Đọc và ghi dữ liệu trên các nền tảng của Apple

(Không bắt buộc) Tạo nguyên mẫu và thử nghiệm bằng Bộ mô phỏng cục bộ của Firebase

Trước khi nói về cách ứng dụng đọc và ghi vào Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, hãy giới thiệu một bộ công cụ mà bạn có thể dùng để tạo nguyên mẫu và kiểm thử chức năng của Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực: Bộ công cụ trình mô phỏng cục bộ Firebase. Nếu bạn đang dùng thử nhiều mô hình dữ liệu, việc tối ưu hoá các quy tắc bảo mật hoặc tìm cách tương tác hiệu quả nhất về chi phí với phần phụ trợ, thì việc có thể làm việc cục bộ mà không cần triển khai dịch vụ trực tiếp có thể là ý tưởng hay.

Trình mô phỏng Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực là một phần của Bộ trình mô phỏng cục bộ. Bộ mô phỏng này cho phép ứng dụng của bạn tương tác với nội dung và cấu hình của cơ sở dữ liệu được mô phỏng, cũng như các tài nguyên dự án được mô phỏng (các hàm, cơ sở dữ liệu khác và quy tắc bảo mật) (không bắt buộc).

Việc sử dụng trình mô phỏng Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực chỉ bao gồm một vài bước:

 1. Thêm một dòng mã vào cấu hình kiểm thử của ứng dụng để kết nối với trình mô phỏng.
 2. Trên gốc của thư mục dự án cục bộ, chạy firebase emulators:start.
 3. Thực hiện lệnh gọi từ mã nguyên mẫu của ứng dụng bằng cách sử dụng SDK nền tảng Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực như thường lệ hoặc sử dụng API REST của cơ sở dữ liệu theo thời gian thực.

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết về Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực và Hàm đám mây. Bạn cũng nên xem Giới thiệu về Bộ công cụ mô phỏng cục bộ.

Tải FIRDatabaseReference

Để đọc hoặc ghi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, bạn cần có một thực thể của FIRDatabaseReference:

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên mục tiêu App Clip (Đoạn video ứng dụng).
var ref: DatabaseReference!

ref = Database.database().reference()

Objective-C

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên mục tiêu App Clip (Đoạn video ứng dụng).
@property (strong, nonatomic) FIRDatabaseReference *ref;

self.ref = [[FIRDatabase database] reference];

Ghi dữ liệu

Tài liệu này trình bày các kiến thức cơ bản về cách đọc và ghi dữ liệu Firebase.

Dữ liệu Firebase được ghi vào tệp tham chiếu Database và truy xuất bằng cách đính kèm một trình nghe không đồng bộ vào tệp tham chiếu đó. Trình nghe được kích hoạt một lần đối với trạng thái ban đầu của dữ liệu và kích hoạt lại bất cứ khi nào dữ liệu thay đổi.

Thao tác ghi cơ bản

Đối với các thao tác ghi cơ bản, bạn có thể sử dụng setValue để lưu dữ liệu vào một tệp đối chiếu đã chỉ định, thay thế mọi dữ liệu hiện có trong đường dẫn đó. Bạn có thể sử dụng phương pháp này để:

 • Các loại thẻ và vé tương ứng với các loại JSON hiện có như sau:
  • NSString
  • NSNumber
  • NSDictionary
  • NSArray

Ví dụ: bạn có thể thêm người dùng có setValue như sau:

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên mục tiêu App Clip (Đoạn video ứng dụng).
self.ref.child("users").child(user.uid).setValue(["username": username])

Objective-C

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên mục tiêu App Clip (Đoạn video ứng dụng).
[[[self.ref child:@"users"] child:authResult.user.uid]
  setValue:@{@"username": username}];

Việc sử dụng setValue theo cách này sẽ ghi đè dữ liệu tại vị trí được chỉ định, bao gồm mọi nút con. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể cập nhật phần tử con mà không cần viết lại toàn bộ đối tượng. Nếu muốn cho phép người dùng cập nhật hồ sơ, bạn có thể cập nhật tên người dùng như sau:

