Nhận diện địa danh bằng Bộ công cụ học máy trên Android

Bạn có thể dùng Bộ công cụ học máy để nhận ra các địa danh đã biết trong một hình ảnh.

Trước khi bắt đầu

 1. Thêm Firebase vào dự án Android của bạn nếu bạn chưa thực hiện.
 2. Thêm các phần phụ thuộc của thư viện Android Bộ công cụ học máy vào tệp Gradle của mô-đun (cấp ứng dụng) (thường là app/build.gradle):
  apply plugin: 'com.android.application'
  apply plugin: 'com.google.gms.google-services'
  
  dependencies {
   // ...
  
   implementation 'com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.3'
  }
  
 3. Nếu bạn chưa bật API trên đám mây cho dự án của mình, hãy bật ngay:

  1. Mở trang API của Bộ công cụ học máy trong bảng điều khiển của Firebase.
  2. Nếu bạn chưa nâng cấp dự án của mình lên Gói linh hoạt, hãy nhấp vào Nâng cấp để thực hiện việc này. (Bạn sẽ chỉ được nhắc nâng cấp nếu dự án của bạn không phải là Gói linh hoạt.)

   Chỉ các dự án cấp Blaze mới có thể sử dụng API trên đám mây.

  3. Nếu bạn chưa bật API trên đám mây, hãy nhấp vào Bật API dựa trên đám mây.

Định cấu hình trình phát hiện điểm mốc

Theo mặc định, trình phát hiện đám mây sử dụng phiên bản STABLE của mô hình và trả về tối đa 10 kết quả. Nếu bạn muốn thay đổi một trong hai chế độ cài đặt này, hãy chỉ định chúng bằng đối tượng FirebaseVisionCloudDetectorOptions.

Ví dụ: để thay đổi cả hai chế độ cài đặt mặc định, hãy tạo một đối tượng FirebaseVisionCloudDetectorOptions như trong ví dụ sau:

Java

FirebaseVisionCloudDetectorOptions options =
    new FirebaseVisionCloudDetectorOptions.Builder()
        .setModelType(FirebaseVisionCloudDetectorOptions.LATEST_MODEL)
        .setMaxResults(15)
        .build();

Kotlin+KTX

val options = FirebaseVisionCloudDetectorOptions.Builder()
    .setModelType(FirebaseVisionCloudDetectorOptions.LATEST_MODEL)
    .setMaxResults(15)
    .build()

Để sử dụng các chế độ cài đặt mặc định, bạn có thể sử dụng FirebaseVisionCloudDetectorOptions.DEFAULT trong bước tiếp theo.

Chạy trình phát hiện mốc

Để nhận dạng các mốc trong hình ảnh, hãy tạo một đối tượng FirebaseVisionImage từ Bitmap, media.Image, ByteBuffer, mảng byte hoặc một tệp trên thiết bị. Sau đó, hãy truyền đối tượng FirebaseVisionImage vào phương thức detectInImage của FirebaseVisionCloudLandmarkDetector.

 1. Tạo một đối tượng FirebaseVisionImage từ hình ảnh của bạn.

  • Để tạo đối tượng FirebaseVisionImage từ đối tượng media.Image, chẳng hạn như khi chụp ảnh từ máy ảnh của thiết bị, hãy truyền đối tượng media.Image và chế độ xoay của ảnh đến FirebaseVisionImage.fromMediaImage().

   Nếu bạn sử dụng thư viện CameraX, các lớp OnImageCapturedListenerImageAnalysis.Analyzer sẽ tính toán giá trị xoay cho bạn, vì vậy, bạn chỉ cần chuyển đổi chế độ xoay sang một trong các hằng số ROTATION_ của Bộ công cụ học máy trước khi gọi FirebaseVisionImage.fromMediaImage():

   Java

   private class YourAnalyzer implements ImageAnalysis.Analyzer {
   
     private int degreesToFirebaseRotation(int degrees) {
       switch (degrees) {
         case 0:
           return FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0;
         case 90:
           return FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_90;
         case 180:
           return FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_180;
         case 270:
           return FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_270;
         default:
           throw new IllegalArgumentException(
               "Rotation must be 0, 90, 180, or 270.");
       }
     }
   
     @Override
     public void analyze(ImageProxy imageProxy, int degrees) {
       if (imageProxy == null || imageProxy.getImage() == null) {
         return;
       }
       Image mediaImage = imageProxy.getImage();
       int rotation = degreesToFirebaseRotation(degrees);
       FirebaseVisionImage image =
           FirebaseVisionImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);
       // Pass image to an ML Kit Vision API
       // ...
     }
   }
   

