Bắt đầu sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng thông qua một nhà cung cấp tuỳ chỉnh trên các nền tảng của Apple

Trang này cho bạn biết cách bật tính năng Kiểm tra ứng dụng trong một ứng dụng của Apple bằng trình cung cấp tính năng Kiểm tra ứng dụng tuỳ chỉnh của bạn. Khi bật tính năng Kiểm tra ứng dụng, bạn giúp đảm bảo rằng chỉ ứng dụng của bạn mới có thể truy cập vào tài nguyên Firebase của dự án.

Nếu bạn muốn sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng với các nhà cung cấp tích hợp sẵn, hãy xem tài liệu về App Kiểm tra bằng tính năng Xác thực ứng dụngKiểm tra ứng dụng bằng DeviceCheck.

Trước khi bắt đầu

1. Thêm thư viện Kiểm tra ứng dụng vào ứng dụng của bạn

 1. Hãy thêm phần phụ thuộc cho tính năng Kiểm tra ứng dụng vào Podfile của dự án:

  pod 'FirebaseAppCheck'

  Hoặc, bạn có thể sử dụng Trình quản lý gói Swift.

  Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của bất kỳ thư viện ứng dụng nào của dịch vụ Firebase mà bạn phụ thuộc.

 2. Chạy pod install và mở tệp .xcworkspace đã tạo.

2. Triển khai các giao thức Kiểm tra ứng dụng

Trước tiên, bạn cần tạo các lớp triển khai các giao thức AppCheckProviderAppCheckProviderFactory.

Lớp AppCheckProvider của bạn phải có một phương thức getToken(completion:). Phương thức này sẽ thu thập mọi thông tin mà trình cung cấp tính năng Kiểm tra ứng dụng tuỳ chỉnh của bạn yêu cầu làm bằng chứng xác thực, rồi gửi phương thức đó đến dịch vụ thu nạp mã thông báo để đổi lấy mã thông báo của tính năng Kiểm tra ứng dụng. SDK Kiểm tra ứng dụng xử lý việc lưu mã thông báo vào bộ nhớ đệm, vì vậy, hãy luôn nhận mã thông báo mới trong quá trình triển khai getToken(completion:).

Swift

class YourCustomAppCheckProvider: NSObject, AppCheckProvider {
 var app: FirebaseApp

 init(withFirebaseApp app: FirebaseApp) {
  self.app = app
  super.init()
 }

 func getToken() async throws -> AppCheckToken {
  let getTokenTask = Task { () -> AppCheckToken in
   // ...

   // Create AppCheckToken object.
   let exp = Date(timeIntervalSince1970: expirationFromServer)
   let token = AppCheckToken(
    token: tokenFromServer,
    expirationDate: exp
   )

   if Date() > exp {
    throw NSError(domain: "ExampleError", code: 1, userInfo: nil)
   }

   return token
  }

  return try await getTokenTask.value
 }

}

Objective-C

@interface YourCustomAppCheckProvider : NSObject <FIRAppCheckProvider>

@property FIRApp *app;

- (id)initWithApp:(FIRApp *)app;

@end

@implementation YourCustomAppCheckProvider

- (id)initWithApp:app {
  self = [super init];
  if (self) {
    self.app = app;
  }
  return self;
}

- (void)getTokenWithCompletion:(nonnull void (^)(FIRAppCheckToken * _Nullable,
                         NSError * _Nullable))handler {
  dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{
    // Logic to exchange proof of authenticity for an App Check token.
    // ...

    // Create FIRAppCheckToken object.
    NSTimeInterval exp = expirationFromServer;
    FIRAppCheckToken *token
      = [[FIRAppCheckToken alloc] initWithToken:tokenFromServer
                    expirationDate:[NSDate dateWithTimeIntervalSince1970:exp]];

    // Pass the token or error to the completion handler.
    handler(token, nil);
  });
}

@end

Ngoài ra, hãy triển khai một lớp AppCheckProviderFactory sẽ tạo các bản sao của quá trình triển khai AppCheckProvider:

Swift

class YourCustomAppCheckProviderFactory: NSObject, AppCheckProviderFactory {
 func createProvider(with app: FirebaseApp) -> AppCheckProvider? {
  return YourCustomAppCheckProvider(withFirebaseApp: app)
 }
}

Objective-C

@interface YourCustomAppCheckProviderFactory : NSObject <FIRAppCheckProviderFactory>
@end

@implementation YourCustomAppCheckProviderFactory

- (nullable id<FIRAppCheckProvider>)createProviderWithApp:(FIRApp *)app {
  return [[YourCustomAppCheckProvider alloc] initWithApp:app];
}

@end

3. Chạy tính năng Kiểm tra ứng dụng

Thêm mã khởi chạy sau đây vào trình uỷ quyền hoặc trình khởi chạy ứng dụng của bạn:

Swift

let providerFactory = YourAppCheckProviderFactory()
AppCheck.setAppCheckProviderFactory(providerFactory)

FirebaseApp.configure()

Objective-C

YourAppCheckProviderFactory *providerFactory =
    [[YourAppCheckProviderFactory alloc] init];
[FIRAppCheck setAppCheckProviderFactory:providerFactory];

[FIRApp configure];

Các bước tiếp theo

Sau khi cài đặt thư viện Kiểm tra ứng dụng trong ứng dụng, hãy bắt đầu phân phối ứng dụng đã cập nhật cho người dùng.

Ứng dụng khách đã cập nhật sẽ bắt đầu gửi mã thông báo Kiểm tra ứng dụng cùng với mọi yêu cầu mà ứng dụng đưa ra đến Firebase. Tuy nhiên, các sản phẩm của Firebase sẽ không bắt buộc mã thông báo phải hợp lệ cho đến khi bạn bật tính năng thực thi trong mục Kiểm tra ứng dụng của bảng điều khiển của Firebase.

Theo dõi các chỉ số và cho phép thực thi

Tuy nhiên, trước khi bật tính năng thực thi, bạn nên đảm bảo rằng việc này sẽ không làm gián đoạn những người dùng hợp lệ hiện tại của bạn. Mặt khác, nếu nhận thấy có dấu hiệu khả nghi trong việc sử dụng tài nguyên ứng dụng của mình, thì bạn nên sớm triển khai biện pháp thực thi.

Để giúp đưa ra quyết định này, bạn có thể xem các chỉ số Kiểm tra ứng dụng cho các dịch vụ mà bạn sử dụng:

Bật chế độ thực thi tính năng Kiểm tra ứng dụng

Khi đã hiểu rõ mức độ ảnh hưởng của tính năng Kiểm tra ứng dụng đến người dùng và đã sẵn sàng tiếp tục, bạn có thể bật tính năng thực thi tính năng Kiểm tra ứng dụng:

Sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng trong môi trường gỡ lỗi

Nếu sau khi đã đăng ký ứng dụng cho tính năng Kiểm tra ứng dụng, bạn muốn chạy ứng dụng trong một môi trường mà tính năng Kiểm tra ứng dụng thường không phân loại là hợp lệ (chẳng hạn như trình mô phỏng trong quá trình phát triển) hoặc từ môi trường tích hợp liên tục (CI), thì bạn có thể tạo một bản gỡ lỗi của ứng dụng sử dụng trình cung cấp dịch vụ gỡ lỗi Kiểm tra ứng dụng thay vì nhà cung cấp chứng thực thực.

Xem bài viết Sử dụng tính năng Kiểm tra ứng dụng với trình cung cấp gỡ lỗi trên các nền tảng của Apple.