Truy vấn dữ liệu một cách an toàn

Trang này được xây dựng dựa trên các khái niệm trong Cấu trúc Quy tắc bảo mậtĐiều kiện viết cho Quy tắc bảo mật để giải thích cách Quy tắc bảo mật của Cloud Firestore tương tác với truy vấn. Tài liệu này xem xét kỹ hơn mức độ ảnh hưởng của các quy tắc bảo mật đối với các truy vấn mà bạn có thể viết và mô tả cách đảm bảo các truy vấn của bạn sử dụng các quy tắc ràng buộc giống như quy tắc bảo mật. Trang này cũng mô tả cách viết quy tắc bảo mật để cho phép hoặc từ chối các truy vấn dựa trên các thuộc tính truy vấn như limitorderBy.

Quy tắc không phải là bộ lọc

Khi viết truy vấn để truy xuất tài liệu, xin lưu ý rằng quy tắc bảo mật không phải là bộ lọc — truy vấn là tất cả hoặc không có gì. Để tiết kiệm thời gian và tài nguyên cho bạn, Cloud Firestore đánh giá truy vấn dựa trên nhóm kết quả tiềm năng thay vì các giá trị trường thực tế cho tất cả tài liệu của bạn. Nếu một truy vấn có thể trả về tài liệu mà ứng dụng không có quyền đọc, thì toàn bộ yêu cầu sẽ không thành công.

Cụm từ tìm kiếm và quy tắc bảo mật

Như các ví dụ dưới đây minh hoạ, bạn phải viết truy vấn sao cho phù hợp với các điều kiện ràng buộc của quy tắc bảo mật.

Bảo mật và truy vấn tài liệu dựa trên auth.uid

Ví dụ sau minh hoạ cách viết truy vấn để truy xuất các tài liệu được bảo vệ bằng quy tắc bảo mật. Hãy xem xét cơ sở dữ liệu chứa tập hợp các tài liệu story:

/Stories/{storyid}

{
 title: "A Great Story",
 content: "Once upon a time...",
 author: "some_auth_id",
 published: false
}

Ngoài các trường titlecontent, mỗi tài liệu còn lưu trữ các trường authorpublished để dùng cho việc kiểm soát quyền truy cập. Những ví dụ này giả định ứng dụng sử dụng tính năng Xác thực Firebase để đặt trường author thành UID của người dùng đã tạo tài liệu. Tính năng xác thực của Firebase cũng điền sẵn biến request.auth trong các quy tắc bảo mật.

Quy tắc bảo mật sau đây sử dụng các biến request.authresource.data để hạn chế quyền đọc và ghi đối với tác giả của từng story:

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  match /stories/{storyid} {
   // Only the authenticated user who authored the document can read or write
   allow read, write: if request.auth != null && request.auth.uid == resource.data.author;
  }
 }
}

Giả sử rằng ứng dụng của bạn có một trang hiển thị cho người dùng danh sách các tài liệu story mà họ đã tạo. Bạn có thể sử dụng truy vấn sau để điền trang này. Tuy nhiên, truy vấn này sẽ không thành công vì không có các quy tắc ràng buộc giống như quy tắc bảo mật của bạn:

Không hợp lệ: Các quy tắc ràng buộc đối với truy vấn không khớp với các quy tắc ràng buộc bảo mật

// This query will fail
db.collection("stories").get()

Truy vấn không thành công ngay cả khi người dùng hiện tại thực sự là tác giả của mọi tài liệu story. Nguyên nhân của hành vi này là do khi áp dụng các quy tắc bảo mật của bạn, Cloud Firestore sẽ đánh giá truy vấn dựa trên tập hợp kết quả tiềm năng của nó, chứ không dựa trên thuộc tính thực tế của các tài liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn. Nếu một truy vấn có khả năng bao gồm các tài liệu vi phạm quy tắc bảo mật của bạn, thì truy vấn đó sẽ không thành công.

