Gọi hàm từ ứng dụng của bạn


SDK ứng dụng Chức năng đám mây cho Firebase cho phép bạn gọi các hàm trực tiếp từ ứng dụng Firebase. Để gọi một hàm từ ứng dụng theo cách này, hãy viết và triển khai Hàm có thể gọi HTTP trong Hàm đám mây, sau đó thêm logic máy khách để gọi hàm từ ứng dụng của bạn.

Điều quan trọng cần lưu ý là các hàm có thể gọi HTTP tương tự nhau, nhưng không giống với các hàm HTTP. Để sử dụng các hàm có thể gọi HTTP, bạn phải sử dụng SDK ứng dụng khách cho nền tảng của mình cùng với API phụ trợ (hoặc triển khai giao thức). Hàm gọi được có những điểm khác biệt chính sau đây so với các hàm HTTP:

 • Với các lệnh gọi được, mã thông báo Xác thực Firebase, mã thông báo FCM và mã thông báo Kiểm tra ứng dụng (nếu có) sẽ tự động được đưa vào yêu cầu.
 • Điều kiện kích hoạt này sẽ tự động tuần tự hoá nội dung yêu cầu và xác thực mã thông báo xác thực.

Firebase SDK for Cloud Functions thế hệ thứ 2 trở lên tương tác với các phiên bản tối thiểu của SDK ứng dụng Firebase này để hỗ trợ các hàm có thể gọi qua HTTPS:

 • Firebase SDK cho các nền tảng của Apple 10.28.0
 • Firebase SDK dành cho Android 21.0.0
 • SDK web mô-đun Firebase phiên bản 9.7.0

Nếu bạn muốn thêm chức năng tương tự vào ứng dụng được tạo trên một nền tảng không được hỗ trợ, hãy xem phần Thông số kỹ thuật giao thức cho https.onCall. Phần còn lại của hướng dẫn này hướng dẫn cách viết, triển khai và gọi một hàm có thể gọi HTTP cho các nền tảng của Apple, Android, web, C++ và Unity.

Viết và triển khai hàm có thể gọi

Sử dụng functions.https.onCall để tạo một hàm có thể gọi HTTPS. Phương thức này nhận 2 tham số: datacontext không bắt buộc:

 // Saves a message to the Firebase Realtime Database but sanitizes the
 // text by removing swearwords.
 exports.addMessage = functions.https.onCall((data, context) => {
  // ...
 });
 

Đối với một hàm có thể gọi lưu tin nhắn văn bản vào Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, ví dụ: data có thể chứa văn bản tin nhắn, trong khi tham số context biểu thị thông tin xác thực của người dùng:

// Message text passed from the client.
const text = request.data.text;
// Authentication / user information is automatically added to the request.
const uid = request.auth.uid;
const name = request.auth.token.name || null;
const picture = request.auth.token.picture || null;
const email = request.auth.token.email || null;

Khoảng cách giữa vị trí của hàm có thể gọi và vị trí của ứng dụng gọi có thể tạo ra độ trễ mạng. Để tối ưu hoá hiệu suất, hãy cân nhắc chỉ định vị trí hàm nếu có và đảm bảo căn chỉnh vị trí của lệnh gọi với vị trí được thiết lập khi bạn khởi động SDK ở phía máy khách.

Bạn có thể tuỳ ý đính kèm chứng thực Kiểm tra ứng dụng để giúp bảo vệ tài nguyên phụ trợ khỏi hành vi sai trái, chẳng hạn như lừa đảo hoặc gian lận thanh toán. Xem phần Bật chế độ thực thi tính năng Kiểm tra ứng dụng cho Cloud Functions.

