Xác thực bằng Firebase theo cách ẩn danh bằng Unity

Bạn có thể sử dụng tính năng Xác thực Firebase để tạo và sử dụng các tài khoản ẩn danh tạm thời nhằm xác thực với Firebase. Những tài khoản ẩn danh tạm thời này có thể được dùng để cho phép người dùng chưa đăng ký ứng dụng làm việc với dữ liệu được bảo vệ bằng các quy tắc bảo mật. Nếu một người dùng ẩn danh quyết định đăng ký ứng dụng của bạn, bạn có thể liên kết thông tin đăng nhập của họ với tài khoản ẩn danh để họ có thể tiếp tục làm việc với dữ liệu được bảo vệ trong các phiên sau này.

Trước khi bắt đầu

 1. Để có thể sử dụng tính năng Xác thực Firebase, bạn cần thêm SDK Unity của Firebase (cụ thể là FirebaseAuth.unitypackage) vào dự án Unity của mình.

  Xem hướng dẫn chi tiết về các bước thiết lập ban đầu này trong bài viết Thêm Firebase vào dự án Unity.

 2. Nếu bạn chưa kết nối ứng dụng của mình với dự án Firebase, hãy thực hiện việc này trong bảng điều khiển của Firebase.
 3. Bật tính năng xác thực ẩn danh:
  1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở phần Xác thực.
  2. Trên trang Phương thức đăng nhập, hãy bật phương thức đăng nhập Ẩn danh.
  3. Không bắt buộc: Nếu đã nâng cấp dự án của mình lên tính năng Xác thực Firebase bằng Nền tảng nhận dạng, bạn có thể bật tính năng tự động dọn dẹp. Khi bạn bật chế độ cài đặt này, các tài khoản ẩn danh đã tồn tại hơn 30 ngày sẽ tự động bị xoá. Trong những dự án đã bật tính năng tự động dọn dẹp, việc xác thực ẩn danh sẽ không còn được tính vào hạn mức sử dụng hoặc hạn mức thanh toán. Hãy xem bài viết Tự động dọn dẹp.

Xác thực bằng Firebase dưới dạng ẩn danh

Khi người dùng đã đăng xuất sử dụng một tính năng của ứng dụng yêu cầu xác thực với Firebase, hãy đăng nhập ẩn danh người dùng bằng cách hoàn thành các bước sau:

Lớp FirebaseAuth là cổng vào cho tất cả lệnh gọi API. Bạn có thể truy cập tệp này thông qua FirebaseAuth.DefaultInstance.
Firebase.Auth.FirebaseAuth auth = Firebase.Auth.FirebaseAuth.DefaultInstance;
1. Gọi Firebase.Auth.FirebaseAuth.SignInAnonymouslyAsync.
auth.SignInAnonymouslyAsync().ContinueWith(task => {
 if (task.IsCanceled) {
  Debug.LogError("SignInAnonymouslyAsync was canceled.");
  return;
 }
 if (task.IsFaulted) {
  Debug.LogError("SignInAnonymouslyAsync encountered an error: " + task.Exception);
  return;
 }

 Firebase.Auth.AuthResult result = task.Result;
 Debug.LogFormat("User signed in successfully: {0} ({1})",
   result.User.DisplayName, result.User.UserId);
});

Chuyển đổi tài khoản ẩn danh thành tài khoản vĩnh viễn

Khi người dùng ẩn danh đăng ký ứng dụng của bạn, bạn có thể cho phép họ tiếp tục công việc với tài khoản mới của họ – ví dụ: bạn có thể muốn làm cho các mặt hàng mà người dùng đã thêm vào giỏ hàng trước khi họ đăng ký có sẵn trong giỏ hàng trong tài khoản mới của họ. Để làm như vậy, vui lòng hoàn thành các bước sau:

 1. Khi người dùng đăng ký, hãy hoàn tất quy trình đăng nhập cho nhà cung cấp dịch vụ xác thực của người dùng, cho đến khi gọi một trong các phương thức Firebase.Auth.FirebaseAuth.SignInAndRetrieveDataWithCredentialAsync. Ví dụ: lấy mã thông báo giá trị nhận dạng trên Google, mã truy cập vào Facebook hoặc địa chỉ email và mật khẩu của người dùng.
 2. Nhận Firebase.Auth.Credential cho nhà cung cấp dịch vụ xác thực mới:

 3. Truyền đối tượng Firebase.Auth.Credential đến phương thức LinkWithCredentialAsync của người dùng đăng nhập:

Nếu lệnh gọi đến LinkWithCredentialAsync thành công, tài khoản mới của người dùng có thể truy cập vào dữ liệu Firebase của tài khoản ẩn danh đó.

Tự động dọn dẹp

Nếu đã nâng cấp dự án của mình lên tính năng Xác thực Firebase bằng Nền tảng nhận dạng, bạn có thể bật tính năng tự động dọn dẹp trong bảng điều khiển của Firebase. Khi bật tính năng này, bạn cho phép Firebase tự động xoá các tài khoản ẩn danh đã hơn 30 ngày. Trong những dự án đã bật tính năng tự động dọn dẹp, việc xác thực ẩn danh sẽ không bị tính vào hạn mức sử dụng hoặc hạn mức thanh toán.

 • Mọi tài khoản ẩn danh được tạo sau khi bật tính năng tự động dọn dẹp có thể tự động bị xoá bất cứ lúc nào sau 30 ngày sau khi tạo.
 • Các tài khoản ẩn danh hiện có sẽ đủ điều kiện để bị xoá tự động sau 30 ngày kể từ khi bật tính năng tự động dọn dẹp.
 • Nếu bạn tắt tính năng tự động dọn dẹp, thì mọi tài khoản ẩn danh được lên lịch xoá vẫn sẽ bị lên lịch xoá.
 • Nếu bạn "nâng cấp" một tài khoản ẩn danh bằng cách liên kết tài khoản đó với bất kỳ phương thức đăng nhập nào, thì tài khoản đó sẽ không tự động bị xoá.

Nếu muốn biết số lượng người dùng sẽ bị ảnh hưởng trước khi bật tính năng này, đồng thời đã nâng cấp dự án của mình lên nền tảng Xác thực Firebase bằng Nền tảng nhận dạng, bạn có thể lọc theo is_anon trong phần Ghi nhật ký trên đám mây.

Các bước tiếp theo

Giờ đây, người dùng có thể xác thực bằng Firebase, bạn có thể kiểm soát quyền truy cập của họ vào dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Firebase bằng cách sử dụng các quy tắc của Firebase.