   Kotlin+KTX

   private class YourImageAnalyzer : ImageAnalysis.Analyzer {
     private fun degreesToFirebaseRotation(degrees: Int): Int = when(degrees) {
       0 -> FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0
       90 -> FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_90
       180 -> FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_180
       270 -> FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_270
       else -> throw Exception("Rotation must be 0, 90, 180, or 270.")
     }
   
     override fun analyze(imageProxy: ImageProxy?, degrees: Int) {
       val mediaImage = imageProxy?.image
       val imageRotation = degreesToFirebaseRotation(degrees)
       if (mediaImage != null) {
         val image = FirebaseVisionImage.fromMediaImage(mediaImage, imageRotation)
         // Pass image to an ML Kit Vision API
         // ...
       }
     }
   }
   

   Nếu không sử dụng thư viện máy ảnh cho phép xoay hình ảnh, bạn có thể tính toán độ xoay này bằng cách xoay thiết bị và hướng của cảm biến máy ảnh trong thiết bị:

   Java

   private static final SparseIntArray ORIENTATIONS = new SparseIntArray();
   static {
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 90);
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 0);
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 270);
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 180);
   }
   
   /**
    * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
    * orientation.
    */
   @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
   private int getRotationCompensation(String cameraId, Activity activity, Context context)
       throws CameraAccessException {
     // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
     // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
     // rotated to compensate for the device's rotation.
     int deviceRotation = activity.getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation();
     int rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation);
   
     // On most devices, the sensor orientation is 90 degrees, but for some
     // devices it is 270 degrees. For devices with a sensor orientation of
     // 270, rotate the image an additional 180 ((270 + 270) % 360) degrees.
     CameraManager cameraManager = (CameraManager) context.getSystemService(CAMERA_SERVICE);
     int sensorOrientation = cameraManager
         .getCameraCharacteristics(cameraId)
         .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION);
     rotationCompensation = (rotationCompensation + sensorOrientation + 270) % 360;
   
     // Return the corresponding FirebaseVisionImageMetadata rotation value.
     int result;
     switch (rotationCompensation) {
       case 0:
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0;
         break;
       case 90:
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_90;
         break;
       case 180:
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_180;
         break;
       case 270:
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_270;
         break;
       default:
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0;
         Log.e(TAG, "Bad rotation value: " + rotationCompensation);
     }
     return result;
   }

   Kotlin+KTX

   private val ORIENTATIONS = SparseIntArray()
   
   init {
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 90)
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 0)
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 270)
     ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 180)
   }
   /**
    * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
    * orientation.
    */
   @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
   @Throws(CameraAccessException::class)
   private fun getRotationCompensation(cameraId: String, activity: Activity, context: Context): Int {
     // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
     // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
     // rotated to compensate for the device's rotation.
     val deviceRotation = activity.windowManager.defaultDisplay.rotation
     var rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation)
   
     // On most devices, the sensor orientation is 90 degrees, but for some
     // devices it is 270 degrees. For devices with a sensor orientation of
     // 270, rotate the image an additional 180 ((270 + 270) % 360) degrees.
     val cameraManager = context.getSystemService(CAMERA_SERVICE) as CameraManager
     val sensorOrientation = cameraManager
         .getCameraCharacteristics(cameraId)
         .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION)!!
     rotationCompensation = (rotationCompensation + sensorOrientation + 270) % 360
   
     // Return the corresponding FirebaseVisionImageMetadata rotation value.
     val result: Int
     when (rotationCompensation) {
       0 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0
       90 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_90
       180 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_180
       270 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_270
       else -> {
         result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0
         Log.e(TAG, "Bad rotation value: $rotationCompensation")
       }
     }
     return result
   }

   Sau đó, hãy truyền đối tượng media.Image và giá trị xoay đến FirebaseVisionImage.fromMediaImage():

   Java

   FirebaseVisionImage image = FirebaseVisionImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);

   Kotlin+KTX

   val image = FirebaseVisionImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation)
  • Để tạo đối tượng FirebaseVisionImage từ URI tệp, hãy chuyển ngữ cảnh ứng dụng và URI tệp đến FirebaseVisionImage.fromFilePath(). Điều này rất hữu ích khi bạn sử dụng ý định ACTION_GET_CONTENT để nhắc người dùng chọn một hình ảnh trong ứng dụng thư viện của họ.

   Java

   FirebaseVisionImage image;
   try {
     image = FirebaseVisionImage.fromFilePath(context, uri);
   } catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
   }

   Kotlin+KTX

   val image: FirebaseVisionImage
   try {
     image = FirebaseVisionImage.fromFilePath(context, uri)
   } catch (e: IOException) {
     e.printStackTrace()
   }
  • Để tạo một đối tượng FirebaseVisionImage từ một ByteBuffer hoặc một mảng byte, trước tiên, hãy tính toán độ xoay hình ảnh như mô tả ở trên cho đầu vào media.Image.