Đang gửi lại kết quả

Để gửi dữ liệu trở lại ứng dụng, hãy trả về dữ liệu có thể được mã hoá JSON. Ví dụ: để trả về kết quả của một thao tác bổ sung, hãy làm như sau:

// returning result.
return {
 firstNumber: firstNumber,
 secondNumber: secondNumber,
 operator: "+",
 operationResult: firstNumber + secondNumber,
};

Để trả về dữ liệu sau một hoạt động không đồng bộ, hãy trả về một hàm tuyên bố (promise). Dữ liệu mà lời hứa trả về sẽ được gửi lại cho ứng dụng khách. Ví dụ: bạn có thể trả về văn bản đã dọn dẹp mà hàm có thể gọi đã ghi vào Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực:

// Saving the new message to the Realtime Database.
const sanitizedMessage = sanitizer.sanitizeText(text); // Sanitize message.

return getDatabase().ref("/messages").push({
 text: sanitizedMessage,
 author: {uid, name, picture, email},
}).then(() => {
 logger.info("New Message written");
 // Returning the sanitized message to the client.
 return {text: sanitizedMessage};
})

Xử lý lỗi

Để đảm bảo ứng dụng nhận được thông tin chi tiết hữu ích về lỗi, hãy trả về lỗi từ một lệnh gọi được bằng cách gửi (hoặc trả về một Lời hứa bị từ chối kèm theo) một thực thể của functions.https.HttpsError. Thuộc tính code của lỗi có thể là một trong các giá trị được liệt kê tại functions.https.HttpsError. Các lỗi cũng có một chuỗi message, mặc định là một chuỗi trống. Các đối tượng này cũng có thể có trường details không bắt buộc với giá trị tuỳ ý. Nếu hàm của bạn gửi đến một lỗi không phải HttpsError, thì ứng dụng sẽ nhận được lỗi với thông báo INTERNAL và mã internal.

Ví dụ: một hàm có thể gửi lỗi xác thực và xác thực dữ liệu kèm thông báo lỗi để trả về ứng dụng gọi:

// Checking attribute.
if (!(typeof text === "string") || text.length === 0) {
 // Throwing an HttpsError so that the client gets the error details.
 throw new HttpsError("invalid-argument", "The function must be called " +
     "with one arguments \"text\" containing the message text to add.");
}
// Checking that the user is authenticated.
if (!request.auth) {
 // Throwing an HttpsError so that the client gets the error details.
 throw new HttpsError("failed-precondition", "The function must be " +
     "called while authenticated.");
}

Triển khai hàm có thể gọi

Sau khi bạn lưu một hàm có thể gọi hoàn chỉnh trong index.js, hàm đó sẽ được triển khai cùng với tất cả hàm khác khi bạn chạy firebase deploy. Để chỉ triển khai lệnh gọi, hãy sử dụng đối số --only như minh hoạ để thực hiện triển khai một phần:

firebase deploy --only functions:addMessage

Nếu bạn gặp lỗi về quyền khi triển khai hàm, hãy nhớ chỉ định vai trò IAM thích hợp cho người dùng chạy lệnh triển khai.

Thiết lập môi trường phát triển khách hàng

Đảm bảo bạn đáp ứng mọi điều kiện tiên quyết, sau đó thêm các phần phụ thuộc và thư viện ứng dụng bắt buộc vào ứng dụng.

iOS trở lên

Làm theo hướng dẫn để thêm Firebase vào ứng dụng Apple của bạn.

Sử dụng Trình quản lý gói Swift để cài đặt và quản lý các phần phụ thuộc Firebase.

 1. Trong Xcode, khi dự án ứng dụng của bạn đang mở, hãy chuyển đến File > Add Packages (Tệp > Thêm gói).
 2. Khi được nhắc, hãy thêm kho lưu trữ SDK nền tảng Apple của Firebase:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
 4. Chọn thư viện Cloud Functions.
 5. Thêm cờ -ObjC vào mục Cờ trình liên kết khác trong chế độ cài đặt bản dựng của mục tiêu.
 6. Khi hoàn tất, Xcode sẽ tự động bắt đầu phân giải và tải các phần phụ thuộc của bạn xuống ở chế độ nền.

