Nhận dạng văn bản trong hình ảnh một cách an toàn nhờ Cloud Vision bằng tính năng Xác thực và các hàm trong Firebase trên Android

Để gọi Google Cloud API từ ứng dụng, bạn cần tạo một trình xử lý trung gian API REST xử lý việc uỷ quyền và bảo vệ các giá trị bí mật, chẳng hạn như khoá API. Sau đó, bạn cần viết mã trong ứng dụng di động của bạn để xác thực và giao tiếp với dịch vụ trung gian này.

Một cách để tạo API REST này là sử dụng tính năng Xác thực và Hàm Firebase. Giải pháp này cung cấp cho bạn một cổng vào được quản lý, không cần máy chủ để Google Cloud API xử lý việc xác thực và có thể được gọi từ ứng dụng di động của bạn bằng các SDK dựng sẵn.

Hướng dẫn này minh hoạ cách dùng kỹ thuật này để gọi API Cloud Vision qua ứng dụng của bạn. Phương thức này sẽ cho phép tất cả người dùng đã xác thực sử dụng các dịch vụ có tính phí của Cloud Vision thông qua dự án Cloud của bạn, vì vậy, hãy cân nhắc xem cơ chế xác thực này có đủ cho trường hợp sử dụng của bạn hay không trước khi tiếp tục.

Trước khi bắt đầu

Định cấu hình dự án

 1. Nếu bạn chưa làm như vậy, thêm Firebase vào dự án Android của bạn.
 2. Nếu bạn chưa bật API trên đám mây cho dự án của mình, hãy bật bây giờ:

  1. Mở Firebase ML trang API của bảng điều khiển của Firebase.
  2. Nếu bạn chưa nâng cấp dự án của mình lên Gói giá linh hoạt, hãy nhấp vào Hãy nâng cấp để làm điều này. (Bạn sẽ chỉ được nhắc nâng cấp nếu không có trong Kế hoạch linh hoạt.)

   Chỉ các dự án cấp Blaze mới có thể sử dụng API trên đám mây.

  3. Nếu bạn chưa bật API trên đám mây, hãy nhấp vào Bật API dựa trên đám mây API.
 3. Định cấu hình các khoá API Firebase hiện có để không cho phép truy cập vào Đám mây API Vision:
  1. Mở trang Thông tin đăng nhập của bảng điều khiển Cloud.
  2. Đối với mỗi khoá API trong danh sách, hãy mở chế độ xem chỉnh sửa và trong Phần Hạn chế, hãy thêm tất cả API hiện có, ngoại trừ Cloud Vision API vào danh sách.

Triển khai hàm có thể gọi

Tiếp theo, hãy triển khai Chức năng đám mây mà bạn sẽ dùng để làm cầu nối cho ứng dụng của mình và đám mây Vision API. Kho lưu trữ functions-samples có chứa một ví dụ mà bạn có thể sử dụng.

Theo mặc định, việc truy cập Cloud Vision API thông qua chức năng này sẽ cho phép chỉ những người dùng đã xác thực trong ứng dụng của bạn mới có quyền truy cập vào Cloud Vision API. Bạn có thể sửa đổi hàm theo các yêu cầu khác nhau.

Cách triển khai hàm:

 1. Sao chép hoặc tải kho lưu trữ hàm-mẫu xuống và thay đổi thành thư mục Node-1st-gen/vision-annotate-image:
  git clone https://github.com/firebase/functions-samples
  cd Node-1st-gen/vision-annotate-image
  
 2. Cài đặt phần phụ thuộc:
  cd functions
  npm install
  cd ..
  
 3. Nếu bạn chưa có Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase, hãy cài đặt giao diện này.
 4. Khởi chạy dự án Firebase trong vision-annotate-image thư mục. Khi được nhắc, hãy chọn dự án của bạn trong danh sách.
  firebase init
 5. Triển khai hàm:
  firebase deploy --only functions:annotateImage

Thêm tính năng Xác thực Firebase vào ứng dụng

Hàm có thể gọi được triển khai ở trên sẽ từ chối mọi yêu cầu từ trạng thái chưa được xác thực người dùng ứng dụng của bạn. Bạn cần thêm Firebase nếu chưa làm như vậy Xác thực ứng dụng.

Thêm các phần phụ thuộc cần thiết vào ứng dụng

 • Thêm các phần phụ thuộc cho thư viện Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng) và gson vào tệp Gradle mô-đun (cấp ứng dụng) (thường là <project>/<app-module>/build.gradle.kts hoặc <project>/<app-module>/build.gradle):
  implementation("com.google.firebase:firebase-functions:21.0.0")
  implementation("com.google.code.gson:gson:2.8.6")
 • Bây giờ, bạn đã sẵn sàng bắt đầu nhận dạng văn bản trong hình ảnh.

  1. Chuẩn bị hình ảnh đầu vào

  Để gọi Cloud Vision, hình ảnh phải được định dạng dưới dạng một chuỗi được mã hoá base64. Để xử lý một hình ảnh từ URI tệp đã lưu:
  1. Lấy hình ảnh dưới dạng đối tượng Bitmap:

   Kotlin+KTX

   var bitmap: Bitmap = MediaStore.Images.Media.getBitmap(contentResolver, uri)
   

   Java

   Bitmap bitmap = MediaStore.Images.Media.getBitmap(getContentResolver(), uri);
  2. Nếu muốn, hãy giảm kích thước hình ảnh để tiết kiệm băng thông. Hãy xem Kích thước hình ảnh được đề xuất của Cloud Vision.

   Kotlin+KTX

   private fun scaleBitmapDown(bitmap: Bitmap, maxDimension: Int): Bitmap {
     val originalWidth = bitmap.width
     val originalHeight = bitmap.height
     var resizedWidth = maxDimension
     var resizedHeight = maxDimension
     if (originalHeight > originalWidth) {
       resizedHeight = maxDimension
       resizedWidth =
         (resizedHeight * originalWidth.toFloat() / originalHeight.toFloat()).toInt()
     } else if (originalWidth > originalHeight) {
       resizedWidth = maxDimension
       resizedHeight =
         (resizedWidth * originalHeight.toFloat() / originalWidth.toFloat()).toInt()
     } else if (originalHeight == originalWidth) {
       resizedHeight = maxDimension
       resizedWidth = maxDimension
     }
     return Bitmap.createScaledBitmap(bitmap, resizedWidth, resizedHeight, false)
   }

   Java

   private Bitmap scaleBitmapDown(Bitmap bitmap, int maxDimension) {
     int originalWidth = bitmap.getWidth();
     int originalHeight = bitmap.getHeight();
     int resizedWidth = maxDimension;
     int resizedHeight = maxDimension;
   
     if (originalHeight > originalWidth) {
       resizedHeight = maxDimension;
       resizedWidth = (int) (resizedHeight * (float) originalWidth / (float) originalHeight);
     } else if (originalWidth > originalHeight) {
       resizedWidth = maxDimension;
       resizedHeight = (int) (resizedWidth * (float) originalHeight / (float) originalWidth);
     } else if (originalHeight == originalWidth) {
       resizedHeight = maxDimension;
       resizedWidth = maxDimension;
     }
     return Bitmap.createScaledBitmap(bitmap, resizedWidth, resizedHeight, false);
   }

   Kotlin+KTX

   // Scale down bitmap size
   bitmap = scaleBitmapDown(bitmap, 640)

   Java

   // Scale down bitmap size
   bitmap = scaleBitmapDown(bitmap, 640);
  3. Chuyển đổi đối tượng bitmap thành một chuỗi được mã hoá base64:

   Kotlin+KTX

   // Convert bitmap to base64 encoded string
   val byteArrayOutputStream = ByteArrayOutputStream()
   bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 100, byteArrayOutputStream)
   val imageBytes: ByteArray = byteArrayOutputStream.toByteArray()
   val base64encoded = Base64.encodeToString(imageBytes, Base64.NO_WRAP)

   Java

   // Convert bitmap to base64 encoded string
   ByteArrayOutputStream byteArrayOutputStream = new ByteArrayOutputStream();
   bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 100, byteArrayOutputStream);
   byte[] imageBytes = byteArrayOutputStream.toByteArray();
   String base64encoded = Base64.encodeToString(imageBytes, Base64.NO_WRAP);
  4. Hình ảnh mà đối tượng Bitmap đại diện phải thẳng đứng mà không cần xoay thêm.