   Sau đó, hãy tạo một đối tượng FirebaseVisionImageMetadata chứa chiều cao, chiều rộng, định dạng mã hoá màu và chế độ xoay của hình ảnh:

   Java

   FirebaseVisionImageMetadata metadata = new FirebaseVisionImageMetadata.Builder()
       .setWidth(480)  // 480x360 is typically sufficient for
       .setHeight(360) // image recognition
       .setFormat(FirebaseVisionImageMetadata.IMAGE_FORMAT_NV21)
       .setRotation(rotation)
       .build();

   Kotlin+KTX

   val metadata = FirebaseVisionImageMetadata.Builder()
       .setWidth(480) // 480x360 is typically sufficient for
       .setHeight(360) // image recognition
       .setFormat(FirebaseVisionImageMetadata.IMAGE_FORMAT_NV21)
       .setRotation(rotation)
       .build()

   Sử dụng vùng đệm hoặc mảng và đối tượng siêu dữ liệu để tạo đối tượng FirebaseVisionImage:

   Java

   FirebaseVisionImage image = FirebaseVisionImage.fromByteBuffer(buffer, metadata);
   // Or: FirebaseVisionImage image = FirebaseVisionImage.fromByteArray(byteArray, metadata);

   Kotlin+KTX

   val image = FirebaseVisionImage.fromByteBuffer(buffer, metadata)
   // Or: val image = FirebaseVisionImage.fromByteArray(byteArray, metadata)
  • Cách tạo đối tượng FirebaseVisionImage từ đối tượng Bitmap:

   Java

   FirebaseVisionImage image = FirebaseVisionImage.fromBitmap(bitmap);

   Kotlin+KTX

   val image = FirebaseVisionImage.fromBitmap(bitmap)
   Hình ảnh mà đối tượng Bitmap biểu thị phải thẳng đứng và không cần xoay thêm.

 2. Nhận một thực thể của FirebaseVisionCloudLandmarkDetector:

  Java

  FirebaseVisionCloudLandmarkDetector detector = FirebaseVision.getInstance()
      .getVisionCloudLandmarkDetector();
  // Or, to change the default settings:
  // FirebaseVisionCloudLandmarkDetector detector = FirebaseVision.getInstance()
  //     .getVisionCloudLandmarkDetector(options);

  Kotlin+KTX

  val detector = FirebaseVision.getInstance()
      .visionCloudLandmarkDetector
  // Or, to change the default settings:
  // val detector = FirebaseVision.getInstance()
  //     .getVisionCloudLandmarkDetector(options)
 3. Cuối cùng, hãy truyền hình ảnh vào phương thức detectInImage:

  Java

  Task<List<FirebaseVisionCloudLandmark>> result = detector.detectInImage(image)
      .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<List<FirebaseVisionCloudLandmark>>() {
        @Override
        public void onSuccess(List<FirebaseVisionCloudLandmark> firebaseVisionCloudLandmarks) {
          // Task completed successfully
          // ...
        }
      })
      .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
        @Override
        public void onFailure(@NonNull Exception e) {
          // Task failed with an exception
          // ...
        }
      });

  Kotlin+KTX

  val result = detector.detectInImage(image)
      .addOnSuccessListener { firebaseVisionCloudLandmarks ->
        // Task completed successfully
        // ...
      }
      .addOnFailureListener { e ->
        // Task failed with an exception
        // ...
      }

Xem thông tin về các địa danh được công nhận

Nếu thao tác nhận dạng mốc thành công, danh sách đối tượng FirebaseVisionCloudLandmark sẽ được chuyển đến trình nghe thành công. Mỗi đối tượng FirebaseVisionCloudLandmark đại diện cho một mốc được nhận dạng trong hình ảnh. Đối với mỗi mốc, bạn có thể biết toạ độ giới hạn trong hình ảnh đầu vào, tên của mốc, vĩ độ và kinh độ, mã nhận dạng thực thể trên Sơ đồ tri thức (nếu có) và điểm số tin cậy của kết quả trùng khớp. Ví dụ:

Java

for (FirebaseVisionCloudLandmark landmark: firebaseVisionCloudLandmarks) {

  Rect bounds = landmark.getBoundingBox();
  String landmarkName = landmark.getLandmark();
  String entityId = landmark.getEntityId();
  float confidence = landmark.getConfidence();

  // Multiple locations are possible, e.g., the location of the depicted
  // landmark and the location the picture was taken.
  for (FirebaseVisionLatLng loc: landmark.getLocations()) {
    double latitude = loc.getLatitude();
    double longitude = loc.getLongitude();
  }
}

Kotlin+KTX

for (landmark in firebaseVisionCloudLandmarks) {

  val bounds = landmark.boundingBox
  val landmarkName = landmark.landmark
  val entityId = landmark.entityId
  val confidence = landmark.confidence

  // Multiple locations are possible, e.g., the location of the depicted
  // landmark and the location the picture was taken.
  for (loc in landmark.locations) {
    val latitude = loc.latitude
    val longitude = loc.longitude
  }
}

Các bước tiếp theo