Web

 1. Làm theo hướng dẫn để thêm Firebase vào ứng dụng web. Hãy nhớ chạy lệnh sau trên thiết bị đầu cuối của bạn:
  npm install firebase@10.12.2 --save
  
 2. Yêu cầu cả cốt lõi Firebase và Cloud Functions theo cách thủ công:

   import { initializeApp } from 'firebase/app';
   import { getFunctions } from 'firebase/functions';
  
   const app = initializeApp({
     projectId: '### CLOUD FUNCTIONS PROJECT ID ###',
     apiKey: '### FIREBASE API KEY ###',
     authDomain: '### FIREBASE AUTH DOMAIN ###',
    });
   const functions = getFunctions(app);
  

Web

 1. Làm theo hướng dẫn để thêm Firebase vào ứng dụng web.
 2. Thêm thư viện ứng dụng cốt lõi Firebase và thư viện ứng dụng Cloud Functions vào ứng dụng của bạn:
  <script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.1/firebase.js"></script>
  <script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/8.10.1/firebase-functions.js"></script>
  

SDK Chức năng đám mây cũng được cung cấp dưới dạng gói npm.

 1. Chạy lệnh sau trên thiết bị đầu cuối của bạn:
  npm install firebase@8.10.1 --save
  
 2. Yêu cầu cả cốt lõi Firebase và Cloud Functions theo cách thủ công:
  const firebase = require("firebase");
  // Required for side-effects
  require("firebase/functions");
  

Kotlin+KTX

 1. Làm theo hướng dẫn để thêm Firebase vào ứng dụng Android của bạn.

 2. Trong tệp Gradle (ở cấp ứng dụng) mô-đun (thường là <project>/<app-module>/build.gradle.kts hoặc <project>/<app-module>/build.gradle), hãy thêm phần phụ thuộc cho thư viện Cloud Functions dành cho Android. Bạn nên sử dụng Firebase Android BoM để kiểm soát việc tạo phiên bản thư viện.

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.1"))
  
    // Add the dependency for the Cloud Functions library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-functions")
  }
  

  Bằng cách sử dụng Firebase Android BoM, ứng dụng của bạn sẽ luôn sử dụng các phiên bản tương thích của thư viện Android trên Firebase.

  (Thay thế) Thêm các phần phụ thuộc của thư viện Firebase mà không sử dụng BoM

  Nếu chọn không sử dụng BoM của Firebase, bạn phải chỉ định từng phiên bản thư viện Firebase trong dòng phần phụ thuộc.

  Xin lưu ý rằng nếu sử dụng nhiều thư viện Firebase trong ứng dụng, thì bạn nên sử dụng BoM để quản lý các phiên bản thư viện, qua đó đảm bảo tất cả các phiên bản đều tương thích.

  dependencies {
    // Add the dependency for the Cloud Functions library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-functions:21.0.0")
  }
  
  Bạn đang tìm một mô-đun thư viện dành riêng cho Kotlin? Kể từ tháng 10 năm 2023 (Firebase BoM 32.5.0), cả nhà phát triển Kotlin và Java đều có thể phụ thuộc vào mô-đun thư viện chính (để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem Câu hỏi thường gặp về sáng kiến này).

Java

 1. Làm theo hướng dẫn để thêm Firebase vào ứng dụng Android của bạn.

 2. Trong tệp Gradle (ở cấp ứng dụng) mô-đun (thường là <project>/<app-module>/build.gradle.kts hoặc <project>/<app-module>/build.gradle), hãy thêm phần phụ thuộc cho thư viện Cloud Functions dành cho Android. Bạn nên sử dụng Firebase Android BoM để kiểm soát việc tạo phiên bản thư viện.

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.1"))
  
    // Add the dependency for the Cloud Functions library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-functions")
  }
  

  Bằng cách sử dụng Firebase Android BoM, ứng dụng của bạn sẽ luôn sử dụng các phiên bản tương thích của thư viện Android trên Firebase.

