ลบไฟล์ด้วย Cloud Storage บน Android

หลังจากอัปโหลดไฟล์ไปยัง Cloud Storage แล้ว คุณยังลบไฟล์เหล่านั้นได้อีกด้วย

ลบไฟล์

หากต้องการลบไฟล์ ให้สร้างข้อมูลอ้างอิง ก่อน ไปยังไฟล์นั้น จากนั้นเรียกเมธอด delete() ในการอ้างอิงนั้น

Kotlin+KTX

// Create a storage reference from our app
val storageRef = storage.reference

// Create a reference to the file to delete
val desertRef = storageRef.child("images/desert.jpg")

// Delete the file
desertRef.delete().addOnSuccessListener {
  // File deleted successfully
}.addOnFailureListener {
  // Uh-oh, an error occurred!
}

Java

// Create a storage reference from our app
StorageReference storageRef = storage.getReference();

// Create a reference to the file to delete
StorageReference desertRef = storageRef.child("images/desert.jpg");

// Delete the file
desertRef.delete().addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Void>() {
  @Override
  public void onSuccess(Void aVoid) {
    // File deleted successfully
  }
}).addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
  @Override
  public void onFailure(@NonNull Exception exception) {
    // Uh-oh, an error occurred!
  }
});

จัดการกับข้อผิดพลาด

มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการลบไฟล์ รวมถึงไฟล์ที่ไม่มีอยู่ หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ลบไฟล์ที่ต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดสามารถพบได้ในส่วน การจัดการข้อผิดพลาด ของเอกสาร