Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Bảo vệ các tài nguyên không phải Firebase bằng Kiểm tra ứng dụng trên Android

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bạn có thể bảo vệ các tài nguyên không phải Firebase của ứng dụng, chẳng hạn như phần phụ trợ tự lưu trữ, bằng Kiểm tra ứng dụng. Để làm như vậy, bạn sẽ cần thực hiện cả hai thao tác sau:

 • Sửa đổi ứng dụng khách của bạn để gửi mã thông báo Kiểm tra ứng dụng cùng với mỗi yêu cầu tới chương trình phụ trợ của bạn, như được mô tả trên trang này.
 • Sửa đổi chương trình phụ trợ của bạn để yêu cầu mã thông báo Kiểm tra ứng dụng hợp lệ với mọi yêu cầu, như được mô tả trong Xác minh mã thông báo Kiểm tra ứng dụng từ chương trình phụ trợ tùy chỉnh .

Trước khi bắt đầu

Thêm Kiểm tra ứng dụng vào ứng dụng của bạn, sử dụng nhà cung cấp Play Integrity mặc định hoặc nhà cung cấp tùy chỉnh .

Gửi mã thông báo Kiểm tra ứng dụng với các yêu cầu phụ trợ

Để đảm bảo các yêu cầu phụ trợ của bạn bao gồm mã thông báo Kiểm tra ứng dụng hợp lệ, chưa hết hạn, hãy gói mỗi yêu cầu trong một lệnh gọi tới getAppCheckToken() . Thư viện Kiểm tra ứng dụng sẽ làm mới mã thông báo nếu cần và bạn có thể truy cập mã thông báo trong trình nghe thành công của phương pháp.

Khi bạn có một mã thông báo hợp lệ, hãy gửi nó cùng với yêu cầu đến chương trình phụ trợ của bạn. Chi tiết cụ thể về cách bạn thực hiện điều này là tùy thuộc vào bạn, nhưng không gửi mã thông báo Kiểm tra ứng dụng như một phần của URL , bao gồm cả trong các tham số truy vấn, vì điều này khiến chúng dễ bị rò rỉ và đánh chặn vô tình. Phương pháp được đề xuất là gửi mã thông báo trong tiêu đề HTTP tùy chỉnh.

Ví dụ: nếu bạn sử dụng Retrofit:

Java

public class ApiWithAppCheckExample {
  private interface YourExampleBackendService {
    @GET("yourExampleEndpoint")
    Call<List<String>> exampleData(
        @Header("X-Firebase-AppCheck") String appCheckToken);
  }

  YourExampleBackendService yourExampleBackendService = new Retrofit.Builder()
      .baseUrl("https://yourbackend.example.com/")
      .build()
      .create(YourExampleBackendService.class);

  public void callApiExample() {
    FirebaseAppCheck.getInstance()
        .getAppCheckToken(false)
        .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<AppCheckToken>() {
          @Override
          public void onSuccess(@NonNull AppCheckToken tokenResponse) {
            String appCheckToken = tokenResponse.getToken();
            Call<List<String>> apiCall =
                yourExampleBackendService.exampleData(appCheckToken);
            // ...
          }
        });
  }
}

Kotlin+KTX

class ApiWithAppCheckExample {
  interface YourExampleBackendService {
    @GET("yourExampleEndpoint")
    fun exampleData(
      @Header("X-Firebase-AppCheck") appCheckToken: String
    ): Call<List<String>>
  }

  var yourExampleBackendService: YourExampleBackendService = Retrofit.Builder()
    .baseUrl("https://yourbackend.example.com/")
    .build()
    .create(YourExampleBackendService::class.java)

  fun callApiExample() {
    FirebaseAppCheck.getInstance()
      .getAppCheckToken(false)
      .addOnSuccessListener { tokenResponse ->
        val appCheckToken = tokenResponse.token
        val apiCall = yourExampleBackendService.exampleData(appCheckToken)
        // ...
      }
  }
}