หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

บทนำสู่ API ฐานข้อมูลผู้ดูแลระบบ

ด้วย SDK ของผู้ดูแลระบบคุณสามารถอ่านและเขียนข้อมูลฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบเต็มรูปแบบหรือด้วยสิทธิ์แบบ จำกัด ที่ละเอียดยิ่งขึ้น ในเอกสารนี้เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับการเพิ่ม Firebase Admin SDK ให้กับโครงการของคุณสำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูล Firebase Realtime

การตั้งค่า SDK ผู้ดูแลระบบ

ในการเริ่มต้นใช้งานฐานข้อมูล Firebase เรียลไทม์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณก่อนอื่นคุณต้อง ตั้งค่า Firebase Admin SDK ในภาษาที่คุณเลือก

การรับรองความถูกต้อง SDK ผู้ดูแลระบบ

ก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล Firebase เรียลไทม์จากเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ Firebase Admin SDK คุณต้องตรวจสอบสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์ของคุณด้วย Firebase เมื่อคุณตรวจสอบสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์แทนที่จะลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจำตัวของบัญชีผู้ใช้เช่นเดียวกับที่คุณทำในแอปลูกค้าคุณรับรองความถูกต้องกับ บัญชีบริการ ที่ระบุเซิร์ฟเวอร์ของคุณไปยัง Firebase

คุณสามารถเข้าถึงสองระดับที่แตกต่างกันเมื่อคุณรับรองความถูกต้องโดยใช้ Firebase Admin SDK:

Firebase Admin SDK Auth ระดับการเข้าถึง
สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ เสร็จสิ้นการเข้าถึงเพื่ออ่านและเขียนไปยังฐานข้อมูลเรียลไทม์ของโครงการ ใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อให้งานด้านการดูแลระบบสำเร็จเช่นการย้ายข้อมูลหรือการปรับโครงสร้างที่ต้องการการเข้าถึงทรัพยากรของโครงการของคุณอย่างไม่ จำกัด
สิทธิพิเศษ จำกัด เข้าถึงฐานข้อมูลเรียลไทม์ของโครงการ จำกัด เฉพาะทรัพยากรที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณต้องการ ใช้ระดับนี้เพื่อทำงานการบริหารที่มีข้อกำหนดการเข้าถึงที่กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่นเมื่อรันงานการสรุปที่อ่านข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งหมดคุณสามารถป้องกันการเขียนโดยไม่ตั้งใจได้โดยการตั้งค่ากฎความปลอดภัยแบบอ่านอย่างเดียวแล้วเริ่มต้น SDK ผู้ดูแลระบบด้วยสิทธิ์ที่ จำกัด โดยกฎนั้น

รับรองความถูกต้องด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

เมื่อคุณเริ่มต้น SDK ผู้ดูแลระบบ Firebase ด้วยข้อมูลประจำตัวสำหรับบัญชีบริการที่มีบทบาท ตัวแก้ไข ในโครงการ Firebase ของคุณอินสแตนซ์นั้นจะมีสิทธิ์เข้าถึงแบบอ่านและเขียนในฐานข้อมูลเรียลไทม์ของโครงการของคุณ

ชวา
// Fetch the service account key JSON file contents
FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/serviceAccount.json");

// Initialize the app with a service account, granting admin privileges
FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
  .setCredentials(GoogleCredentials.fromStream(serviceAccount))
  .setDatabaseUrl("https://<databaseName>.firebaseio.com")
  .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

// As an admin, the app has access to read and write all data, regardless of Security Rules
DatabaseReference ref = FirebaseDatabase.getInstance()
  .getReference("restricted_access/secret_document");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
 @Override
 public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
  Object document = dataSnapshot.getValue();
  System.out.println(document);
 }

 @Override
 public void onCancelled(DatabaseError error) {
 }
});
Node.js
var admin = require("firebase-admin");

// Fetch the service account key JSON file contents
var serviceAccount = require("path/to/ serviceAccountKey .json");

