Gắn nhãn hình ảnh bằng công nghệ học máy của Firebase trên Android

Bạn có thể sử dụng công nghệ học máy của Firebase để gắn nhãn cho các đối tượng nhận dạng được trong một hình ảnh. Xem phần tổng quan để biết thông tin về các tính năng của API này.

Trước khi bắt đầu

 1. Thêm Firebase vào dự án Android của bạn nếu bạn chưa thực hiện.
 2. Trong tệp Gradle (cấp ứng dụng) mô-đun (thường là <project>/<app-module>/build.gradle.kts hoặc <project>/<app-module>/build.gradle), hãy thêm phần phụ thuộc cho thư viện Firebase ML Vision cho Android. Bạn nên sử dụng Firebase Android BoM để kiểm soát việc tạo phiên bản thư viện.
  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.2"))
  
    // Add the dependency for the Firebase ML Vision library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-ml-vision'
  }
  

  Bằng cách sử dụng Firebase Android BoM, ứng dụng của bạn sẽ luôn sử dụng các phiên bản tương thích của thư viện Android trên Firebase.

  (Thay thế) Thêm các phần phụ thuộc của thư viện Firebase mà không sử dụng BoM

  Nếu chọn không sử dụng BoM của Firebase, bạn phải chỉ định từng phiên bản thư viện Firebase trong dòng phần phụ thuộc.

  Xin lưu ý rằng nếu sử dụng nhiều thư viện Firebase trong ứng dụng, thì bạn nên sử dụng BoM để quản lý các phiên bản thư viện, qua đó đảm bảo tất cả các phiên bản đều tương thích.

  dependencies {
    // Add the dependency for the Firebase ML Vision library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0'
  }
  
  Bạn đang tìm một mô-đun thư viện dành riêng cho Kotlin? Kể từ tháng 10 năm 2023 (Firebase BoM 32.5.0), cả nhà phát triển Kotlin và Java đều có thể phụ thuộc vào mô-đun thư viện chính (để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem Câu hỏi thường gặp về sáng kiến này).
 3. Nếu bạn chưa bật API trên đám mây cho dự án của mình, hãy bật ngay:

  1. Mở trang API ML của Firebase trong bảng điều khiển của Firebase.
  2. Nếu bạn chưa nâng cấp dự án của mình lên Gói linh hoạt, hãy nhấp vào Nâng cấp để thực hiện việc này. (Bạn sẽ chỉ được nhắc nâng cấp nếu dự án của bạn không phải là Gói linh hoạt.)

   Chỉ các dự án cấp Blaze mới có thể sử dụng API trên đám mây.

  3. Nếu bạn chưa bật API trên đám mây, hãy nhấp vào Bật API dựa trên đám mây.

Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để gắn nhãn cho hình ảnh.

1. Chuẩn bị hình ảnh đầu vào

Tạo một đối tượng FirebaseVisionImage từ hình ảnh của bạn. Công cụ gắn nhãn hình ảnh chạy nhanh nhất khi bạn sử dụng Bitmap hoặc nếu sử dụng API camera2, bạn nên dùng media.Image có định dạng JPEG khi có thể.

 • Để tạo đối tượng FirebaseVisionImage từ đối tượng media.Image, chẳng hạn như khi chụp ảnh từ máy ảnh của thiết bị, hãy truyền đối tượng media.Image và chế độ xoay của ảnh đến FirebaseVisionImage.fromMediaImage().

  Nếu bạn sử dụng thư viện CameraX, các lớp OnImageCapturedListenerImageAnalysis.Analyzer sẽ tính toán giá trị xoay cho bạn, vì vậy, bạn chỉ cần chuyển đổi chế độ xoay sang một trong các hằng số ROTATION_ của Firebase ML trước khi gọi FirebaseVisionImage.fromMediaImage():

  Kotlin+KTX

  private class YourImageAnalyzer : ImageAnalysis.Analyzer {
    private fun degreesToFirebaseRotation(degrees: Int): Int = when(degrees) {
      0 -> FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0
      90 -> FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_90
      180 -> FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_180
      270 -> FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_270
      else -> throw Exception("Rotation must be 0, 90, 180, or 270.")
    }
  
    override fun analyze(imageProxy: ImageProxy?, degrees: Int) {
      val mediaImage = imageProxy?.image
      val imageRotation = degreesToFirebaseRotation(degrees)
      if (mediaImage != null) {
        val image = FirebaseVisionImage.fromMediaImage(mediaImage, imageRotation)
        // Pass image to an ML Vision API
        // ...
      }
    }
  }
  

  Java

  private class YourAnalyzer implements ImageAnalysis.Analyzer {
  
    private int degreesToFirebaseRotation(int degrees) {
      switch (degrees) {
        case 0:
          return FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0;
        case 90:
          return FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_90;
        case 180:
          return FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_180;
        case 270:
          return FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_270;
        default:
          throw new IllegalArgumentException(
              "Rotation must be 0, 90, 180, or 270.");
      }
    }
  
