Sắp xếp nhiều hàm


Khi bạn tích hợp Cloud Functions vào dự án của mình, mã của bạn có thể mở rộng để chứa nhiều hàm độc lập. Có thể bạn có quá nhiều hàm không phù hợp cho một tệp duy nhất, hoặc các nhóm khác nhau có thể triển khai các nhóm hàm khác nhau, gây ra nguy cơ một nhóm ghi đè hoặc vô tình xoá các hàm của nhóm khác. Cloud Functions cung cấp nhiều cách sắp xếp mã để giúp bạn điều hướng và duy trì các chức năng dễ dàng hơn.

Sắp xếp các hàm trong cơ sở mã

Bạn có thể sử dụng thuộc tính codebase của đối tượng cấu hình hàm trong firebase.json để quản lý một tập hợp lớn các hàm trên nhiều kho lưu trữ hoặc gói con trong một chế độ thiết lập monorepo kho lưu trữ duy nhất:

# firebase.json
"functions": {
 "codebase": "my-codebase"
 # NOTE: Codebase must be less than 63 characters and can contain only
 # lowercase letters, numeric characters, underscores, and dashes.
}

Thuộc tính codebase được hỗ trợ trong Firebase CLI phiên bản 10.7.1 trở lên.

Quản lý nhiều kho lưu trữ

Thuộc tính codebase có thể giúp đơn giản hoá việc quản lý nhiều kho lưu trữ. Hãy xem xét trường hợp bạn có hai kho lưu trữ khác nhau triển khai các hàm cho cùng một dự án Firebase:

$ tree .
├── repoA
│  ├── firebase.json
│  └── functions
│    ├── index.js
│    └── package.json
└── repoB
  ├── firebase.json
  └── functions
    ├── index.js
    └── package.json

Nếu không có chú giải cơ sở mã, Firebase CLI sẽ nhắc bạn xoá các hàm được xác định trong kho lưu trữ khác tại thời điểm triển khai:

$ (cd repoA && firebase deploy --only functions)
...
i  functions: preparing functions directory for uploading...
✔  functions: functions folder uploaded successfully
The following functions are found in your project but do not exist in your local source code:
        fn1FromRepoB
    fn2FromRepoB
    ...
? Would you like to proceed with deletion? Selecting no will continue the rest of the deployments. (y/N)

Bạn có thể tránh vấn đề này bằng cách thêm một chú giải cơ sở mã duy nhất trong phần cấu hình hàm của firebase.json trong mỗi kho lưu trữ dự án:

# repoA/firebase.json
"functions": {
 "codebase": "repo-a"
}

# repoB/firebase.json
"functions": {
 "codebase": "repo-b"
}

Với chú giải cơ sở mã, CLI của Firebase không còn nhắc bạn xoá các hàm được xác định bên ngoài kho lưu trữ tức thì của bạn:

$ (cd repoA && firebase deploy --only functions)
...
i functions: preparing functions directory for uploading...
✔ functions: functions folder uploaded successfully
# Gleefully ignores functions from repoB
i functions: creating Node.js 16 function fnFromRepoA (us-central1)...
✔ Deploy Complete!

Quản lý nhiều gói nguồn (monorepo)

Thuộc tính codebase có thể giúp đơn giản hoá việc quản lý nhiều gói nguồn trong một kho lưu trữ duy nhất. Hãy xem xét một trường hợp mà bạn có thư mục dự án Firebase với các định nghĩa hàm được trải rộng trên một số gói con:

$ tree .
├── firebase.json
├── teamA
│  ├── index.js
│  └── package.json
└── teamB
  ├── index.js
  └── package.json

Chế độ thiết lập này phù hợp với các trường hợp sử dụng sau:

 • Bạn thiết lập monorepo và có các nhóm khác nhau quản lý định nghĩa chức năng của riêng họ trong một gói riêng.
 • Bạn có một hàm có phần phụ thuộc lớn bên ngoài và quá trình khởi chạy chạy trong thời gian dài, đồng thời muốn tách biệt hàm đó với các hàm khác có nhạy cảm về độ trễ.