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên mục tiêu App Clip (Đoạn video ứng dụng).
self.ref.child("users/\(user.uid)/username").setValue(username)

Objective-C

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên mục tiêu App Clip (Đoạn video ứng dụng).
[[[[_ref child:@"users"] child:user.uid] child:@"username"] setValue:username];

Đọc dữ liệu

Đọc dữ liệu bằng cách theo dõi các sự kiện giá trị

Để đọc dữ liệu tại một đường dẫn và theo dõi các thay đổi, hãy sử dụng observeEventType:withBlock của FIRDatabaseReference để quan sát các sự kiện FIRDataEventTypeValue.

Loại sự kiện Mức sử dụng thông thường
FIRDataEventTypeValue Đọc và theo dõi các thay đổi đối với toàn bộ nội dung của đường dẫn.

Bạn có thể sử dụng sự kiện FIRDataEventTypeValue để đọc dữ liệu tại một đường dẫn nhất định, vì sự kiện này tồn tại tại thời điểm diễn ra sự kiện. Phương thức này được kích hoạt một lần khi trình nghe được đính kèm và kích hoạt lại mỗi khi dữ liệu (bao gồm cả mọi phần tử con) thay đổi. Lệnh gọi lại sự kiện được truyền một snapshot chứa tất cả dữ liệu ở vị trí đó, bao gồm cả dữ liệu con. Nếu không có dữ liệu, bản tổng quan nhanh sẽ trả về false khi bạn gọi exists()nil khi bạn đọc thuộc tính value.

Ví dụ sau minh hoạ một ứng dụng viết blog qua mạng xã hội truy xuất thông tin chi tiết của một bài đăng từ cơ sở dữ liệu:

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên mục tiêu App Clip (Đoạn video ứng dụng).
refHandle = postRef.observe(DataEventType.value, with: { snapshot in
 // ...
})

Objective-C

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên mục tiêu App Clip (Đoạn video ứng dụng).
_refHandle = [_postRef observeEventType:FIRDataEventTypeValue withBlock:^(FIRDataSnapshot * _Nonnull snapshot) {
 NSDictionary *postDict = snapshot.value;
 // ...
}];

Trình nghe nhận được một FIRDataSnapshot chứa dữ liệu tại vị trí được chỉ định trong cơ sở dữ liệu tại thời điểm diễn ra sự kiện trong thuộc tính value. Bạn có thể chỉ định các giá trị cho kiểu gốc thích hợp, chẳng hạn như NSDictionary. Nếu không có dữ liệu nào ở vị trí này, thì value sẽ là nil.

Đọc dữ liệu một lần

Đọc một lần bằng getData()

SDK được thiết kế để quản lý các hoạt động tương tác với máy chủ cơ sở dữ liệu cho dù ứng dụng của bạn là trực tuyến hay ngoại tuyến.

Nhìn chung, bạn nên sử dụng các kỹ thuật sự kiện giá trị được mô tả ở trên để đọc dữ liệu và nhận thông báo về nội dung cập nhật đối với dữ liệu từ phần phụ trợ. Các kỹ thuật này giúp giảm mức sử dụng và thanh toán, đồng thời được tối ưu hoá để cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt nhất khi họ truy cập trực tuyến và ngoại tuyến.

Nếu chỉ cần dữ liệu một lần, bạn có thể sử dụng getData() để lấy thông tin tổng quan nhanh về dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà getData() không thể trả về giá trị máy chủ, thì ứng dụng sẽ thăm dò bộ nhớ đệm lưu trữ cục bộ và trả về lỗi nếu vẫn không tìm thấy giá trị đó.