    @Override
    public void analyze(ImageProxy imageProxy, int degrees) {
      if (imageProxy == null || imageProxy.getImage() == null) {
        return;
      }
      Image mediaImage = imageProxy.getImage();
      int rotation = degreesToFirebaseRotation(degrees);
      FirebaseVisionImage image =
          FirebaseVisionImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);
      // Pass image to an ML Vision API
      // ...
    }
  }
  

  Nếu không sử dụng thư viện máy ảnh cho phép xoay hình ảnh, bạn có thể tính toán độ xoay này bằng cách xoay thiết bị và hướng của cảm biến máy ảnh trong thiết bị:

  Kotlin+KTX

  private val ORIENTATIONS = SparseIntArray()
  
  init {
    ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 90)
    ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 0)
    ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 270)
    ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 180)
  }
  /**
   * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
   * orientation.
   */
  @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
  @Throws(CameraAccessException::class)
  private fun getRotationCompensation(cameraId: String, activity: Activity, context: Context): Int {
    // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
    // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
    // rotated to compensate for the device's rotation.
    val deviceRotation = activity.windowManager.defaultDisplay.rotation
    var rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation)
  
    // On most devices, the sensor orientation is 90 degrees, but for some
    // devices it is 270 degrees. For devices with a sensor orientation of
    // 270, rotate the image an additional 180 ((270 + 270) % 360) degrees.
    val cameraManager = context.getSystemService(CAMERA_SERVICE) as CameraManager
    val sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION)!!
    rotationCompensation = (rotationCompensation + sensorOrientation + 270) % 360
  
    // Return the corresponding FirebaseVisionImageMetadata rotation value.
    val result: Int
    when (rotationCompensation) {
      0 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0
      90 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_90
      180 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_180
      270 -> result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_270
      else -> {
        result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0
        Log.e(TAG, "Bad rotation value: $rotationCompensation")
      }
    }
    return result
  }

  Java

  private static final SparseIntArray ORIENTATIONS = new SparseIntArray();
  static {
    ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 90);
    ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 0);
    ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 270);
    ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 180);
  }
  
  /**
   * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
   * orientation.
   */
  @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
  private int getRotationCompensation(String cameraId, Activity activity, Context context)
      throws CameraAccessException {
    // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
    // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
    // rotated to compensate for the device's rotation.
    int deviceRotation = activity.getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation();
    int rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation);
  
    // On most devices, the sensor orientation is 90 degrees, but for some
    // devices it is 270 degrees. For devices with a sensor orientation of
    // 270, rotate the image an additional 180 ((270 + 270) % 360) degrees.
    CameraManager cameraManager = (CameraManager) context.getSystemService(CAMERA_SERVICE);
    int sensorOrientation = cameraManager
        .getCameraCharacteristics(cameraId)
        .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION);
    rotationCompensation = (rotationCompensation + sensorOrientation + 270) % 360;
  
    // Return the corresponding FirebaseVisionImageMetadata rotation value.
    int result;
    switch (rotationCompensation) {
      case 0:
        result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0;
        break;
      case 90:
        result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_90;
        break;
      case 180:
        result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_180;
        break;
      case 270:
        result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_270;
        break;
      default:
        result = FirebaseVisionImageMetadata.ROTATION_0;
        Log.e(TAG, "Bad rotation value: " + rotationCompensation);
    }
    return result;
  }

  Sau đó, hãy truyền đối tượng media.Image và giá trị xoay đến FirebaseVisionImage.fromMediaImage():

  Kotlin+KTX

  val image = FirebaseVisionImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation)

  Java

  FirebaseVisionImage image = FirebaseVisionImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);
 • Để tạo đối tượng FirebaseVisionImage từ URI tệp, hãy chuyển ngữ cảnh ứng dụng và URI tệp đến FirebaseVisionImage.fromFilePath(). Điều này rất hữu ích khi bạn sử dụng ý định ACTION_GET_CONTENT để nhắc người dùng chọn một hình ảnh trong ứng dụng thư viện của họ.

  Kotlin+KTX

  val image: FirebaseVisionImage
  try {
    image = FirebaseVisionImage.fromFilePath(context, uri)
  } catch (e: IOException) {
    e.printStackTrace()
  }

  Java

  FirebaseVisionImage image;
  try {
    image = FirebaseVisionImage.fromFilePath(context, uri);
  } catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
  }
 • Để tạo một đối tượng FirebaseVisionImage từ một ByteBuffer hoặc một mảng byte, trước tiên, hãy tính toán độ xoay hình ảnh như mô tả ở trên cho đầu vào media.Image.