Để hỗ trợ thiết lập monrepo như thế này, hãy xác định nhiều cấu hình hàm trong firebase.json:

"functions": [
 {
  "source": "teamA",
  "codebase": "team-a"
 },
 {
  "source": "teamB",
  "codebase": "team-b"
 },
]

Với cấu hình này, Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase triển khai các hàm từ tất cả các gói trong một lệnh triển khai duy nhất:

$ firebase deploy --only functions
i deploying functions
i functions: preparing codebase team-a for deployment
i functions: preparing codebase team-b for deployment
i functions: creating Node.js 16 function team-a:helloATeam(us-central1)...
i functions: creating Node.js 16 function team-b:helloBTeam(us-central1)...
...

Bạn cũng có thể triển khai một cơ sở mã cụ thể:

$ firebase deploy --only functions:team-b
i deploying functions
i functions: preparing codebase team-b for deployment
i functions: updating Node.js 16 function team-b:helloBTeam(us-central1)...
...

Viết hàm trong nhiều tệp

Khi bắt đầu với Cloud Functions, bạn có thể đặt một số hàm đầu tiên vào một tệp duy nhất:

chỉ mục.js

const functions = require('firebase-functions');
exports.foo = functions.https.onRequest((request, response) => {
 // ...
});
exports.bar = functions.https.onRequest((request, response) => {
 // ...
});

main.py

from firebase_functions import https_fn

@https_fn.on_request()
def foo(req: https_fn.Request) -> https_fn.Response:
  return https_fn.Response("Hello foo!")

@https_fn.on_request()
def bar(req: https_fn.Request) -> https_fn.Response:
  return https_fn.Response("Hello bar!")

Bạn có thể gặp khó khăn khi quản lý việc này bằng nhiều chức năng. Thay vào đó, bạn có thể đặt tất cả logic cho mỗi hàm vào một tệp riêng và sử dụng tệp nguồn làm danh sách các tệp xuất:

Node.js

foo.js

const functions = require('firebase-functions');
exports.foo = functions.https.onRequest((request, response) => {
 // ...
});

bar.js

const functions = require('firebase-functions');
exports.bar = functions.https.onRequest((request, response) => {
 // ...
});

index.js

const foo = require('./foo');
const bar = require('./bar');
exports.foo = foo.foo;
exports.bar = bar.bar;

Python

foo.py

from firebase_functions import https_fn

@https_fn.on_request()
def foo(req: https_fn.Request) -> https_fn.Response:
  return https_fn.Response("Hello foo!")

bar.py

from firebase_functions import https_fn

@https_fn.on_request()
def bar(req: https_fn.Request) -> https_fn.Response:
  return https_fn.Response("Hello foo!")

main.py

from fn_impl.foo import *
from fn_impl.bar import *

Chế độ thiết lập này giả định cấu trúc thư mục dự án như sau:

my-project
├── firebase.json
└── functions
  ├── fn_impl
  │  ├── __init__.py
  │  ├── foo.py
  │  └── bar.py
  ├── main.py
  └── requirements.txt

fn_impl: Có thể dùng bất kỳ tên nào

__init__.py: Bắt buộc, nhưng có thể để trống

Hàm nhóm

Trong nhiều dự án, các hàm có thể được tách thành các nhóm logic để triển khai và duy trì cùng nhau. Ví dụ: bạn có thể có một nhóm các hàm dùng để báo cáo chỉ số:

metric.js


const functions = require('firebase-functions');
exports.usageStats = functions.https.onRequest((request, response) => {
 // ...
});
exports.nightlyReport = functions.https.onRequest((request, response) => {
 // ...
});

Bạn có thể đặt các hàm này vào một nhóm khi xuất các hàm này trong tệp index.js:

index.js


// Export both functions from metrics.js in the "metrics" group:
// - metrics-usageStats
// - metrics-nightlyReport
exports.metrics = require('./metrics');

Khi được triển khai, các hàm sẽ có tiền tố là tên nhóm. Vì vậy, trong ví dụ này, các hàm sẽ được đặt tên là metrics-usageStatsmetrics-nightlyReport.

Khi triển khai các chức năng, bạn có thể giới hạn thao tác trong một nhóm:


firebase deploy --only functions:metrics

Các bước tiếp theo

Để tìm hiểu thêm về Cloud Functions, hãy xem: