Dễ dàng thêm tính năng đăng nhập vào ứng dụng iOS bằng FirebaseUI

FirebaseUI là một thư viện được xây dựng dựa trên SDK xác thực Firebase, cung cấp các luồng giao diện người dùng thả xuống để sử dụng trong ứng dụng. FirebaseUI mang lại những lợi ích sau:

 • Nhiều nhà cung cấp: quy trình đăng nhập cho email/mật khẩu, đường liên kết email, xác thực điện thoại, Đăng nhập bằng Google, Đăng nhập Facebook và Đăng nhập Twitter.
 • Quản lý tài khoản: quy trình để xử lý các công việc quản lý tài khoản, chẳng hạn như tạo tài khoản và đặt lại mật khẩu.
 • Liên kết tài khoản ẩn danh: quy trình tự động liên kết tài khoản ẩn danh với nhà cung cấp danh tính.
 • Có thể tuỳ chỉnh: tuỳ chỉnh giao diện của FirebaseUI cho phù hợp với ứng dụng. Ngoài ra, vì FirebaseUI là nguồn mở nên bạn có thể phát triển nhánh dự án và tuỳ chỉnh chính xác theo nhu cầu của mình.

Trước khi bắt đầu

 1. Thêm Firebase vào dự án Apple của bạn.

 2. Thêm FirebaseUI vào Podfile của bạn:

  pod 'FirebaseUI'
  

  Nếu muốn, bạn chỉ có thể thêm thành phần Xác thực và các trình cung cấp mà bạn muốn sử dụng:

  pod 'FirebaseUI/Auth'
  
  pod 'FirebaseUI/Google'
  pod 'FirebaseUI/Facebook'
  pod 'FirebaseUI/OAuth' # Used for Sign in with Apple, Twitter, etc
  pod 'FirebaseUI/Phone'
  
 3. Nếu bạn chưa kết nối ứng dụng của mình với dự án Firebase, hãy thực hiện việc này trong bảng điều khiển của Firebase.

Thiết lập phương thức đăng nhập

Trước khi có thể sử dụng Firebase để đăng nhập người dùng, bạn phải bật và định cấu hình các phương thức đăng nhập mà bạn muốn hỗ trợ.

Địa chỉ email và mật khẩu

Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở phần Xác thực, rồi bật tính năng xác thực email và mật khẩu.

 1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở phần Xác thực. Trên thẻ Phương thức đăng nhập, hãy bật trình cung cấp Email/Mật khẩu. Xin lưu ý rằng bạn phải bật tính năng đăng nhập bằng email hoặc mật khẩu để sử dụng tính năng đăng nhập qua đường liên kết email.

 2. Cũng trong phần này, hãy bật phương thức đăng nhập Email link (đăng nhập không cần mật khẩu) rồi nhấp vào Save (Lưu).

 3. Bạn có thể bật tính năng đăng nhập bằng đường liên kết email bằng cách khởi chạy một thực thể FUIEmailAuth với FIREmailLinkAuthSignInMethod. Bạn cũng cần cung cấp đối tượng FIRActionCodeSettings hợp lệ với handleCodeInApp được đặt thành true.

Swift

var actionCodeSettings = ActionCodeSettings()
actionCodeSettings.url = URL(string: "https://example.appspot.com")
actionCodeSettings.handleCodeInApp = true
actionCodeSettings.setAndroidPackageName("com.firebase.example", installIfNotAvailable: false, minimumVersion: "12")

let provider = FUIEmailAuth(authUI: FUIAuth.defaultAuthUI()!,
              signInMethod: FIREmailLinkAuthSignInMethod,
              forceSameDevice: false,
              allowNewEmailAccounts: true,
              actionCodeSetting: actionCodeSettings)

Objective-C

FIRActionCodeSettings *actionCodeSettings = [[FIRActionCodeSettings alloc] init];
actionCodeSettings.URL = [NSURL URLWithString:@"https://example.appspot.com"];
actionCodeSettings.handleCodeInApp = YES;
[actionCodeSettings setAndroidPackageName:@"com.firebase.example"
          installIfNotAvailable:NO
              minimumVersion:@"12"];

id<FUIAuthProvider> provider = [[FUIEmailAuth alloc] initWithAuthUI:[FUIAuth defaultAuthUI]
                            signInMethod:FIREmailLinkAuthSignInMethod
                          forceSameDevice:NO
                       allowNewEmailAccounts:YES
                         actionCodeSetting:actionCodeSettings];
 1. Ngoài ra, bạn cần phải đưa URL mà bạn chuyển đến trình khởi tạo vào danh sách trắng. Bạn có thể làm việc này trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở mục Xác thực. Trên thẻ Phương thức đăng nhập, hãy thêm URL trong phần Miền được uỷ quyền.

 2. Sau khi nắm được đường liên kết sâu, bạn sẽ cần chuyển đường liên kết đó đến giao diện người dùng xác thực để có thể xử lý đường liên kết đó.

Swift

FUIAuth.defaultAuthUI()!.handleOpen(url, sourceApplication: sourceApplication)

Objective-C

[[FUIAuth defaultAuthUI] handleOpenURL:url sourceApplication:sourceApplication];
 1. Tính năng đăng nhập bằng đường liên kết email trong FirebaseUI-iOS tương thích với FirebaseUI-AndroidFirebaseUI-web. Tại đây, một người dùng bắt đầu quy trình từ FirebaseUI-Android có thể mở đường liên kết và hoàn tất quy trình đăng nhập bằng FirebaseUI-web. Điều này cũng đúng với quy trình ngược lại.

Apple

 1. Hãy làm theo các mục Trước khi bắt đầuTuân thủ các yêu cầu về dữ liệu ẩn danh của Apple trong hướng dẫn Đăng nhập bằng Apple của Firebase.

 2. Thêm tính năng Đăng nhập bằng Apple vào tệp quyền của bạn.

 3. Khởi chạy một phiên bản của trình cung cấp OAuth được định cấu hình cho tính năng Đăng nhập bằng Apple:

  Swift

  provider = FUIOAuth.appleAuthProvider()
  

  Objective-C

  FUIOAuth *provider = [FUIOAuth appleAuthProvider];
  

Google

 1. Thiết lập Đăng nhập bằng Google theo hướng dẫn này

Facebook

 1. Thiết lập SDK đăng nhập Facebook bằng cách theo dõi trang bắt đầu của Facebook.

 2. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở phần Xác thực rồi bật Facebook. Để bật tính năng đăng nhập trên Facebook, bạn phải cung cấp Mã ứng dụng Facebook và Khoá bí mật ứng dụng. Bạn có thể tải những thông tin này trong Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển của Facebook.

 3. Bật tính năng chia sẻ chuỗi khoá trong dự án Xcode của bạn từ màn hình Cài đặt dự án > Chức năng.

 4. Thêm fbFACEBOOK_APP_ID dưới dạng một lược đồ URL trong dự án Xcode của bạn.

 5. Thêm mã ứng dụng Facebook và tên hiển thị vào tệp Info.plist:

  Thông tin chính Giá trị
  FacebookAppID FACEBOOK_APP_ID (ví dụ: 1234567890)
  Tên hiển thị Facebook Tên ứng dụng của bạn
 6. Khởi chạy một thực thể nhà cung cấp Facebook:

  Swift

  provider = FUIFacebookAuth(authUI: FUIAuth.defaultAuthUI())
  

  Objective-C

  FUIFacebookAuth *provider = [[FUIFacebookAuth alloc] initWithAuthUI:[FUIAuth defaultAuthUI]];
  

 7. Nếu bạn muốn sử dụng tính năng Facebook Limited Đăng nhập, hãy đặt thuộc tính useLimitedLogin trên thực thể FUIFacebookAuth.

  Swift

  provider.useLimitedLogin = true
  

  Objective-C

  provider.useLimitedLogin = YES;
  

Twitter

 1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở phần Xác thực rồi bật Twitter. Để bật tính năng đăng nhập bằng Twitter, bạn phải cung cấp khoá và thông tin bí mật cho người tiêu dùng của API Twitter. Bạn có thể tải thông tin này trong bảng điều khiển Quản lý ứng dụng Twitter.

 2. Khởi chạy phiên bản nhà cung cấp OAuth được định cấu hình để đăng nhập Twitter:

  Swift

  provider = FUIOAuth.twitterAuthProvider()
  

  Objective-C

  FUIOAuth *provider = [FUIOAuth twitterAuthProvider];
  

Số điện thoại

 1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở phần Xác thực rồi bật tính năng đăng nhập bằng số điện thoại.

 2. Firebase phải có thể xác minh rằng các yêu cầu đăng nhập bằng số điện thoại đến từ ứng dụng của bạn. Một trong những cách thực hiện việc này là thông qua thông báo của APN. Xem bài viết Bật tính năng xác minh ứng dụng để biết thông tin chi tiết.

  Cách bật thông báo APN để dùng với tính năng Xác thực Firebase:

  1. Trong Xcode, hãy bật thông báo đẩy cho dự án của bạn.

  2. Tải khoá xác thực APN của bạn lên Firebase. Nếu bạn chưa có khoá xác thực APN, hãy nhớ tạo một khoá trong Trung tâm thành viên dành cho nhà phát triển của Apple.

   1. Bên trong dự án của bạn trong bảng điều khiển của Firebase, hãy chọn biểu tượng bánh răng, chọn Cài đặt dự án, sau đó chọn thẻ Gửi thông báo qua đám mây.

   2. Trong khoá xác thực ANG ở bên dưới phần Cấu hình ứng dụng iOS, hãy nhấp vào nút Tải lên.

   3. Duyệt đến vị trí bạn đã lưu khoá, chọn khoá đó rồi nhấp vào Open (Mở). Thêm mã khoá của khoá (có trong Trung tâm thành viên dành cho nhà phát triển của Apple) rồi nhấp vào Tải lên.

   Nếu đã có chứng chỉ APN, bạn có thể tải chứng chỉ lên.

 3. Khi không thể nhận được thông báo APN trên một thiết bị, Firebase sẽ sử dụng reCAPTCHA để xác minh yêu cầu.

  Để bật tính năng xác minh bằng reCAPTCHA, hãy làm như sau trong Xcode:

  1. Mở cấu hình dự án: nhấp đúp vào tên dự án trong chế độ xem dạng cây ở bên trái. Chọn ứng dụng của bạn trong mục MỤC TIÊU, sau đó chọn thẻ Thông tin và mở rộng mục Loại URL.
  2. Nhấp vào nút + và thêm Mã ứng dụng được mã hoá dưới dạng lược đồ URL. Bạn có thể tìm thấy Mã ứng dụng được mã hoá trên trang Cài đặt chung của bảng điều khiển của Firebase, trong phần dành cho ứng dụng iOS của bạn. Để trống các trường khác.

   Khi hoàn tất, cấu hình của bạn sẽ có dạng như sau (nhưng với các giá trị dành riêng cho ứng dụng):

   Ảnh chụp màn hình giao diện thiết lập lược đồ URL tuỳ chỉnh của Xcode
 4. Không bắt buộc: Firebase sử dụng phương thức xoáy nhanh để tự động lấy mã thông báo APN của ứng dụng, để xử lý thông báo đẩy im lặng mà Firebase gửi đến ứng dụng của bạn và để tự động chặn lệnh chuyển hướng lược đồ tuỳ chỉnh từ trang xác minh reCAPTCHA trong quá trình xác minh.

  Nếu bạn không muốn sử dụng tính năng tạo chuyển động, hãy xem Phụ lục: Sử dụng tính năng đăng nhập bằng điện thoại mà không chuyển hướng trong tài liệu xác thực SDK Firebase.

Đăng nhập

Để bắt đầu quy trình đăng nhập FirebaseUI, trước tiên hãy khởi chạy FirebaseUI:

Swift

import FirebaseAuthUI

/* ... */

FirebaseApp.configure()
let authUI = FUIAuth.defaultAuthUI()
// You need to adopt a FUIAuthDelegate protocol to receive callback
authUI.delegate = self

Objective-C

@import FirebaseAuthUI;

...

[FIRApp configure];
FUIAuth *authUI = [FUIAuth defaultAuthUI];
// You need to adopt a FUIAuthDelegate protocol to receive callback
authUI.delegate = self;

Sau đó, hãy định cấu hình FirebaseUI để sử dụng các phương thức đăng nhập mà bạn muốn hỗ trợ:

Swift

import FirebaseAuthUI
import FirebaseFacebookAuthUI
import FirebaseGoogleAuthUI
import FirebaseOAuthUI
import FirebasePhoneAuthUI

let providers: [FUIAuthProvider] = [
 FUIGoogleAuth(),
 FUIFacebookAuth(),
 FUITwitterAuth(),
 FUIPhoneAuth(authUI:FUIAuth.defaultAuthUI()),
]
self.authUI.providers = providers

Objective-C

@import FirebaseAuthUI;
@import FirebaseFacebookAuthUI;
@import FirebaseGoogleAuthUI;
@import FirebaseOAuthUI;
@import FirebasePhoneAuthUI;

...

NSArray<id<FUIAuthProvider>> *providers = @[
 [[FUIGoogleAuth alloc] init],
 [[FUIFacebookAuth alloc] init],
 [[FUITwitterAuth alloc] init],
 [[FUIPhoneAuth alloc] initWithAuthUI:[FUIAuth defaultAuthUI]]
];
_authUI.providers = providers;

Nếu bạn đã bật tính năng đăng nhập bằng Google hoặc Facebook, hãy triển khai một trình xử lý cho kết quả của quy trình đăng ký bằng Google và Facebook:

Swift

func application(_ app: UIApplication, open url: URL,
  options: [UIApplicationOpenURLOptionsKey : Any]) -> Bool {
 let sourceApplication = options[UIApplicationOpenURLOptionsKey.sourceApplication] as! String?
 if FUIAuth.defaultAuthUI()?.handleOpen(url, sourceApplication: sourceApplication) ?? false {
  return true
 }
 // other URL handling goes here.
 return false
}

Objective-C

- (BOOL)application:(UIApplication *)app
      openURL:(NSURL *)url
      options:(NSDictionary *)options {
 NSString *sourceApplication = options[UIApplicationOpenURLOptionsSourceApplicationKey];
 return [[FUIAuth defaultAuthUI] handleOpenURL:url sourceApplication:sourceApplication];
}

Cuối cùng, hãy lấy một thực thể của AuthViewController từ FUIAuth. Sau đó, bạn có thể hiển thị khung hiển thị này làm bộ điều khiển khung hiển thị đầu tiên của ứng dụng hoặc hiển thị khung hiển thị này từ một bộ điều khiển khung hiển thị khác trong ứng dụng.

Swift

Cách tải bộ chọn phương thức đăng nhập:

let authViewController = authUI.authViewController()

Nếu chỉ dùng tính năng đăng nhập bằng số điện thoại, bạn có thể hiển thị trực tiếp chế độ xem đăng nhập bằng số điện thoại:

let phoneProvider = FUIAuth.defaultAuthUI().providers.first as! FUIPhoneAuth
phoneProvider.signIn(withPresenting: currentlyVisibleController, phoneNumber: nil)

Objective-C

Cách tải bộ chọn phương thức đăng nhập:

UINavigationController *authViewController = [authUI authViewController];

Nếu chỉ dùng tính năng đăng nhập bằng số điện thoại, bạn có thể hiển thị trực tiếp chế độ xem đăng nhập bằng số điện thoại:

FUIPhoneAuth *phoneProvider = [FUIAuth defaultAuthUI].providers.firstObject;
[phoneProvider signInWithPresentingViewController:currentlyVisibleController phoneNumber:nil];

Sau khi bạn hiển thị chế độ xem xác thực và người dùng đăng nhập, kết quả sẽ được trả về cho uỷ quyền xác thực FirebaseUI trong phương thức didSignInWithUser:error::

Swift

func authUI(_ authUI: FUIAuth, didSignInWith user: FIRUser?, error: Error?) {
 // handle user and error as necessary
}

Objective-C

  - (void)authUI:(FUIAuth *)authUI
didSignInWithUser:(nullable FIRUser *)user
      error:(nullable NSError *)error {
 // Implement this method to handle signed in user or error if any.
}

Đăng xuất

FirebaseUI cung cấp các phương thức thuận tiện để đăng xuất khỏi tính năng Xác thực Firebase, cũng như tất cả các nhà cung cấp danh tính xã hội:

Swift

authUI.signOut()

Objective-C

[authUI signOut];

Tùy chỉnh

Bạn có thể tuỳ chỉnh màn hình đăng nhập bằng cách phân lớp con các bộ điều khiển chế độ xem của FirebaseUI và chỉ định các bộ điều khiển này trong phương thức uỷ quyền của FUIAuth:

Swift

func authPickerViewController(forAuthUI authUI: FUIAuth) -> FUIAuthPickerViewController {
 return FUICustomAuthPickerViewController(nibName: "FUICustomAuthPickerViewController",
                      bundle: Bundle.main,
                      authUI: authUI)
}

func emailEntryViewController(forAuthUI authUI: FUIAuth) -> FUIEmailEntryViewController {
 return FUICustomEmailEntryViewController(nibName: "FUICustomEmailEntryViewController",
                      bundle: Bundle.main,
                      authUI: authUI)
}

func passwordRecoveryViewController(forAuthUI authUI: FUIAuth, email: String) -> FUIPasswordRecoveryViewController {
 return FUICustomPasswordRecoveryViewController(nibName: "FUICustomPasswordRecoveryViewController",
                         bundle: Bundle.main,
                         authUI: authUI,
                         email: email)
}

