Uwierzytelniaj za pomocą Firebase z użyciem niestandardowego systemu uwierzytelniania i języka C++

Uwierzytelnianie Firebase możesz zintegrować z niestandardowym systemem uwierzytelniania, modyfikując serwer uwierzytelniania tak, aby generował niestandardowe podpisane tokeny, gdy użytkownik się zaloguje. Aplikacja otrzymuje ten token i używa go do uwierzytelniania w Firebase.

Zanim zaczniesz

 1. Dodaj Firebase do projektu C++.
 2. Pobierz klucze serwera projektu:
  1. Otwórz stronę Konta usługi w ustawieniach projektu.
  2. Kliknij Wygeneruj nowy klucz prywatny u dołu sekcji Pakiet SDK Firebase Admin na stronie Konta usługi.
  3. Para kluczy publiczny/prywatny nowego konta usługi zostanie automatycznie zapisana na Twoim komputerze. Skopiuj ten plik na serwer uwierzytelniania.

Uwierzytelnij za pomocą Firebase

Klasa Auth jest bramą dla wszystkich wywołań interfejsu API.
 1. Dodaj pliki nagłówka uwierzytelniania i aplikacji:
  #include "firebase/app.h"
  #include "firebase/auth.h"
  
 2. W kodzie inicjowania utwórz klasę firebase::App.
  #if defined(__ANDROID__)
   firebase::App* app =
     firebase::App::Create(firebase::AppOptions(), my_jni_env, my_activity);
  #else
   firebase::App* app = firebase::App::Create(firebase::AppOptions());
  #endif // defined(__ANDROID__)
  
 3. Uzyskaj zajęcia firebase::auth::Auth związane z urządzeniem firebase::App. Między App a Auth występuje mapowanie 1:1.
  firebase::auth::Auth* auth = firebase::auth::Auth::GetAuth(app);
  
Wywołaj metodę Auth::SignInWithCustomToken, korzystając z tokena z serwera uwierzytelniania.
 1. Gdy użytkownicy logują się w Twojej aplikacji, wyślij ich dane logowania (np. nazwę użytkownika i hasło) na swój serwer uwierzytelniania. Serwer sprawdza dane logowania i zwraca token niestandardowy, jeśli jest prawidłowy.
 2. Po otrzymaniu niestandardowego tokena z serwera uwierzytelniania przekaż go do Auth::SignInWithCustomToken, aby zalogować użytkownika:
  firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
    auth->SignInWithCustomToken(custom_token);
  
 3. Jeśli Twój program ma pętlę aktualizacji, która uruchamia się regularnie (np. 30 lub 60 razy na sekundę), możesz sprawdzać wyniki raz na aktualizację za pomocą Auth::SignInWithCustomTokenLastResult:
  firebase::Future<firebase::auth::AuthResult> result =
    auth->SignInWithCustomTokenLastResult();
  if (result.status() == firebase::kFutureStatusComplete) {
   if (result.error() == firebase::auth::kAuthErrorNone) {
    firebase::auth::AuthResult auth_result = *result.result();
    printf("Sign in succeeded for `%s`\n",
        auth_result.user.display_name().c_str());
   } else {
    printf("Sign in failed with error '%s'\n", result.error_message());
   }
  }
  
  Jeśli Twój program jest oparty na zdarzeniach, możesz zarejestrować się oddzwonienie w przyszłości.

Dalsze kroki

Gdy użytkownik loguje się po raz pierwszy, tworzone jest nowe konto użytkownika, które jest łączone z danymi logowania (nazwa użytkownika i hasło, numer telefonu lub informacje o dostawcy uwierzytelniania). Nowe konto jest przechowywane w ramach Twojego projektu Firebase i może być używane do identyfikowania użytkowników we wszystkich aplikacjach w Twoim projekcie niezależnie od tego, jak się on loguje.

 • W swoich aplikacjach możesz uzyskać podstawowe informacje o profilu użytkownika z obiektu firebase::auth::User:

  firebase::auth::User user = auth->current_user();
  if (user.is_valid()) {
   std::string name = user.display_name();
   std::string email = user.email();
   std::string photo_url = user.photo_url();
   // The user's ID, unique to the Firebase project.
   // Do NOT use this value to authenticate with your backend server,
   // if you have one. Use firebase::auth::User::Token() instead.
   std::string uid = user.uid();
  }
  
 • W regułach zabezpieczeń Bazy danych czasu rzeczywistego Firebase i Cloud Storage możesz pobrać ze zmiennej auth unikalny identyfikator użytkownika zalogowanego użytkownika i użyć go do kontrolowania, do jakich danych użytkownik ma dostęp.

Możesz zezwolić użytkownikom na logowanie się w aplikacji przy użyciu różnych dostawców uwierzytelniania, łącząc dane logowania dostawcy uwierzytelniania z istniejącym kontem użytkownika.

Aby wylogować użytkownika, wywołaj SignOut():

auth->SignOut();