Sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng với trình cung cấp gỡ lỗi trên các nền tảng của Apple

Nếu sau khi đăng ký ứng dụng cho tính năng Kiểm tra ứng dụng, bạn muốn chạy ứng dụng trong một môi trường mà tính năng Kiểm tra ứng dụng thường không phân loại là hợp lệ, chẳng hạn như trình mô phỏng hoặc thiết bị trong quá trình phát triển hoặc từ tích hợp (CI), bạn có thể tạo một bản gỡ lỗi của ứng dụng sử dụng trình cung cấp dịch vụ gỡ lỗi Kiểm tra ứng dụng thay vì một nhà cung cấp dịch vụ chứng thực thực.

Sử dụng trình cung cấp gỡ lỗi đang trong quá trình phát triển

Sử dụng trình cung cấp gỡ lỗi trong khi chạy ứng dụng theo cách có tính tương tác (ví dụ: trong quá trình phát triển), hãy làm như sau:

 1. Trong bản gỡ lỗi, trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ phụ trợ nào của Firebase, hãy tạo và đặt nhà cung cấp dịch vụ gỡ lỗi cho tính năng Kiểm tra ứng dụng:

  Swift

  let providerFactory = AppCheckDebugProviderFactory()
  AppCheck.setAppCheckProviderFactory(providerFactory)
  
  FirebaseApp.configure()

  Objective-C

  FIRAppCheckDebugProviderFactory *providerFactory =
     [[FIRAppCheckDebugProviderFactory alloc] init];
  [FIRAppCheck setAppCheckProviderFactory:providerFactory];
  
  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 2. Bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi trong dự án Xcode của bạn (phiên bản 11.0 trở lên):

  1. Mở Sản phẩm > Lược đồ > Chỉnh sửa lược đồ.
  2. Chọn Run (Chạy) trên trình đơn bên trái, sau đó chọn thẻ Arguments (Đối số).
  3. Trong phần Đối số đã thông qua khi khởi chạy, hãy thêm -FIRDebugEnabled.
 3. Khởi chạy ứng dụng. Mã thông báo gỡ lỗi cục bộ sẽ được ghi lại khi SDK cố gắng gửi yêu cầu đến phần phụ trợ. Ví dụ:

  [Firebase/AppCheck][I-FAA001001] Firebase App Check Debug Token:
  123a4567-b89c-12d3-e456-789012345678
 4. Trong phần Kiểm tra ứng dụng trong bảng điều khiển của Firebase, hãy chọn Quản lý mã gỡ lỗi từ trình đơn mục bổ sung. Sau đó, hãy đăng ký mã thông báo gỡ lỗi mà bạn đã đăng nhập trước đó .

  Ảnh chụp màn hình mục trong trình đơn Quản lý mã gỡ lỗi

Sau khi bạn đăng ký mã thông báo này, các dịch vụ phụ trợ của Firebase sẽ chấp nhận mã đó là hợp lệ.

Bởi vì mã thông báo này cho phép truy cập vào các tài nguyên Firebase của bạn mà không cần thiết bị hợp lệ, điều quan trọng là bạn phải bảo mật thông tin đó. Không cam kết kho lưu trữ công khai và nếu một mã thông báo đã đăng ký bị xâm phạm, hãy thu hồi mã đó ngay trong bảng điều khiển của Firebase.

Sử dụng trình cung cấp gỡ lỗi trong môi trường CI

Để sử dụng trình cung cấp gỡ lỗi trong môi trường tích hợp liên tục (CI), hãy thực hiện sau:

 1. Trong phần Kiểm tra ứng dụng trong bảng điều khiển của Firebase, hãy chọn Quản lý mã gỡ lỗi từ trình đơn mục bổ sung. Sau đó, hãy tạo một mã gỡ lỗi mới. Bạn sẽ cần có mã thông báo trong bước tiếp theo.

  Bởi vì mã thông báo này cho phép truy cập vào tài nguyên Firebase của bạn mà không cần một thiết bị hợp lệ, điều quan trọng là bạn phải bảo mật thông tin đó. Không cam kết kho lưu trữ công khai và nếu một mã thông báo đã đăng ký bị xâm phạm, hãy thu hồi mã đó ngay trong bảng điều khiển của Firebase.

  Ảnh chụp màn hình mục trong trình đơn Quản lý mã gỡ lỗi

 2. Thêm mã gỡ lỗi mà bạn vừa tạo vào kho khoá bảo mật của hệ thống CI (ví dụ: bí mật đã mã hoá của GitHub Actions hoặc biến đã mã hoá của Travis CI).

 3. Nếu cần, hãy định cấu hình hệ thống CI để cung cấp mã gỡ lỗi trong môi trường CI dưới dạng biến môi trường. Đặt tên cho biến chẳng hạn như APP_CHECK_DEBUG_TOKEN_FROM_CI.

 4. Trong Xcode, hãy thêm một biến môi trường vào lược đồ thử nghiệm của bạn bằng tên FIRAAppCheckDebugToken và một số tham số tương tự như $(APP_CHECK_DEBUG_TOKEN) giá trị đó.

 5. Định cấu hình tập lệnh thử nghiệm CI để truyền mã gỡ lỗi dưới dạng một môi trường biến. Ví dụ:

  xcodebuild test -scheme YourTestScheme -workspace YourProject.xcworkspace \
  APP_CHECK_DEBUG_TOKEN=$(APP_CHECK_DEBUG_TOKEN_FROM_CI)
 6. Trong bản gỡ lỗi, trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ phụ trợ nào của Firebase, hãy tạo và đặt nhà cung cấp dịch vụ gỡ lỗi cho tính năng Kiểm tra ứng dụng:

  Swift

  let providerFactory = AppCheckDebugProviderFactory()
  AppCheck.setAppCheckProviderFactory(providerFactory)
  
  FirebaseApp.configure()

  Objective-C

  FIRAppCheckDebugProviderFactory *providerFactory =
     [[FIRAppCheckDebugProviderFactory alloc] init];
  [FIRAppCheck setAppCheckProviderFactory:providerFactory];
  
  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];

Khi ứng dụng của bạn chạy trong môi trường CI, các dịch vụ phụ trợ của Firebase sẽ chấp nhận mã thông báo mà hệ thống gửi là hợp lệ.