// Initialize the app with a service account, granting admin privileges
admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
 databaseURL: "https:// databaseName .firebaseio.com"
});

// As an admin, the app has access to read and write all data, regardless of Security Rules
var db = admin.database();
var ref = db.ref("restricted_access/secret_document");
ref.once("value", function(snapshot) {
 console.log(snapshot.val());
});
หลาม
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import db

# Fetch the service account key JSON file contents
cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')

# Initialize the app with a service account, granting admin privileges
firebase_admin.initialize_app(cred, {
  'databaseURL': 'https://databaseName.firebaseio.com'
})

# As an admin, the app has access to read and write all data, regradless of Security Rules
ref = db.reference('restricted_access/secret_document')
print(ref.get())
ไป
ctx := context.Background()
conf := &firebase.Config{
	DatabaseURL: "https://databaseName.firebaseio.com",
}
// Fetch the service account key JSON file contents
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")

// Initialize the app with a service account, granting admin privileges
app, err := firebase.NewApp(ctx, conf, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing app:", err)
}

client, err := app.Database(ctx)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing database client:", err)
}

// As an admin, the app has access to read and write all data, regradless of Security Rules
ref := client.NewRef("restricted_access/secret_document")
var data map[string]interface{}
if err := ref.Get(ctx, &data); err != nil {
	log.Fatalln("Error reading from database:", err)
}
fmt.Println(data)

รับรองความถูกต้องด้วยสิทธิ์ จำกัด

ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบริการควรมีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรที่ต้องการเท่านั้น หากต้องการควบคุมทรัพยากรอย่างละเอียดยิ่งขึ้นอินสแตนซ์ของแอป Firebase สามารถเข้าถึงได้ให้ใช้ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันใน กฎความปลอดภัย ของคุณเพื่อเป็นตัวแทนบริการของคุณ จากนั้นตั้งค่ากฎที่เหมาะสมซึ่งอนุญาตให้บริการของคุณเข้าถึงทรัพยากรที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น:

{
 "rules": {
  "public_resource": {
   ".read": true,
   ".write": true
  },
  "some_resource": {
   ".read": "auth.uid === 'my-service-worker'",
   ".write": false
  },
  "another_resource": {
   ".read": "auth.uid === 'my-service-worker'",
   ".write": "auth.uid === 'my-service-worker'"
  }
 }
}

จากนั้นบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเมื่อคุณเริ่มต้นแอป Firebase ให้ใช้ตัวเลือก databaseAuthVariableOverride เพื่อแทนที่วัตถุ auth ใช้โดยกฎฐานข้อมูลของคุณ ในวัตถุ auth กำหนดเองนี้ให้ตั้งค่าฟิลด์ uid เป็นตัวระบุที่คุณใช้เพื่อแสดงบริการของคุณในกฎความปลอดภัยของคุณ

ชวา
// Fetch the service account key JSON file contents
FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/ serviceAccountCredentials .json");

// Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
Map<String, Object> auth = new HashMap<String, Object>();
auth.put("uid", "my-service-worker");

FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
  .setCredential(FirebaseCredentials.fromCertificate(serviceAccount))
  .setDatabaseUrl("https:// databaseName .firebaseio.com")
  .setDatabaseAuthVariableOverride(auth)
  .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

// The app only has access as defined in the Security Rules
DatabaseReference ref = FirebaseDatabase
  .getInstance()
  .getReference("/some_resource");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
  @Override
  public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
    String res = dataSnapshot.getValue();
    System.out.println(res);
  }
});
Node.js
var admin = require("firebase-admin");

// Fetch the service account key JSON file contents
var serviceAccount = require("path/to/ serviceAccountKey .json");

// Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
 databaseURL: "https:// databaseName .firebaseio.com",
 databaseAuthVariableOverride: {
  uid: "my-service-worker"
 }
});

// The app only has access as defined in the Security Rules
var db = admin.database();
var ref = db.ref("/some_resource");
ref.once("value", function(snapshot) {
 console.log(snapshot.val());
});
หลาม
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import db