Ngược lại, truy vấn sau đây sẽ thành công vì có cùng một quy tắc ràng buộc trên trường author như các quy tắc bảo mật:

Hợp lệ: Các quy tắc ràng buộc đối với truy vấn khớp với các quy tắc ràng buộc bảo mật

var user = firebase.auth().currentUser;

db.collection("stories").where("author", "==", user.uid).get()

Bảo mật và truy vấn tài liệu dựa trên trường

Để minh hoạ thêm về sự tương tác giữa các truy vấn và quy tắc, các quy tắc bảo mật bên dưới sẽ mở rộng quyền đọc cho tập hợp stories để cho phép mọi người dùng đọc các tài liệu story trong đó trường published được đặt thành true.

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  match /stories/{storyid} {
   // Anyone can read a published story; only story authors can read unpublished stories
   allow read: if resource.data.published == true || (request.auth != null && request.auth.uid == resource.data.author);
   // Only story authors can write
   allow write: if request.auth != null && request.auth.uid == resource.data.author;
  }
 }
}

Truy vấn cho các trang đã xuất bản phải bao gồm các quy tắc ràng buộc tương tự như quy tắc bảo mật:

db.collection("stories").where("published", "==", true).get()

Quy tắc ràng buộc truy vấn .where("published", "==", true) đảm bảo rằng resource.data.publishedtrue cho mọi kết quả. Do đó, truy vấn này đáp ứng các quy tắc bảo mật và được phép đọc dữ liệu.

OR cụm từ tìm kiếm

Khi đánh giá một truy vấn OR logic (or, in hoặc array-contains-any) theo một bộ quy tắc, Cloud Firestore sẽ đánh giá từng giá trị so sánh một cách riêng biệt. Mỗi giá trị so sánh phải đáp ứng các hạn chế của quy tắc bảo mật. Ví dụ: đối với quy tắc sau:

match /mydocuments/{doc} {
 allow read: if resource.data.x > 5;
}

Không hợp lệ: Truy vấn không đảm bảo rằng x > 5 đối với mọi tài liệu có thể có

// These queries will fail
query(db.collection("mydocuments"),
   or(where("x", "==", 1),
     where("x", "==", 6)
   )
  )

query(db.collection("mydocuments"),
   where("x", "in", [1, 3, 6, 42, 99])
  )

Hợp lệ: Truy vấn đảm bảo rằng x > 5 cho tất cả các tài liệu có thể có

query(db.collection("mydocuments"),
   or(where("x", "==", 6),
     where("x", "==", 42)
   )
  )

query(db.collection("mydocuments"),
   where("x", "in", [6, 42, 99, 105, 200])
  )

Đánh giá các hạn chế đối với truy vấn

Quy tắc bảo mật của bạn cũng có thể chấp nhận hoặc từ chối truy vấn dựa trên những ràng buộc tương ứng. Biến request.query chứa các thuộc tính limit, offsetorderBy của một truy vấn. Ví dụ: các quy tắc bảo mật của bạn có thể từ chối mọi truy vấn không giới hạn số lượng tài liệu tối đa được truy xuất trong một phạm vi nhất định:

allow list: if request.query.limit <= 10;

Bộ quy tắc sau đây minh hoạ cách viết các quy tắc bảo mật đánh giá các hạn chế đặt ra trên truy vấn. Ví dụ này mở rộng bộ quy tắc stories trước đó với các thay đổi sau:

 • Bộ quy tắc này phân tách quy tắc đọc thành các quy tắc cho getlist.
 • Quy tắc get hạn chế việc truy xuất từng tài liệu đối với các tài liệu công khai hoặc tài liệu do người dùng tạo.
 • Quy tắc list áp dụng các quy tắc hạn chế tương tự như get nhưng đối với cụm từ tìm kiếm. Hàm này cũng kiểm tra giới hạn truy vấn, sau đó từ chối bất kỳ truy vấn nào không có giới hạn hoặc có giới hạn lớn hơn 10.
 • Bộ quy tắc này xác định một hàm authorOrPublished() để tránh trùng lặp mã.
service cloud.firestore {

 match /databases/{database}/documents {

  match /stories/{storyid} {

   // Returns `true` if the requested story is 'published'
   // or the user authored the story
   function authorOrPublished() {
    return resource.data.published == true || request.auth.uid == resource.data.author;
   }

   // Deny any query not limited to 10 or fewer documents
   // Anyone can query published stories
   // Authors can query their unpublished stories
   allow list: if request.query.limit <= 10 &&
           authorOrPublished();

