Hàm lên lịch


Nếu bạn muốn lên lịch để các hàm chạy vào những thời điểm cụ thể, hãy sử dụng trình xử lý onSchedule để tạo một Chủ đề Pub/Sub có sử dụng Trình lập lịch biểu đám mây để kích hoạt các sự kiện trên chủ đề đó.

Trước khi bắt đầu

Để sử dụng giải pháp này trong dự án Firebase, dự án của bạn phải trên Gói giá linh hoạt. Nếu chưa có trong Gói linh hoạt, nâng cấp gói giá của bạn.

Mặc dù thanh toán là bắt buộc, nhưng bạn có thể thấy tổng chi phí quản lý được, vì mỗi công việc Cloud Scheduler có chi phí là 0, 1 USD (USD) mỗi tháng và có cho phép 3 công việc cho mỗi Tài khoản Google mà không mất phí. Sử dụng Blaze máy tính giá để tạo ước tính chi phí dựa trên mức sử dụng dự kiến của bạn.

Bạn phải bật các API Pub/Sub và Cloud Scheduler cho dự án. Bạn phải bật các tiêu chí này cho hầu hết các dự án Firebase; bạn có thể xác minh trong Bảng điều khiển Google Cloud Platform.

Viết hàm được lên lịch

Trong Hàm đám mây dành cho Firebase, logic lập lịch nằm trong mã hàm của bạn, mà không có yêu cầu đặc biệt về thời gian triển khai. Để tạo hàm được lên lịch, sử dụng functions.pubsub.schedule('your schedule').onRun((context)). Ví dụ: để chạy hàm mỗi 5 phút với App Engine cron.yaml , hãy làm như sau:

exports.scheduledFunction = functions.pubsub.schedule('every 5 minutes').onRun((context) => {
  console.log('This will be run every 5 minutes!');
  return null;
});

Cả cú pháp Unix Crontab và App Engine được Cloud Scheduler hỗ trợ. Ví dụ: để sử dụng Crontab để chọn một múi giờ cụ thể để chạy hàm theo lịch biểu, hãy làm như sau:

exports.scheduledFunctionCrontab = functions.pubsub.schedule('5 11 * * *')
  .timeZone('America/New_York') // Users can choose timezone - default is America/Los_Angeles
  .onRun((context) => {
  console.log('This will be run every day at 11:05 AM Eastern!');
  return null;
});

Giá trị cho timeZone phải là tên múi giờ trong cơ sở dữ liệu tz. Xem Tài liệu tham khảo về Cloud Scheduler để biết thêm thông tin về các thuộc tính được hỗ trợ.

Triển khai hàm được lên lịch

Khi bạn triển khai một hàm được lên lịch, công việc của trình lập lịch biểu và pub/sub chủ đề được tạo tự động. Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase lặp lại tên chủ đề, để xem công việc và chủ đề trong Bảng điều khiển GCP. Chủ đề này được đặt tên theo quy ước sau:

firebase-schedule-function_name-region

Ví dụ:

firebase-schedule-scheduleFunctionCrontab-us-east1.