Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

Dữ liệu an toàn trong Cloud Firestore

Cloud Firestore cung cấp khả năng quản lý và xác thực quyền truy cập mạnh mẽ thông qua hai phương pháp khác nhau, tùy thuộc vào thư viện ứng dụng khách mà bạn sử dụng.

  • Đối với các thư viện client di động và web, sử dụng căn cứ hỏa lực Authentication and Security Rules FireStore Cloud để xác thực xử lý serverless, ủy quyền, và xác nhận dữ liệu. Tìm hiểu làm thế nào để đảm bảo dữ liệu của bạn cho các thư viện client Android, iOS và Web với Mây Security Rules FireStore .

  • Đối với thư viện máy chủ của khách hàng, sử dụng nhận dạng và quản lý truy cập (IAM) để quản lý quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của bạn. Tìm hiểu làm thế nào để đảm bảo dữ liệu của bạn cho các thư viện khách hàng Java, Python, Node.js, and Go với IAM .