc firebase functions:shell. Ngoài ra, hãy chạy npm run serve hoặc npm run shell làm lối tắt; các lệnh này vừa chạy bản dựng và phân phát/bắt đầu shell hàm.

Nhật ký hàm cho các dự án TypeScript

Trong firebase deploy, index.ts của dự án được chuyển đổi sang index.js, nghĩa là nhật ký Cloud Functions sẽ xuất ra số dòng từ tệp index.js chứ không phải mã mà bạn đã viết. Để giúp bạn dễ dàng tìm thấy các đường dẫn và số dòng tương ứng trong index.ts, firebase deploy sẽ tạo functions/lib/index.js.map. Bạn có thể sử dụng bản đồ nguồn này trong IDE ưa thích hoặc thông qua mô-đun nút.