  Sau đó, hãy tạo một đối tượng FirebaseVisionImageMetadata chứa chiều cao, chiều rộng, định dạng mã hoá màu và chế độ xoay của hình ảnh:

  Kotlin+KTX

  val metadata = FirebaseVisionImageMetadata.Builder()
    .setWidth(480) // 480x360 is typically sufficient for
    .setHeight(360) // image recognition
    .setFormat(FirebaseVisionImageMetadata.IMAGE_FORMAT_NV21)
    .setRotation(rotation)
    .build()

  Java

  FirebaseVisionImageMetadata metadata = new FirebaseVisionImageMetadata.Builder()
      .setWidth(480)  // 480x360 is typically sufficient for
      .setHeight(360) // image recognition
      .setFormat(FirebaseVisionImageMetadata.IMAGE_FORMAT_NV21)
      .setRotation(rotation)
      .build();

  Sử dụng vùng đệm hoặc mảng và đối tượng siêu dữ liệu để tạo đối tượng FirebaseVisionImage:

  Kotlin+KTX

  val image = FirebaseVisionImage.fromByteBuffer(buffer, metadata)
  // Or: val image = FirebaseVisionImage.fromByteArray(byteArray, metadata)

  Java

  FirebaseVisionImage image = FirebaseVisionImage.fromByteBuffer(buffer, metadata);
  // Or: FirebaseVisionImage image = FirebaseVisionImage.fromByteArray(byteArray, metadata);
 • Cách tạo đối tượng FirebaseVisionImage từ đối tượng Bitmap:

  Kotlin+KTX

  val image = FirebaseVisionImage.fromBitmap(bitmap)

  Java

  FirebaseVisionImage image = FirebaseVisionImage.fromBitmap(bitmap);
  Hình ảnh mà đối tượng Bitmap biểu thị phải thẳng đứng và không cần xoay thêm.

2. Định cấu hình và chạy công cụ gắn nhãn hình ảnh

Để gắn nhãn cho các đối tượng trong một hình ảnh, hãy truyền đối tượng FirebaseVisionImage vào phương thức processImage của FirebaseVisionImageLabeler.

 1. Trước tiên, hãy lấy một thực thể của FirebaseVisionImageLabeler.

  Kotlin+KTX

  val labeler = FirebaseVision.getInstance().getCloudImageLabeler()
  
  // Or, to set the minimum confidence required:
  // val options = FirebaseVisionCloudImageLabelerOptions.Builder()
  //   .setConfidenceThreshold(0.7f)
  //   .build()
  // val labeler = FirebaseVision.getInstance().getCloudImageLabeler(options)
  

  Java

  FirebaseVisionImageLabeler labeler = FirebaseVision.getInstance()
    .getCloudImageLabeler();
  
  // Or, to set the minimum confidence required:
  // FirebaseVisionCloudImageLabelerOptions options =
  //   new FirebaseVisionCloudImageLabelerOptions.Builder()
  //     .setConfidenceThreshold(0.7f)
  //     .build();
  // FirebaseVisionImageLabeler labeler = FirebaseVision.getInstance()
  //   .getCloudImageLabeler(options);
  

 2. Sau đó, hãy truyền hình ảnh đó vào phương thức processImage():

  Kotlin+KTX

  labeler.processImage(image)
    .addOnSuccessListener { labels ->
     // Task completed successfully
     // ...
    }
    .addOnFailureListener { e ->
     // Task failed with an exception
     // ...
    }
  

  Java

  labeler.processImage(image)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<List<FirebaseVisionImageLabel>>() {
     @Override
     public void onSuccess(List<FirebaseVisionImageLabel> labels) {
      // Task completed successfully
      // ...
     }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
     @Override
     public void onFailure(@NonNull Exception e) {
      // Task failed with an exception
      // ...
     }
    });
  

3. Nhận thông tin về đối tượng được gắn nhãn

Nếu thao tác gắn nhãn hình ảnh thành công, một danh sách đối tượng FirebaseVisionImageLabel sẽ được chuyển đến trình nghe thành công. Mỗi đối tượng FirebaseVisionImageLabel đại diện cho một nội dung nào đó đã được gắn nhãn trong hình ảnh. Đối với mỗi nhãn, bạn có thể nhận được nội dung mô tả văn bản của nhãn, mã nhận dạng thực thể Sơ đồ tri thức của nhãn đó (nếu có) và điểm số tin cậy của kết quả trùng khớp. Ví dụ:

Kotlin+KTX

for (label in labels) {
 val text = label.text
 val entityId = label.entityId
 val confidence = label.confidence
}

Java

for (FirebaseVisionImageLabel label: labels) {
 String text = label.getText();
 String entityId = label.getEntityId();
 float confidence = label.getConfidence();
}

Các bước tiếp theo