  (Thay thế) Thêm các phần phụ thuộc của thư viện Firebase mà không sử dụng BoM

  Nếu chọn không sử dụng BoM của Firebase, bạn phải chỉ định từng phiên bản thư viện Firebase trong dòng phần phụ thuộc.

  Xin lưu ý rằng nếu sử dụng nhiều thư viện Firebase trong ứng dụng, thì bạn nên sử dụng BoM để quản lý các phiên bản thư viện, qua đó đảm bảo tất cả các phiên bản đều tương thích.

  dependencies {
    // Add the dependency for the Cloud Functions library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-functions:21.0.0")
  }
  
  Bạn đang tìm một mô-đun thư viện dành riêng cho Kotlin? Kể từ tháng 10 năm 2023 (Firebase BoM 32.5.0), cả nhà phát triển Kotlin và Java đều có thể phụ thuộc vào mô-đun thư viện chính (để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem Câu hỏi thường gặp về sáng kiến này).

Dart

 1. Làm theo hướng dẫn để thêm Firebase vào ứng dụng Flutter của bạn.

 2. Từ gốc của dự án Flutter, hãy chạy lệnh sau để cài đặt trình bổ trợ:

  flutter pub add cloud_functions
  
 3. Sau khi hoàn tất, hãy tạo lại ứng dụng Flutter:

  flutter run
  
 4. Sau khi cài đặt, bạn có thể truy cập vào trình bổ trợ cloud_functions bằng cách nhập trình bổ trợ đó vào mã Dart:

  import 'package:cloud_functions/cloud_functions.dart';
  

C++

Đối với C++ với Android:

 1. Làm theo hướng dẫn để thêm Firebase vào dự án C++ của bạn.
 2. Thêm thư viện firebase_functions vào tệp CMakeLists.txt.

Đối với C++ với các nền tảng của Apple:

 1. Làm theo hướng dẫn để thêm Firebase vào dự án C++ của bạn.
 2. Thêm nhóm Cloud Functions vào Podfile của bạn:
  pod 'Firebase/Functions'
 3. Lưu tệp rồi chạy:
  pod install
 4. Thêm khung Firebase và Cloud Functions từ SDK C++ của Firebase vào dự án Xcode của bạn.
  • firebase.framework
  • firebase_functions.framework

Unity

 1. Làm theo hướng dẫn để thêm Firebase vào dự án Unity của bạn.
 2. Thêm FirebaseFunctions.unitypackage từ SDK Unity của Firebase vào dự án Unity.

Khởi chạy SDK ứng dụng

Khởi chạy một bản sao của Cloud Functions:

Swift

lazy var functions = Functions.functions()

Objective-C

@property(strong, nonatomic) FIRFunctions *functions;
// ...
self.functions = [FIRFunctions functions];

Web

firebase.initializeApp({
 apiKey: '### FIREBASE API KEY ###',
 authDomain: '### FIREBASE AUTH DOMAIN ###',
 projectId: '### CLOUD FUNCTIONS PROJECT ID ###'
 databaseURL: 'https://### YOUR DATABASE NAME ###.firebaseio.com',
});

// Initialize Cloud Functions through Firebase
var functions = firebase.functions();

Web

const app = initializeApp({
 projectId: '### CLOUD FUNCTIONS PROJECT ID ###',
 apiKey: '### FIREBASE API KEY ###',
 authDomain: '### FIREBASE AUTH DOMAIN ###',
});
const functions = getFunctions(app);

Kotlin+KTX

private lateinit var functions: FirebaseFunctions
// ...
functions = Firebase.functions

Java

private FirebaseFunctions mFunctions;
// ...
mFunctions = FirebaseFunctions.getInstance();

Dart

final functions = FirebaseFunctions.instance;

C++

firebase::functions::Functions* functions;
// ...
functions = firebase::functions::Functions::GetInstance(app);

Unity

functions = Firebase.Functions.DefaultInstance;