Ví dụ sau minh hoạ việc truy xuất tên người dùng công khai của người dùng một lần từ cơ sở dữ liệu:

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên mục tiêu App Clip (Đoạn video ứng dụng).
do {
 let snapshot = try await ref.child("users/\(uid)/username").getData()
 let userName = snapshot.value as? String ?? "Unknown"
} catch {
 print(error)
}

Objective-C

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên mục tiêu App Clip (Đoạn video ứng dụng).
NSString *userPath = [NSString stringWithFormat:@"users/%@/username", uid];
[[ref child:userPath] getDataWithCompletionBlock:^(NSError * _Nullable error, FIRDataSnapshot * _Nonnull snapshot) {
 if (error) {
  NSLog(@"Received an error %@", error);
  return;
 }
 NSString *userName = snapshot.value;
}];

Việc sử dụng getData() không cần thiết có thể làm tăng mức sử dụng băng thông và dẫn đến giảm hiệu suất. Bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách sử dụng trình nghe theo thời gian thực như minh hoạ ở trên.

Đọc dữ liệu một lần với trình quan sát

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn trả về giá trị từ bộ nhớ đệm cục bộ ngay lập tức, thay vì kiểm tra giá trị đã cập nhật trên máy chủ. Trong những trường hợp đó, bạn có thể sử dụng observeSingleEventOfType để lấy dữ liệu từ bộ nhớ đệm của ổ đĩa cục bộ ngay lập tức.

Điều này hữu ích đối với dữ liệu chỉ cần tải một lần và không có dự kiến sẽ thay đổi thường xuyên hoặc yêu cầu chủ động nghe. Ví dụ: ứng dụng viết blog trong các ví dụ trước sử dụng phương thức này để tải hồ sơ của người dùng khi họ bắt đầu viết bài mới:

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên mục tiêu App Clip (Đoạn video ứng dụng).
let userID = Auth.auth().currentUser?.uid
ref.child("users").child(userID!).observeSingleEvent(of: .value, with: { snapshot in
 // Get user value
 let value = snapshot.value as? NSDictionary
 let username = value?["username"] as? String ?? ""
 let user = User(username: username)

 // ...
}) { error in
 print(error.localizedDescription)
}

Objective-C

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên mục tiêu App Clip (Đoạn video ứng dụng).
NSString *userID = [FIRAuth auth].currentUser.uid;
[[[_ref child:@"users"] child:userID] observeSingleEventOfType:FIRDataEventTypeValue withBlock:^(FIRDataSnapshot * _Nonnull snapshot) {
 // Get user value
 User *user = [[User alloc] initWithUsername:snapshot.value[@"username"]];

 // ...
} withCancelBlock:^(NSError * _Nonnull error) {
 NSLog(@"%@", error.localizedDescription);
}];

Cập nhật hoặc xoá dữ liệu

Cập nhật các trường cụ thể

Để ghi đồng thời vào các nút con cụ thể của một nút mà không ghi đè các nút con khác, hãy sử dụng phương thức updateChildValues.

Khi gọi updateChildValues, bạn có thể cập nhật các giá trị con cấp thấp hơn bằng cách chỉ định đường dẫn cho khoá. Nếu dữ liệu được lưu trữ ở nhiều vị trí để mở rộng quy mô tốt hơn, bạn có thể cập nhật tất cả các thực thể của dữ liệu đó bằng cách sử dụng tính năng chia nhỏ dữ liệu. Ví dụ: một ứng dụng viết blog xã hội có thể muốn tạo một bài đăng và đồng thời cập nhật bài đăng đó lên nguồn cấp dữ liệu hoạt động gần đây và nguồn cấp dữ liệu hoạt động của người dùng đăng bài. Để làm điều này, ứng dụng blog sẽ sử dụng mã như sau:

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên mục tiêu App Clip (Đoạn video ứng dụng).
guard let key = ref.child("posts").childByAutoId().key else { return }
let post = ["uid": userID,
      "author": username,
      "title": title,
      "body": body]
let childUpdates = ["/posts/\(key)": post,
          "/user-posts/\(userID)/\(key)/": post]
ref.updateChildValues(childUpdates)

Objective-C

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên mục tiêu App Clip (Đoạn video ứng dụng).
NSString *key = [[_ref child:@"posts"] childByAutoId].key;
NSDictionary *post = @{@"uid": userID,
            @"author": username,
            @"title": title,
            @"body": body};
NSDictionary *childUpdates = @{[@"/posts/" stringByAppendingString:key]: post,
                [NSString stringWithFormat:@"/user-posts/%@/%@/", userID, key]: post};
[_ref updateChildValues:childUpdates];

Ví dụ này sử dụng childByAutoId để tạo một bài đăng trong nút chứa các bài đăng cho tất cả người dùng tại /posts/$postid, đồng thời truy xuất khoá bằng getKey(). Sau đó, bạn có thể dùng khoá này để tạo mục nhập thứ hai trong bài đăng của người dùng tại /user-posts/$userid/$postid.

Khi sử dụng các đường dẫn này, bạn có thể cập nhật đồng thời nhiều vị trí trong cây JSON bằng một lệnh gọi đến updateChildValues, chẳng hạn như cách ví dụ này tạo bài đăng mới ở cả hai vị trí. Các bản cập nhật đồng thời được thực hiện theo cách này có tính nguyên tử: tất cả các bản cập nhật đều thành công hoặc tất cả các bản cập nhật đều không thành công.

Thêm một khối hoàn thành

Nếu muốn biết thời điểm dữ liệu của bạn đã được cam kết, bạn có thể thêm khối hoàn thành. Cả setValueupdateChildValues đều sử dụng một khối hoàn thành không bắt buộc được gọi khi quá trình ghi đã được xác nhận vào cơ sở dữ liệu. Trình nghe này có thể hữu ích trong việc theo dõi dữ liệu nào đã được lưu và dữ liệu nào vẫn đang được đồng bộ hoá. Nếu lệnh gọi không thành công, trình nghe sẽ được truyền một đối tượng lỗi cho biết lý do xảy ra lỗi.

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên mục tiêu App Clip (Đoạn video ứng dụng).
do {
 try await ref.child("users").child(user.uid).setValue(["username": username])
 print("Data saved successfully!")
} catch {
 print("Data could not be saved: \(error).")
}

Objective-C

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên mục tiêu App Clip (Đoạn video ứng dụng).
[[[_ref child:@"users"] child:user.uid] setValue:@{@"username": username} withCompletionBlock:^(NSError *error, FIRDatabaseReference *ref) {
 if (error) {
  NSLog(@"Data could not be saved: %@", error);
 } else {
  NSLog(@"Data saved successfully.");
 }
}];

Xóa dữ liệu

Cách đơn giản nhất để xoá dữ liệu là gọi removeValue trên một tham chiếu đến vị trí của dữ liệu đó.

Bạn cũng có thể xoá bằng cách chỉ định nil làm giá trị cho một thao tác ghi khác, chẳng hạn như setValue hoặc updateChildValues. Bạn có thể sử dụng kỹ thuật này với updateChildValues để xoá nhiều phần tử con trong một lệnh gọi API.

Tách trình nghe

Đối tượng tiếp nhận dữ liệu sẽ không tự động dừng quá trình đồng bộ hoá dữ liệu khi bạn rời khỏi ViewController. Nếu không được xoá đúng cách, trình quan sát sẽ tiếp tục đồng bộ hoá dữ liệu vào bộ nhớ cục bộ. Khi không cần trình quan sát nữa, hãy xoá trình quan sát đó bằng cách truyền FIRDatabaseHandle được liên kết vào phương thức removeObserverWithHandle.

Khi bạn thêm một khối gọi lại vào tham chiếu, FIRDatabaseHandle sẽ được trả về. Bạn có thể dùng các tên người dùng này để xoá khối lệnh gọi lại.

Nếu bạn đã thêm nhiều trình nghe vào một tham chiếu cơ sở dữ liệu, thì mỗi trình nghe sẽ được gọi khi một sự kiện được đưa ra. Để dừng đồng bộ hoá dữ liệu tại vị trí đó, bạn phải xoá tất cả đối tượng tiếp nhận dữ liệu tại một vị trí bằng cách gọi phương thức removeAllObservers.