# Fetch the service account key JSON file contents
cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')

# Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
firebase_admin.initialize_app(cred, {
  'databaseURL': 'https://databaseName.firebaseio.com',
  'databaseAuthVariableOverride': {
    'uid': 'my-service-worker'
  }
})

# The app only has access as defined in the Security Rules
ref = db.reference('/some_resource')
print(ref.get())
ไป
ctx := context.Background()
// Initialize the app with a custom auth variable, limiting the server's access
ao := map[string]interface{}{"uid": "my-service-worker"}
conf := &firebase.Config{
	DatabaseURL: "https://databaseName.firebaseio.com",
	AuthOverride: &ao,
}

// Fetch the service account key JSON file contents
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")

app, err := firebase.NewApp(ctx, conf, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing app:", err)
}

client, err := app.Database(ctx)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing database client:", err)
}

// The app only has access as defined in the Security Rules
ref := client.NewRef("/some_resource")
var data map[string]interface{}
if err := ref.Get(ctx, &data); err != nil {
	log.Fatalln("Error reading from database:", err)
}
fmt.Println(data)
ในบางกรณีคุณอาจต้องการ downscope Admin SDK เพื่อทำหน้าที่เป็นไคลเอนต์ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ คุณสามารถทำได้โดยระบุค่าเป็น null สำหรับการแทนที่ตัวแปร auth ของฐานข้อมูล
ชวา
// Fetch the service account key JSON file contents
FileInputStream serviceAccount = new FileInputStream("path/to/ serviceAccountCredentials .json");

FirebaseOptions options = new FirebaseOptions.Builder()
  .setCredential(FirebaseCredentials.fromCertificate(serviceAccount))
  .setDatabaseUrl("https:// databaseName .firebaseio.com")
  .setDatabaseAuthVariableOverride(null)
  .build();
FirebaseApp.initializeApp(options);

// The app only has access to public data as defined in the Security Rules
DatabaseReference ref = FirebaseDatabase
  .getInstance()
  .getReference("/public_resource");
ref.addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {
  @Override
  public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
    String res = dataSnapshot.getValue();
    System.out.println(res);
  }
});
Node.js
var admin = require("firebase-admin");

// Fetch the service account key JSON file contents
var serviceAccount = require("path/to/ serviceAccountKey .json");

// Initialize the app with a null auth variable, limiting the server's access
admin.initializeApp({
 credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
 databaseURL: "https:// databaseName .firebaseio.com",
 databaseAuthVariableOverride: null
});

// The app only has access to public data as defined in the Security Rules
var db = admin.database();
var ref = db.ref("/public_resource");
ref.once("value", function(snapshot) {
 console.log(snapshot.val());
});
หลาม
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import db

# Fetch the service account key JSON file contents
cred = credentials.Certificate('path/to/serviceAccountKey.json')

# Initialize the app with a None auth variable, limiting the server's access
firebase_admin.initialize_app(cred, {
  'databaseURL': 'https://databaseName.firebaseio.com',
  'databaseAuthVariableOverride': None
})

# The app only has access to public data as defined in the Security Rules
ref = db.reference('/public_resource')
print(ref.get())
ไป
ctx := context.Background()
// Initialize the app with a nil auth variable, limiting the server's access
var nilMap map[string]interface{}
conf := &firebase.Config{
	DatabaseURL: "https://databaseName.firebaseio.com",
	AuthOverride: &nilMap,
}

// Fetch the service account key JSON file contents
opt := option.WithCredentialsFile("path/to/serviceAccountKey.json")

app, err := firebase.NewApp(ctx, conf, opt)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing app:", err)
}

client, err := app.Database(ctx)
if err != nil {
	log.Fatalln("Error initializing database client:", err)
}

// The app only has access to public data as defined in the Security Rules
ref := client.NewRef("/some_resource")
var data map[string]interface{}
if err := ref.Get(ctx, &data); err != nil {
	log.Fatalln("Error reading from database:", err)
}
fmt.Println(data)

ขั้นตอนถัดไป