Gọi hàm

Swift

functions.httpsCallable("addMessage").call(["text": inputField.text]) { result, error in
 if let error = error as NSError? {
  if error.domain == FunctionsErrorDomain {
   let code = FunctionsErrorCode(rawValue: error.code)
   let message = error.localizedDescription
   let details = error.userInfo[FunctionsErrorDetailsKey]
  }
  // ...
 }
 if let data = result?.data as? [String: Any], let text = data["text"] as? String {
  self.resultField.text = text
 }
}

Objective-C

[[_functions HTTPSCallableWithName:@"addMessage"] callWithObject:@{@"text": _inputField.text}
                           completion:^(FIRHTTPSCallableResult * _Nullable result, NSError * _Nullable error) {
 if (error) {
  if ([error.domain isEqual:@"com.firebase.functions"]) {
   FIRFunctionsErrorCode code = error.code;
   NSString *message = error.localizedDescription;
   NSObject *details = error.userInfo[@"details"];
  }
  // ...
 }
 self->_resultField.text = result.data[@"text"];
}];

Web

var addMessage = firebase.functions().httpsCallable('addMessage');
addMessage({ text: messageText })
 .then((result) => {
  // Read result of the Cloud Function.
  var sanitizedMessage = result.data.text;
 });

Web

import { getFunctions, httpsCallable } from "firebase/functions";

const functions = getFunctions();
const addMessage = httpsCallable(functions, 'addMessage');
addMessage({ text: messageText })
 .then((result) => {
  // Read result of the Cloud Function.
  /** @type {any} */
  const data = result.data;
  const sanitizedMessage = data.text;
 });

Kotlin+KTX

private fun addMessage(text: String): Task<String> {
  // Create the arguments to the callable function.
  val data = hashMapOf(
    "text" to text,
    "push" to true,
  )

  return functions
    .getHttpsCallable("addMessage")
    .call(data)
    .continueWith { task ->
      // This continuation runs on either success or failure, but if the task
      // has failed then result will throw an Exception which will be
      // propagated down.
      val result = task.result?.data as String
      result
    }
}

Java

private Task<String> addMessage(String text) {
  // Create the arguments to the callable function.
  Map<String, Object> data = new HashMap<>();
  data.put("text", text);
  data.put("push", true);

  return mFunctions
      .getHttpsCallable("addMessage")
      .call(data)
      .continueWith(new Continuation<HttpsCallableResult, String>() {
        @Override
        public String then(@NonNull Task<HttpsCallableResult> task) throws Exception {
          // This continuation runs on either success or failure, but if the task
          // has failed then getResult() will throw an Exception which will be
          // propagated down.
          String result = (String) task.getResult().getData();
          return result;
        }
      });
}

Dart

  final result = await FirebaseFunctions.instance.httpsCallable('addMessage').call(
   {
    "text": text,
    "push": true,
   },
  );
  _response = result.data as String;

C++

firebase::Future<firebase::functions::HttpsCallableResult> AddMessage(
  const std::string& text) {
 // Create the arguments to the callable function.
 firebase::Variant data = firebase::Variant::EmptyMap();
 data.map()["text"] = firebase::Variant(text);
 data.map()["push"] = true;

 // Call the function and add a callback for the result.
 firebase::functions::HttpsCallableReference doSomething =
   functions->GetHttpsCallable("addMessage");
 return doSomething.Call(data);
}

Unity

private Task<string> addMessage(string text) {
 // Create the arguments to the callable function.
 var data = new Dictionary<string, object>();
 data["text"] = text;
 data["push"] = true;

 // Call the function and extract the operation from the result.
 var function = functions.GetHttpsCallable("addMessage");
 return function.CallAsync(data).ContinueWith((task) => {
  return (string) task.Result.Data;
 });
}

Xử lý lỗi trên ứng dụng

Ứng dụng nhận được thông báo lỗi nếu máy chủ gặp lỗi hoặc nếu lời hứa kết quả bị từ chối.

Nếu lỗi mà hàm trả về thuộc loại function.https.HttpsError, thì ứng dụng sẽ nhận được lỗi code, messagedetails từ lỗi máy chủ. Nếu không, lỗi sẽ chứa thông báo INTERNAL và mã INTERNAL. Xem hướng dẫn về cách xử lý lỗi trong hàm có thể gọi.