  2. Gọi hàm có thể gọi để nhận dạng văn bản

  Để nhận dạng văn bản trong hình ảnh, hãy gọi hàm có thể gọi, truyền một Yêu cầu JSON Cloud Vision.

  1. Trước tiên, hãy khởi chạy một bản sao của Cloud Functions:

   Kotlin+KTX

   private lateinit var functions: FirebaseFunctions
   // ...
   functions = Firebase.functions
   

   Java

   private FirebaseFunctions mFunctions;
   // ...
   mFunctions = FirebaseFunctions.getInstance();
   
  2. Xác định phương thức gọi hàm:

   Kotlin+KTX

   private fun annotateImage(requestJson: String): Task<JsonElement> {
     return functions
       .getHttpsCallable("annotateImage")
       .call(requestJson)
       .continueWith { task ->
         // This continuation runs on either success or failure, but if the task
         // has failed then result will throw an Exception which will be
         // propagated down.
         val result = task.result?.data
         JsonParser.parseString(Gson().toJson(result))
       }
   }
   

   Java

   private Task<JsonElement> annotateImage(String requestJson) {
     return mFunctions
         .getHttpsCallable("annotateImage")
         .call(requestJson)
         .continueWith(new Continuation<HttpsCallableResult, JsonElement>() {
           @Override
           public JsonElement then(@NonNull Task<HttpsCallableResult> task) {
             // This continuation runs on either success or failure, but if the task
             // has failed then getResult() will throw an Exception which will be
             // propagated down.
             return JsonParser.parseString(new Gson().toJson(task.getResult().getData()));
           }
         });
   }
   
  3. Tạo yêu cầu JSON. Cloud Vision API hỗ trợ 2 Loại phát hiện văn bản: TEXT_DETECTIONDOCUMENT_TEXT_DETECTION. Xem Tài liệu Cloud Vision OCR về sự khác biệt giữa hai trường hợp sử dụng.

   Kotlin+KTX

   // Create json request to cloud vision
   val request = JsonObject()
   // Add image to request
   val image = JsonObject()
   image.add("content", JsonPrimitive(base64encoded))
   request.add("image", image)
   // Add features to the request
   val feature = JsonObject()
   feature.add("type", JsonPrimitive("TEXT_DETECTION"))
   // Alternatively, for DOCUMENT_TEXT_DETECTION:
   // feature.add("type", JsonPrimitive("DOCUMENT_TEXT_DETECTION"))
   val features = JsonArray()
   features.add(feature)
   request.add("features", features)
   

   Java

   // Create json request to cloud vision
   JsonObject request = new JsonObject();
   // Add image to request
   JsonObject image = new JsonObject();
   image.add("content", new JsonPrimitive(base64encoded));
   request.add("image", image);
   //Add features to the request
   JsonObject feature = new JsonObject();
   feature.add("type", new JsonPrimitive("TEXT_DETECTION"));
   // Alternatively, for DOCUMENT_TEXT_DETECTION:
   //feature.add("type", new JsonPrimitive("DOCUMENT_TEXT_DETECTION"));
   JsonArray features = new JsonArray();
   features.add(feature);
   request.add("features", features);
   

   Cung cấp gợi ý ngôn ngữ (không bắt buộc) để hỗ trợ phát hiện ngôn ngữ (xem các ngôn ngữ được hỗ trợ):

   Kotlin+KTX

   val imageContext = JsonObject()
   val languageHints = JsonArray()
   languageHints.add("en")
   imageContext.add("languageHints", languageHints)
   request.add("imageContext", imageContext)
   

   Java

   JsonObject imageContext = new JsonObject();
   JsonArray languageHints = new JsonArray();
   languageHints.add("en");
   imageContext.add("languageHints", languageHints);
   request.add("imageContext", imageContext);
   
  4. Cuối cùng, hãy gọi hàm này:

   Kotlin+KTX

   annotateImage(request.toString())
     .addOnCompleteListener { task ->
       if (!task.isSuccessful) {
         // Task failed with an exception
         // ...
       } else {
         // Task completed successfully
         // ...
       }
     }
   

   Java

   annotateImage(request.toString())
       .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<JsonElement>() {
         @Override
         public void onComplete(@NonNull Task<JsonElement> task) {
           if (!task.isSuccessful()) {
             // Task failed with an exception
             // ...
           } else {
             // Task completed successfully
             // ...
           }
         }
       });
   

  3. Trích xuất văn bản từ các khối văn bản được nhận dạng

  Nếu thao tác nhận dạng văn bản thành công, phản hồi JSON của BatchAnnotationImagesResponse sẽ được trả về trong kết quả của tác vụ. Bạn có thể tìm thấy chú thích văn bản trong Đối tượng fullTextAnnotation.