Việc gọi removeObserverWithHandle hoặc removeAllObservers trên một trình nghe không tự động xoá trình nghe đã đăng ký trên các nút con; bạn cũng phải theo dõi các tệp tham chiếu hoặc ô điều khiển đó để xoá chúng.

Lưu dữ liệu dưới dạng giao dịch

Khi làm việc với dữ liệu có thể bị hỏng do các thao tác sửa đổi đồng thời (chẳng hạn như bộ đếm tăng dần), bạn có thể sử dụng thao tác giao dịch. Bạn cung cấp cho thao tác này 2 đối số: một hàm cập nhật và một lệnh gọi lại hoàn thành không bắt buộc. Hàm cập nhật lấy trạng thái hiện tại của dữ liệu làm đối số và trả về trạng thái mong muốn mới mà bạn muốn ghi.

Ví dụ: trong ứng dụng viết blog qua mạng xã hội mẫu, bạn có thể cho phép người dùng gắn dấu sao và bỏ gắn dấu sao bài đăng, đồng thời theo dõi số sao mà một bài đăng đã nhận được như sau:

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên mục tiêu App Clip (Đoạn video ứng dụng).
ref.runTransactionBlock({ (currentData: MutableData) -> TransactionResult in
 if var post = currentData.value as? [String: AnyObject],
  let uid = Auth.auth().currentUser?.uid {
  var stars: [String: Bool]
  stars = post["stars"] as? [String: Bool] ?? [:]
  var starCount = post["starCount"] as? Int ?? 0
  if let _ = stars[uid] {
   // Unstar the post and remove self from stars
   starCount -= 1
   stars.removeValue(forKey: uid)
  } else {
   // Star the post and add self to stars
   starCount += 1
   stars[uid] = true
  }
  post["starCount"] = starCount as AnyObject?
  post["stars"] = stars as AnyObject?

  // Set value and report transaction success
  currentData.value = post

  return TransactionResult.success(withValue: currentData)
 }
 return TransactionResult.success(withValue: currentData)
}) { error, committed, snapshot in
 if let error = error {
  print(error.localizedDescription)
 }
}

Objective-C

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên mục tiêu App Clip (Đoạn video ứng dụng).
[ref runTransactionBlock:^FIRTransactionResult * _Nonnull(FIRMutableData * _Nonnull currentData) {
 NSMutableDictionary *post = currentData.value;
 if (!post || [post isEqual:[NSNull null]]) {
  return [FIRTransactionResult successWithValue:currentData];
 }

 NSMutableDictionary *stars = post[@"stars"];
 if (!stars) {
  stars = [[NSMutableDictionary alloc] initWithCapacity:1];
 }
 NSString *uid = [FIRAuth auth].currentUser.uid;
 int starCount = [post[@"starCount"] intValue];
 if (stars[uid]) {
  // Unstar the post and remove self from stars
  starCount--;
  [stars removeObjectForKey:uid];
 } else {
  // Star the post and add self to stars
  starCount++;
  stars[uid] = @YES;
 }
 post[@"stars"] = stars;
 post[@"starCount"] = @(starCount);

 // Set value and report transaction success
 currentData.value = post;
 return [FIRTransactionResult successWithValue:currentData];
} andCompletionBlock:^(NSError * _Nullable error,
            BOOL committed,
            FIRDataSnapshot * _Nullable snapshot) {
 // Transaction completed
 if (error) {
  NSLog(@"%@", error.localizedDescription);
 }
}];

Việc sử dụng giao dịch sẽ giúp số sao không bị chính xác trong trường hợp nhiều người dùng gắn dấu sao cho cùng một bài đăng cùng lúc hoặc ứng dụng có dữ liệu lỗi thời. Giá trị trong lớp FIRMutableData ban đầu là giá trị đã biết gần đây nhất của đường dẫn hoặc là nil nếu không có giá trị nào. Máy chủ so sánh giá trị ban đầu với giá trị hiện tại và chấp nhận giao dịch nếu các giá trị này khớp hoặc từ chối giao dịch. Nếu giao dịch bị từ chối, máy chủ sẽ trả về giá trị hiện tại cho máy khách, thao tác này sẽ chạy lại giao dịch với giá trị đã cập nhật. Quá trình này sẽ lặp lại cho đến khi giao dịch được chấp nhận hoặc bạn đã thử quá nhiều lần.

