ดูบันทึกและเมตริก

การบันทึกและเมตริกเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจสอบโค้ด โฮสติ้งแอปให้คุณเข้าถึงอย่างรวดเร็วเพื่อดูบันทึกและเมตริกสำหรับบริการ Google Cloud ที่ขับเคลื่อนเว็บแอป ซึ่งได้แก่ Cloud Run, Cloud Build และ Cloud CDN

คุณเขียนรายการบันทึกไปยัง Cloud Logging ได้ด้วยการใช้ไวยากรณ์การบันทึกมาตรฐาน เช่น console.log ของ Node.js

ดูบันทึกในคอนโซล

จากเมนูตามบริบทของคอนโซล Firebase (เมนู 3 จุดที่ด้านขวาบน) สำหรับการเปิดตัว คุณจะเข้าถึงอย่างรวดเร็วเพื่อดูรายละเอียดและข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการแก้ไข Cloud Run รวมถึงบันทึกของ Cloud Build ได้

บันทึกเหล่านี้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขข้อบกพร่องการทำให้ App Hosting ใช้งานได้ เช่น บันทึก Cloud Run เมื่อไม่พบ package.json

บันทึก Cloud Build จะแสดงเอาต์พุตของบิลด์ ช่วยให้คุณตรวจสอบว่าเกิดข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าในเฟรมเวิร์กหรือในการกำหนดค่าโฮสติ้งแอป นอกจากนี้ยังแสดงการตั้งค่า runConfig พื้นฐาน และระบุเมื่อมีการตั้งค่าหายไปหรือเมื่อ apphosting.yaml ไม่มีอยู่ ดังนี้

> next build

  ▲ Next.js 14.1.4
  -  Environments: .env

  ...

Route (app)               Size   First Load JS
┌ λ /                  4.79 kB     214 kB
├ λ /_not-found             882 B     85.3 kB
└ λ /restaurant/[id]           5.28 kB     207 kB
+  First Load JS shared by all      84.4 kB
 ├ chunks/69-6678c81190a8fe82.js    29 kB
 ├ chunks/fd9d1056-51920e345d2966e8.js 53.4 kB
 └ other shared chunks (total)     1.98 kB

เขียนบันทึกไปยัง Cloud Logging

หากต้องการบันทึกเหตุการณ์ที่กำหนดเอง ให้เขียนไปยัง Cloud Logging จาก Cloud Run ซึ่งเป็นที่ที่โค้ดที่แสดงโดยเซิร์ฟเวอร์ทำงาน ใช้การเรียกใช้การบันทึก JavaScript มาตรฐาน เช่น console.log และ console.error เช่น หากต้องการเขียนรายการที่กำหนดเองจากโค้ดสำหรับเครื่องจัดการเส้นทาง Next.js ให้ดำเนินการดังนี้

 • คำสั่ง console.log() มีระดับการบันทึกเป็น INFO
 • คำสั่ง console.info() มีระดับการบันทึกเป็น INFO
 • คำสั่ง console.warn() มีระดับการบันทึกเป็น ERROR
 • คำสั่ง console.error() มีระดับการบันทึกเป็น ERROR
 • ข้อความของระบบภายในจะมีระดับการบันทึก DEBUG

โปรดทราบว่าไปป์ไลน์ console.log ผ่านไปยัง Cloud Logging ในโค้ดที่แสดงผลโดยเซิร์ฟเวอร์สำหรับแอป ระบบจะส่งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลแบบคงที่ไปยังบันทึกของ Cloud Build ในขณะที่การส่งการแสดงผลเซิร์ฟเวอร์ไปยังบันทึก Cloud Run

ดูเมตริกในคอนโซล

จากคอนโซล Firebase คุณจะเข้าถึงเมตริกการรับส่งข้อมูลและการใช้งานสำหรับบริการ Cloud Run ที่ขับเคลื่อนเว็บแอปได้

เลือกดูเมตริก Cloud Run จากเมนูตามบริบทของคอนโซล Firebase (เมนู 3 จุดที่ด้านขวาบน) สำหรับการเปิดตัวปัจจุบัน คุณจะตรวจสอบจำนวนคำขอที่ไปถึงบริการ Cloud Run รวมถึงรายละเอียดตามโค้ดการตอบกลับเพื่อทำความเข้าใจอัตราข้อผิดพลาดของแอปได้

นอกจากนี้ยังมีเมตริกเวลาในการตอบสนองของคำขอและเมตริกการใช้งานคอนเทนเนอร์ (เช่น การใช้งาน CPU และการใช้งานหน่วยความจำ) เพื่อให้เข้าใจประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดของแอป

ดูข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์

Cloud Error Reporting จะรวมข้อผิดพลาดจากอินสแตนซ์ Cloud Run ของโฮสติ้งแอป นอกจากนี้ คุณยังกำหนดค่าการรายงานข้อผิดพลาดของระบบคลาวด์เพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีข้อผิดพลาดใหม่เกิดขึ้นได้