func passwordSignInViewController(forAuthUI authUI: FUIAuth, email: String) -> FUIPasswordSignInViewController {
 return FUICustomPasswordSignInViewController(nibName: "FUICustomPasswordSignInViewController",
                        bundle: Bundle.main,
                        authUI: authUI,
                        email: email)
}

func passwordSignUpViewController(forAuthUI authUI: FUIAuth, email: String) -> FUIPasswordSignUpViewController {
 return FUICustomPasswordSignUpViewController(nibName: "FUICustomPasswordSignUpViewController",
                        bundle: Bundle.main,
                        authUI: authUI,
                        email: email)
}

func passwordVerificationViewController(forAuthUI authUI: FUIAuth, email: String, newCredential: AuthCredential) -> FUIPasswordVerificationViewController {
 return FUICustomPasswordVerificationViewController(nibName: "FUICustomPasswordVerificationViewController",
                           bundle: Bundle.main,
                           authUI: authUI,
                           email: email,
                           newCredential: newCredential)
}

Objective-C

- (FUIAuthPickerViewController *)authPickerViewControllerForAuthUI:(FUIAuth *)authUI {
 return [[FUICustomAuthPickerViewController alloc] initWithNibName:@"FUICustomAuthPickerViewController"
                               bundle:[NSBundle mainBundle]
                               authUI:authUI];
}

- (FUIEmailEntryViewController *)emailEntryViewControllerForAuthUI:(FUIAuth *)authUI {
 return [[FUICustomEmailEntryViewController alloc] initWithNibName:@"FUICustomEmailEntryViewController"
                               bundle:[NSBundle mainBundle]
                               authUI:authUI];

}

- (FUIPasswordSignInViewController *)passwordSignInViewControllerForAuthUI:(FUIAuth *)authUI
                                   email:(NSString *)email {
 return [[FUICustomPasswordSignInViewController alloc] initWithNibName:@"FUICustomPasswordSignInViewController"
                                 bundle:[NSBundle mainBundle]
                                 authUI:authUI
                                 email:email];

}

- (FUIPasswordSignUpViewController *)passwordSignUpViewControllerForAuthUI:(FUIAuth *)authUI
                                   email:(NSString *)email {
 return [[FUICustomPasswordSignUpViewController alloc] initWithNibName:@"FUICustomPasswordSignUpViewController"
                                 bundle:[NSBundle mainBundle]
                                 authUI:authUI
                                 email:email];

}

- (FUIPasswordRecoveryViewController *)passwordRecoveryViewControllerForAuthUI:(FUIAuth *)authUI
                                     email:(NSString *)email {
 return [[FUICustomPasswordRecoveryViewController alloc] initWithNibName:@"FUICustomPasswordRecoveryViewController"
                                  bundle:[NSBundle mainBundle]
                                  authUI:authUI
                                  email:email];

}

- (FUIPasswordVerificationViewController *)passwordVerificationViewControllerForAuthUI:(FUIAuth *)authUI
                                         email:(NSString *)email
                                     newCredential:(FIRAuthCredential *)newCredential {
 return [[FUICustomPasswordVerificationViewController alloc] initWithNibName:@"FUICustomPasswordVerificationViewController"
                                    bundle:[NSBundle mainBundle]
                                    authUI:authUI
                                    email:email
                                newCredential:newCredential];
}

Bạn có thể tuỳ chỉnh URL theo điều khoản dịch vụ của ứng dụng, được liên kết trên màn hình tạo tài khoản:

Swift

let kFirebaseTermsOfService = URL(string: "https://example.com/terms")!
authUI.tosurl = kFirebaseTermsOfService

Objective-C

authUI.TOSURL = [NSURL URLWithString:@"https://example.com/terms"];

Cuối cùng, bạn có thể tuỳ chỉnh các thông báo và lời nhắc mà người dùng nhìn thấy bằng cách chỉ định một gói tuỳ chỉnh:

Swift

authUI.customStringsBundle = NSBundle.mainBundle() // Or any custom bundle.

Objective-C

authUI.customStringsBundle = [NSBundle mainBundle]; // Or any custom bundle.

Các bước tiếp theo

 • Để biết thêm thông tin về cách sử dụng và tuỳ chỉnh FirebaseUI, hãy xem tệp README trên GitHub.
 • Nếu bạn tìm thấy vấn đề trong FirebaseUI và muốn báo cáo vấn đề đó, hãy sử dụng công cụ theo dõi lỗi của GitHub.