  Bạn có thể lấy văn bản được nhận dạng dưới dạng chuỗi trong trường text. Ví dụ:

  Kotlin+KTX

  val annotation = task.result!!.asJsonArray[0].asJsonObject["fullTextAnnotation"].asJsonObject
  System.out.format("%nComplete annotation:")
  System.out.format("%n%s", annotation["text"].asString)
  

  Java

  JsonObject annotation = task.getResult().getAsJsonArray().get(0).getAsJsonObject().get("fullTextAnnotation").getAsJsonObject();
  System.out.format("%nComplete annotation:%n");
  System.out.format("%s%n", annotation.get("text").getAsString());
  

  Bạn cũng có thể xem thông tin cụ thể theo các khu vực trên hình ảnh. Đối với mỗi block, paragraph, wordsymbol, bạn có thể nhận dạng được văn bản ở khu vực này và toạ độ giới hạn của vùng. Ví dụ:

  Kotlin+KTX

  for (page in annotation["pages"].asJsonArray) {
    var pageText = ""
    for (block in page.asJsonObject["blocks"].asJsonArray) {
      var blockText = ""
      for (para in block.asJsonObject["paragraphs"].asJsonArray) {
        var paraText = ""
        for (word in para.asJsonObject["words"].asJsonArray) {
          var wordText = ""
          for (symbol in word.asJsonObject["symbols"].asJsonArray) {
            wordText += symbol.asJsonObject["text"].asString
            System.out.format(
              "Symbol text: %s (confidence: %f)%n",
              symbol.asJsonObject["text"].asString,
              symbol.asJsonObject["confidence"].asFloat,
            )
          }
          System.out.format(
            "Word text: %s (confidence: %f)%n%n",
            wordText,
            word.asJsonObject["confidence"].asFloat,
          )
          System.out.format("Word bounding box: %s%n", word.asJsonObject["boundingBox"])
          paraText = String.format("%s%s ", paraText, wordText)
        }
        System.out.format("%nParagraph: %n%s%n", paraText)
        System.out.format("Paragraph bounding box: %s%n", para.asJsonObject["boundingBox"])
        System.out.format("Paragraph Confidence: %f%n", para.asJsonObject["confidence"].asFloat)
        blockText += paraText
      }
      pageText += blockText
    }
  }
  

  Java

  for (JsonElement page : annotation.get("pages").getAsJsonArray()) {
    StringBuilder pageText = new StringBuilder();
    for (JsonElement block : page.getAsJsonObject().get("blocks").getAsJsonArray()) {
      StringBuilder blockText = new StringBuilder();
      for (JsonElement para : block.getAsJsonObject().get("paragraphs").getAsJsonArray()) {
        StringBuilder paraText = new StringBuilder();
        for (JsonElement word : para.getAsJsonObject().get("words").getAsJsonArray()) {
          StringBuilder wordText = new StringBuilder();
          for (JsonElement symbol : word.getAsJsonObject().get("symbols").getAsJsonArray()) {
            wordText.append(symbol.getAsJsonObject().get("text").getAsString());
            System.out.format("Symbol text: %s (confidence: %f)%n", symbol.getAsJsonObject().get("text").getAsString(), symbol.getAsJsonObject().get("confidence").getAsFloat());
          }
          System.out.format("Word text: %s (confidence: %f)%n%n", wordText.toString(), word.getAsJsonObject().get("confidence").getAsFloat());
          System.out.format("Word bounding box: %s%n", word.getAsJsonObject().get("boundingBox"));
          paraText.append(wordText.toString()).append(" ");
        }
        System.out.format("%nParagraph:%n%s%n", paraText);
        System.out.format("Paragraph bounding box: %s%n", para.getAsJsonObject().get("boundingBox"));
        System.out.format("Paragraph Confidence: %f%n", para.getAsJsonObject().get("confidence").getAsFloat());
        blockText.append(paraText);
      }
      pageText.append(blockText);
    }
  }