Gắn nhãn hình ảnh bằng công nghệ học máy của Firebase trên các nền tảng của Apple

Bạn có thể sử dụng công nghệ học máy của Firebase để gắn nhãn cho các đối tượng nhận dạng được trong một hình ảnh. Xem phần tổng quan để biết thông tin về các tính năng của API này.

Trước khi bắt đầu

  Nếu bạn chưa thêm Firebase vào ứng dụng của mình, hãy thêm Firebase bằng cách làm theo các bước trong hướng dẫn bắt đầu sử dụng.

  Sử dụng Trình quản lý gói Swift để cài đặt và quản lý các phần phụ thuộc Firebase.

  1. Trong Xcode, khi dự án ứng dụng của bạn đang mở, hãy chuyển đến File > Add Packages (Tệp > Thêm gói).
  2. Khi được nhắc, hãy thêm kho lưu trữ SDK nền tảng Apple của Firebase:
  3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
  4. Chọn thư viện máy học Firebase.
  5. Thêm cờ -ObjC vào mục Cờ trình liên kết khác trong chế độ cài đặt bản dựng của mục tiêu.
  6. Khi hoàn tất, Xcode sẽ tự động bắt đầu phân giải và tải các phần phụ thuộc của bạn xuống ở chế độ nền.

  Tiếp theo, hãy thực hiện một số thiết lập trong ứng dụng:

  1. Trong ứng dụng của bạn, hãy nhập Firebase:

   Swift

   import FirebaseMLModelDownloader

   Objective-C

   @import FirebaseMLModelDownloader;
 1. Nếu bạn chưa bật API trên đám mây cho dự án của mình, hãy bật ngay:

  1. Mở trang API ML của Firebase trong bảng điều khiển của Firebase.
  2. Nếu bạn chưa nâng cấp dự án của mình lên Gói linh hoạt, hãy nhấp vào Nâng cấp để thực hiện việc này. (Bạn sẽ chỉ được nhắc nâng cấp nếu dự án của bạn không phải là Gói linh hoạt.)

   Chỉ các dự án cấp Blaze mới có thể sử dụng API trên đám mây.

  3. Nếu bạn chưa bật API trên đám mây, hãy nhấp vào Bật API dựa trên đám mây.

Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để gắn nhãn cho hình ảnh.

1. Chuẩn bị hình ảnh đầu vào

Tạo đối tượng VisionImage bằng UIImage hoặc CMSampleBufferRef.

Cách sử dụng UIImage:

 1. Nếu cần, hãy xoay hình ảnh để thuộc tính imageOrientation của hình ảnh là .up.
 2. Tạo đối tượng VisionImage bằng UIImage xoay chính xác. Không chỉ định bất kỳ siêu dữ liệu nào về chế độ xoay – bạn phải sử dụng giá trị mặc định, .topLeft.

  Swift

  let image = VisionImage(image: uiImage)

  Objective-C

  FIRVisionImage *image = [[FIRVisionImage alloc] initWithImage:uiImage];

Cách sử dụng CMSampleBufferRef:

 1. Tạo một đối tượng VisionImageMetadata chỉ định hướng của dữ liệu hình ảnh có trong vùng đệm CMSampleBufferRef.

  Cách lấy hướng ảnh:

  Swift

  func imageOrientation(
    deviceOrientation: UIDeviceOrientation,
    cameraPosition: AVCaptureDevice.Position
    ) -> VisionDetectorImageOrientation {
    switch deviceOrientation {
    case .portrait:
      return cameraPosition == .front ? .leftTop : .rightTop
    case .landscapeLeft:
      return cameraPosition == .front ? .bottomLeft : .topLeft
    case .portraitUpsideDown:
      return cameraPosition == .front ? .rightBottom : .leftBottom
    case .landscapeRight:
      return cameraPosition == .front ? .topRight : .bottomRight
    case .faceDown, .faceUp, .unknown:
      return .leftTop
    }
  }