Số gia ở phía máy chủ nguyên tử

Trong trường hợp sử dụng trên, chúng tôi ghi hai giá trị vào cơ sở dữ liệu: mã nhận dạng của người dùng gắn dấu sao/bỏ gắn dấu sao bài đăng và số sao tăng dần. Nếu đã biết rằng người dùng đang gắn dấu sao bài đăng, chúng ta có thể sử dụng phép toán tăng dần nguyên tử thay vì giao dịch.

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên mục tiêu App Clip (Đoạn video ứng dụng).
let updates = [
 "posts/\(postID)/stars/\(userID)": true,
 "posts/\(postID)/starCount": ServerValue.increment(1),
 "user-posts/\(postID)/stars/\(userID)": true,
 "user-posts/\(postID)/starCount": ServerValue.increment(1)
] as [String : Any]
Database.database().reference().updateChildValues(updates)

Objective-C

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên mục tiêu App Clip (Đoạn video ứng dụng).
NSDictionary *updates = @{[NSString stringWithFormat: @"posts/%@/stars/%@", postID, userID]: @TRUE,
            [NSString stringWithFormat: @"posts/%@/starCount", postID]: [FIRServerValue increment:@1],
            [NSString stringWithFormat: @"user-posts/%@/stars/%@", postID, userID]: @TRUE,
            [NSString stringWithFormat: @"user-posts/%@/starCount", postID]: [FIRServerValue increment:@1]};
[[[FIRDatabase database] reference] updateChildValues:updates];

Mã này không sử dụng hoạt động giao dịch, vì vậy, mã không tự động chạy lại nếu có nội dung cập nhật xung đột. Tuy nhiên, vì thao tác tăng dần diễn ra trực tiếp trên máy chủ cơ sở dữ liệu nên sẽ không có khả năng xảy ra xung đột.

Nếu muốn phát hiện và từ chối các xung đột dành riêng cho ứng dụng, chẳng hạn như người dùng gắn dấu sao một bài đăng mà họ đã gắn dấu sao trước đó, thì bạn nên viết các quy tắc bảo mật tuỳ chỉnh cho trường hợp sử dụng đó.

Làm việc với dữ liệu khi không có mạng

Nếu ứng dụng mất kết nối mạng, ứng dụng của bạn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.

Mỗi ứng dụng được kết nối với cơ sở dữ liệu Firebase đều duy trì phiên bản nội bộ riêng của mọi dữ liệu đang hoạt động. Khi được ghi, dữ liệu sẽ được ghi vào phiên bản cục bộ này trước tiên. Sau đó, ứng dụng Firebase sẽ đồng bộ hoá dữ liệu đó với các máy chủ cơ sở dữ liệu từ xa và với các ứng dụng khác trên cơ sở "nỗ lực tối đa".

Do đó, tất cả các lượt ghi vào cơ sở dữ liệu sẽ kích hoạt các sự kiện cục bộ ngay lập tức, trước khi bất kỳ dữ liệu nào được ghi vào máy chủ. Tức là ứng dụng của bạn vẫn thích ứng bất kể độ trễ hoặc khả năng kết nối của mạng.

Sau khi kết nối được thiết lập lại, ứng dụng của bạn sẽ nhận được nhóm sự kiện thích hợp để ứng dụng đồng bộ hoá với trạng thái máy chủ hiện tại mà không phải viết bất kỳ mã tuỳ chỉnh nào.

Chúng ta sẽ nói thêm về hành vi ngoại tuyến trong bài viết Tìm hiểu thêm về các tính năng trực tuyến và ngoại tuyến.

Các bước tiếp theo