   // Anyone can retrieve a published story
   // Only a story's author can retrieve an unpublished story
   allow get: if authorOrPublished();

   // Only a story's author can write to a story
   allow write: if request.auth.uid == resource.data.author;
  }

 }
}

Truy vấn của nhóm thu thập và quy tắc bảo mật

Theo mặc định, các truy vấn nằm trong phạm vi một tập hợp duy nhất và chỉ truy xuất kết quả từ tập hợp đó. Với truy vấn nhóm bộ sưu tập, bạn có thể truy xuất kết quả từ một nhóm bộ sưu tập bao gồm tất cả các bộ sưu tập có cùng mã nhận dạng. Phần này mô tả cách bảo mật các truy vấn của nhóm thu thập bằng cách sử dụng quy tắc bảo mật.

Bảo mật và truy vấn tài liệu dựa trên các nhóm thu thập

Trong các quy tắc bảo mật, bạn phải cho phép các truy vấn nhóm thu thập một cách rõ ràng bằng cách viết một quy tắc cho nhóm bộ sưu tập đó:

 1. Đảm bảo rules_version = '2'; là dòng đầu tiên trong bộ quy tắc. Các truy vấn nhóm thu thập yêu cầu hành vi ký tự đại diện đệ quy mới {name=**} của quy tắc bảo mật phiên bản 2.
 2. Viết quy tắc cho nhóm bộ sưu tập bằng cách sử dụng match /{path=**}/[COLLECTION_ID]/{doc}.

Ví dụ: hãy xem xét một diễn đàn được sắp xếp thành forum tài liệu có chứa posts tập hợp con:

/forums/{forumid}/post/{postid}

{
 author: "some_auth_id",
 authorname: "some_username",
 content: "I just read a great story.",
}

Trong ứng dụng này, chúng tôi giúp chủ sở hữu có thể chỉnh sửa bài đăng và giúp người dùng được xác thực đọc được:

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  match /forums/{forumid}/posts/{post} {
   // Only authenticated users can read
   allow read: if request.auth != null;
   // Only the post author can write
   allow write: if request.auth != null && request.auth.uid == resource.data.author;
  }
 }
}

Bất kỳ người dùng đã xác thực nào cũng có thể truy xuất bài đăng của bất kỳ diễn đàn nào:

db.collection("forums/technology/posts").get()

Nhưng nếu bạn muốn hiển thị bài đăng của họ cho người dùng hiện tại trên tất cả diễn đàn thì sao? Bạn có thể sử dụng truy vấn nhóm bộ sưu tập để truy xuất kết quả từ tất cả các bộ sưu tập posts:

var user = firebase.auth().currentUser;

db.collectionGroup("posts").where("author", "==", user.uid).get()

Trong các quy tắc bảo mật, bạn phải cho phép truy vấn này bằng cách viết một quy tắc đọc hoặc liệt kê cho nhóm thu thập posts:

rules_version = '2';
service cloud.firestore {

 match /databases/{database}/documents {
  // Authenticated users can query the posts collection group
  // Applies to collection queries, collection group queries, and
  // single document retrievals
  match /{path=**}/posts/{post} {
   allow read: if request.auth != null;
  }
  match /forums/{forumid}/posts/{postid} {
   // Only a post's author can write to a post
   allow write: if request.auth != null && request.auth.uid == resource.data.author;

  }
 }
}

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng các quy tắc này sẽ áp dụng cho tất cả bộ sưu tập có mã nhận dạng posts, bất kể hệ phân cấp. Ví dụ: các quy tắc này áp dụng cho tất cả các bộ sưu tập posts sau đây:

 • /posts/{postid}
 • /forums/{forumid}/posts/{postid}
 • /forums/{forumid}/subforum/{subforumid}/posts/{postid}

Các truy vấn của nhóm thu thập bảo mật dựa trên một trường

Giống như các truy vấn một bộ sưu tập, các truy vấn nhóm bộ sưu tập cũng phải đáp ứng các hạn chế do quy tắc bảo mật đặt ra. Ví dụ: chúng ta có thể thêm trường published vào mỗi bài đăng trên diễn đàn như đã làm trong ví dụ về stories ở trên:

/forums/{forumid}/post/{postid}

{
 author: "some_auth_id",
 authorname: "some_username",
 content: "I just read a great story.",
 published: false
}

Sau đó, chúng ta có thể viết các quy tắc cho nhóm thu thập posts dựa trên trạng thái published và bài đăng author:

rules_version = '2';
service cloud.firestore {

 match /databases/{database}/documents {

  // Returns `true` if the requested post is 'published'
  // or the user authored the post
  function authorOrPublished() {
   return resource.data.published == true || request.auth.uid == resource.data.author;
  }

  match /{path=**}/posts/{post} {

   // Anyone can query published posts
   // Authors can query their unpublished posts
   allow list: if authorOrPublished();

   // Anyone can retrieve a published post
   // Authors can retrieve an unpublished post
   allow get: if authorOrPublished();
  }

  match /forums/{forumid}/posts/{postid} {
   // Only a post's author can write to a post
   allow write: if request.auth.uid == resource.data.author;
  }
 }
}

Với các quy tắc này, ứng dụng Web, Apple và Android có thể thực hiện các truy vấn sau:

 • Bất cứ ai cũng có thể truy xuất bài đăng đã xuất bản trong diễn đàn:

  db.collection("forums/technology/posts").where('published', '==', true).get()
  
 • Bất cứ ai cũng có thể truy xuất bài đăng đã xuất bản của tác giả trên tất cả các diễn đàn:

  db.collectionGroup("posts").where("author", "==", "some_auth_id").where('published', '==', true).get()
  
 • Tác giả có thể truy xuất tất cả bài đăng đã xuất bản và chưa xuất bản trên tất cả các diễn đàn:

  var user = firebase.auth().currentUser;
  
  db.collectionGroup("posts").where("author", "==", user.uid).get()
  

Bảo mật và truy vấn tài liệu dựa trên đường dẫn đến nhóm thu thập và tài liệu

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn hạn chế các truy vấn của nhóm thu thập dựa trên đường dẫn tài liệu. Để tạo các hạn chế này, bạn có thể sử dụng các kỹ thuật tương tự để bảo mật và truy vấn tài liệu dựa trên một trường.

Hãy xem xét một ứng dụng theo dõi giao dịch của từng người dùng trên một số sàn giao dịch chứng khoán và tiền mã hoá:

/users/{userid}/Exchange/{Exchangeid}/transactions/{transaction}

{
 amount: 100,
 exchange: 'some_exchange_name',
 timestamp: April 1, 2019 at 12:00:00 PM UTC-7,
 user: "some_auth_id",
}

Hãy lưu ý trường user. Mặc dù biết người dùng nào sở hữu tài liệu transaction từ đường dẫn của tài liệu, nhưng chúng tôi sẽ sao chép thông tin này trong mỗi tài liệu transaction vì thông tin này cho phép chúng tôi thực hiện 2 việc:

 • Ghi các truy vấn nhóm bộ sưu tập chỉ dành cho các tài liệu có chứa /users/{userid} cụ thể trong đường dẫn tài liệu. Ví dụ:

  var user = firebase.auth().currentUser;
  // Return current user's last five transactions across all exchanges
  db.collectionGroup("transactions").where("user", "==", user).orderBy('timestamp').limit(5)
  
 • Thực thi hạn chế này cho tất cả các truy vấn trên nhóm thu thập transactions để một người dùng không thể truy xuất tài liệu transaction của người dùng khác.

Chúng tôi thực thi quy định hạn chế này trong các quy tắc bảo mật của mình và thêm quy trình xác thực dữ liệu cho trường user:

rules_version = '2';
service cloud.firestore {

 match /databases/{database}/documents {

  match /{path=**}/transactions/{transaction} {
   // Authenticated users can retrieve only their own transactions
   allow read: if resource.data.user == request.auth.uid;
  }

  match /users/{userid}/exchange/{exchangeid}/transactions/{transaction} {
   // Authenticated users can write to their own transactions subcollections
   // Writes must populate the user field with the correct auth id
   allow write: if userid == request.auth.uid && request.data.user == request.auth.uid
  }
 }
}

Các bước tiếp theo