Cài đặt và thiết lập trên các nền tảng của Apple

Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase là một cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên đám mây. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng JSON và đồng bộ hoá theo thời gian thực với mọi ứng dụng được kết nối. Khi bạn xây dựng các ứng dụng trên nhiều nền tảng bằng SDK Android, iOS và JavaScript của chúng tôi, tất cả ứng dụng của bạn sẽ chia sẻ một thực thể Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực và tự động nhận thông tin cập nhật về dữ liệu mới nhất.

Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase có trên tất cả các nền tảng của Apple, bao gồm cả iOS, macOS, macOS Catalyst, tvOS và watchOS. Tính năng này không dùng được cho Ứng dụng thu nhỏ. Hướng dẫn thiết lập trong trang này tham chiếu đến iOS trong các ví dụ cụ thể, nhưng mang tính khái quát và phù hợp với mọi mục tiêu nền tảng của Apple.

Điều kiện tiên quyết

 1. Cài đặt Firebase SDK.
 2. Thêm ứng dụng vào dự án Firebase trong bảng điều khiển của Firebase.

Tạo Cơ sở dữ liệu

 1. Chuyển đến mục Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của bảng điều khiển của Firebase. Bạn sẽ được nhắc chọn một dự án Firebase hiện có. Làm theo quy trình tạo cơ sở dữ liệu.

 2. Chọn chế độ bắt đầu cho Quy tắc bảo mật Firebase của bạn:

  Chế độ thử nghiệm

  Phù hợp khi bắt đầu sử dụng thư viện ứng dụng dành cho thiết bị di động và web, nhưng cho phép mọi người đọc và ghi đè dữ liệu của bạn. Sau khi kiểm thử, hãy xem lại phần Tìm hiểu quy tắc cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase.

  Để bắt đầu sử dụng web, Apple hoặc SDK Android, hãy chọn chế độ thử nghiệm.

  Chế độ khoá

  Từ chối mọi lượt đọc và ghi từ ứng dụng di động và web. Máy chủ ứng dụng đã xác thực của bạn vẫn có thể truy cập cơ sở dữ liệu của bạn.

 3. Chọn vị trí cho cơ sở dữ liệu.

  Tuỳ thuộc vào vị trí của cơ sở dữ liệu, URL cho cơ sở dữ liệu mới sẽ có một trong các dạng sau:

  • DATABASE_NAME.firebaseio.com (đối với cơ sở dữ liệu trong us-central1)

  • DATABASE_NAME.REGION.firebasedatabase.app (đối với cơ sở dữ liệu ở tất cả các vị trí khác)

 4. Nhấp vào Xong.

Khi bật Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, bạn cũng sẽ bật API trong Trình quản lý API trên đám mây.

Thêm Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase vào ứng dụng

Sử dụng Trình quản lý gói Swift để cài đặt và quản lý các phần phụ thuộc Firebase.

 1. Trong Xcode, khi dự án ứng dụng của bạn đang mở, hãy chuyển đến File > Add Packages (Tệp > Thêm gói).
 2. Khi được nhắc, hãy thêm kho lưu trữ SDK nền tảng Apple của Firebase:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
 4. Chọn thư viện Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực.
 5. Thêm cờ -ObjC vào mục Cờ trình liên kết khác trong chế độ cài đặt bản dựng của mục tiêu.
 6. Khi hoàn tất, Xcode sẽ tự động bắt đầu phân giải và tải các phần phụ thuộc của bạn xuống ở chế độ nền.

Định cấu hình quy tắc bảo mật cho cơ sở dữ liệu theo thời gian thực

Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực cung cấp ngôn ngữ quy tắc khai báo cho phép bạn xác định cách cấu trúc dữ liệu, cách lập chỉ mục dữ liệu và thời điểm có thể đọc và ghi dữ liệu của bạn.

Thiết lập Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

Bạn phải khởi chạy Firebase trước khi tạo hoặc sử dụng bất kỳ tệp tham chiếu ứng dụng Firebase nào. Nếu đã thực hiện việc này cho một tính năng khác của Firebase, bạn có thể bỏ qua bước này.

 1. Nhập mô-đun FirebaseCore trong UIApplicationDelegate, cũng như bất kỳ mô-đun Firebase nào khác mà đại diện ứng dụng của bạn sử dụng. Ví dụ: Cách sử dụng Cloud Firestore và Xác thực:

  SwiftUI

  import SwiftUI
  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Swift

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Objective-C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 2. Định cấu hình một thực thể dùng chung của FirebaseApp trong phương thức application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) của uỷ quyền ứng dụng:

  SwiftUI

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Swift

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Objective-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 3. Nếu đang sử dụng SwiftUI, bạn phải tạo một ứng dụng uỷ quyền và đính kèm ứng dụng đó vào cấu trúc App thông qua UIApplicationDelegateAdaptor hoặc NSApplicationDelegateAdaptor. Bạn cũng phải tắt tính năng uỷ quyền ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn về SwiftUI.

  SwiftUI

  @main
  struct YourApp: App {
   // register app delegate for Firebase setup
   @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var delegate
  
   var body: some Scene {
    WindowGroup {
     NavigationView {
      ContentView()
     }
    }
   }
  }
     
 4. Tạo tham chiếu đến cơ sở dữ liệu của bạn và chỉ định vị trí bạn muốn ghi dữ liệu vào.

  Swift

  Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên mục tiêu App Clip (Đoạn video ứng dụng).
  var ref: DatabaseReference!
  
  ref = Database.database().reference()

  Objective-C

  Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên mục tiêu App Clip (Đoạn video ứng dụng).
  @property (strong, nonatomic) FIRDatabaseReference *ref;
  
  self.ref = [[FIRDatabase database] reference];

Các bước tiếp theo