  Objective-C

  - (FIRVisionDetectorImageOrientation)
    imageOrientationFromDeviceOrientation:(UIDeviceOrientation)deviceOrientation
                cameraPosition:(AVCaptureDevicePosition)cameraPosition {
   switch (deviceOrientation) {
    case UIDeviceOrientationPortrait:
     if (cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront) {
      return FIRVisionDetectorImageOrientationLeftTop;
     } else {
      return FIRVisionDetectorImageOrientationRightTop;
     }
    case UIDeviceOrientationLandscapeLeft:
     if (cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront) {
      return FIRVisionDetectorImageOrientationBottomLeft;
     } else {
      return FIRVisionDetectorImageOrientationTopLeft;
     }
    case UIDeviceOrientationPortraitUpsideDown:
     if (cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront) {
      return FIRVisionDetectorImageOrientationRightBottom;
     } else {
      return FIRVisionDetectorImageOrientationLeftBottom;
     }
    case UIDeviceOrientationLandscapeRight:
     if (cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront) {
      return FIRVisionDetectorImageOrientationTopRight;
     } else {
      return FIRVisionDetectorImageOrientationBottomRight;
     }
    default:
     return FIRVisionDetectorImageOrientationTopLeft;
   }
  }

  Sau đó, hãy tạo đối tượng siêu dữ liệu:

  Swift

  let cameraPosition = AVCaptureDevice.Position.back // Set to the capture device you used.
  let metadata = VisionImageMetadata()
  metadata.orientation = imageOrientation(
    deviceOrientation: UIDevice.current.orientation,
    cameraPosition: cameraPosition
  )

  Objective-C

  FIRVisionImageMetadata *metadata = [[FIRVisionImageMetadata alloc] init];
  AVCaptureDevicePosition cameraPosition =
    AVCaptureDevicePositionBack; // Set to the capture device you used.
  metadata.orientation =
    [self imageOrientationFromDeviceOrientation:UIDevice.currentDevice.orientation
                   cameraPosition:cameraPosition];
 2. Tạo đối tượng VisionImage bằng cách sử dụng đối tượng CMSampleBufferRef và siêu dữ liệu xoay:

  Swift

  let image = VisionImage(buffer: sampleBuffer)
  image.metadata = metadata

  Objective-C

  FIRVisionImage *image = [[FIRVisionImage alloc] initWithBuffer:sampleBuffer];
  image.metadata = metadata;

2. Định cấu hình và chạy công cụ gắn nhãn hình ảnh

Để gắn nhãn cho các đối tượng trong một hình ảnh, hãy truyền đối tượng VisionImage vào phương thức processImage() của VisionImageLabeler.

 1. Trước tiên, hãy lấy một thực thể của VisionImageLabeler:

  Swift

  let labeler = Vision.vision().cloudImageLabeler()
  
  // Or, to set the minimum confidence required:
  // let options = VisionCloudImageLabelerOptions()
  // options.confidenceThreshold = 0.7
  // let labeler = Vision.vision().cloudImageLabeler(options: options)
  

  Objective-C

  FIRVisionImageLabeler *labeler = [[FIRVision vision] cloudImageLabeler];
  
  // Or, to set the minimum confidence required:
  // FIRVisionCloudImageLabelerOptions *options =
  //     [[FIRVisionCloudImageLabelerOptions alloc] init];
  // options.confidenceThreshold = 0.7;
  // FIRVisionImageLabeler *labeler =
  //     [[FIRVision vision] cloudImageLabelerWithOptions:options];
  
 2. Sau đó, hãy truyền hình ảnh đó vào phương thức processImage():

  Swift

  labeler.process(image) { labels, error in
    guard error == nil, let labels = labels else { return }
  
    // Task succeeded.
    // ...
  }
  

  Objective-C

  [labeler processImage:image
        completion:^(NSArray<FIRVisionImageLabel *> *_Nullable labels,
              NSError *_Nullable error) {
          if (error != nil) { return; }
  
          // Task succeeded.
          // ...
        }];
  

3. Nhận thông tin về đối tượng được gắn nhãn

Nếu gắn nhãn hình ảnh thành công, một mảng các đối tượng VisionImageLabel sẽ được chuyển đến trình xử lý hoàn thành. Từ mỗi đối tượng, bạn có thể nhận thông tin về một tính năng được nhận dạng trong hình ảnh.

Ví dụ:

Swift

for label in labels {
  let labelText = label.text
  let entityId = label.entityID
  let confidence = label.confidence
}

Objective-C

for (FIRVisionImageLabel *label in labels) {
  NSString *labelText = label.text;
  NSString *entityId = label.entityID;
  NSNumber *confidence = label.confidence;
}

Các bước tiếp theo