Swift

if let error = error as NSError? {
 if error.domain == FunctionsErrorDomain {
  let code = FunctionsErrorCode(rawValue: error.code)
  let message = error.localizedDescription
  let details = error.userInfo[FunctionsErrorDetailsKey]
 }
 // ...
}

Objective-C

if (error) {
 if ([error.domain isEqual:@"com.firebase.functions"]) {
  FIRFunctionsErrorCode code = error.code;
  NSString *message = error.localizedDescription;
  NSObject *details = error.userInfo[@"details"];
 }
 // ...
}

Web

var addMessage = firebase.functions().httpsCallable('addMessage');
addMessage({ text: messageText })
 .then((result) => {
  // Read result of the Cloud Function.
  var sanitizedMessage = result.data.text;
 })
 .catch((error) => {
  // Getting the Error details.
  var code = error.code;
  var message = error.message;
  var details = error.details;
  // ...
 });

Web

import { getFunctions, httpsCallable } from "firebase/functions";

const functions = getFunctions();
const addMessage = httpsCallable(functions, 'addMessage');
addMessage({ text: messageText })
 .then((result) => {
  // Read result of the Cloud Function.
  /** @type {any} */
  const data = result.data;
  const sanitizedMessage = data.text;
 })
 .catch((error) => {
  // Getting the Error details.
  const code = error.code;
  const message = error.message;
  const details = error.details;
  // ...
 });

Kotlin+KTX

addMessage(inputMessage)
  .addOnCompleteListener { task ->
    if (!task.isSuccessful) {
      val e = task.exception
      if (e is FirebaseFunctionsException) {
        val code = e.code
        val details = e.details
      }
    }
  }

Java

addMessage(inputMessage)
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<String>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<String> task) {
        if (!task.isSuccessful()) {
          Exception e = task.getException();
          if (e instanceof FirebaseFunctionsException) {
            FirebaseFunctionsException ffe = (FirebaseFunctionsException) e;
            FirebaseFunctionsException.Code code = ffe.getCode();
            Object details = ffe.getDetails();
          }
        }
      }
    });

Dart

try {
 final result =
   await FirebaseFunctions.instance.httpsCallable('addMessage').call();
} on FirebaseFunctionsException catch (error) {
 print(error.code);
 print(error.details);
 print(error.message);
}

C++

void OnAddMessageCallback(
  const firebase::Future<firebase::functions::HttpsCallableResult>& future) {
 if (future.error() != firebase::functions::kErrorNone) {
  // Function error code, will be kErrorInternal if the failure was not
  // handled properly in the function call.
  auto code = static_cast<firebase::functions::Error>(future.error());

  // Display the error in the UI.
  DisplayError(code, future.error_message());
  return;
 }

 const firebase::functions::HttpsCallableResult* result = future.result();
 firebase::Variant data = result->data();
 // This will assert if the result returned from the function wasn't a string.
 std::string message = data.string_value();
 // Display the result in the UI.
 DisplayResult(message);
}

// ...

// ...
 auto future = AddMessage(message);
 future.OnCompletion(OnAddMessageCallback);
 // ...

Unity

 addMessage(text).ContinueWith((task) => {
 if (task.IsFaulted) {
  foreach (var inner in task.Exception.InnerExceptions) {
   if (inner is FunctionsException) {
    var e = (FunctionsException) inner;
    // Function error code, will be INTERNAL if the failure
    // was not handled properly in the function call.
    var code = e.ErrorCode;
    var message = e.ErrorMessage;
   }
  }
 } else {
  string result = task.Result;
 }
});

Trước khi chạy ứng dụng, bạn nên bật tính năng Kiểm tra ứng dụng để đảm bảo rằng chỉ ứng dụng của bạn mới có thể truy cập vào các điểm cuối của hàm có thể gọi.