จัดการผู้ใช้ใน Firebase

สร้างผู้ใช้

คุณสร้างผู้ใช้ใหม่ในโปรเจ็กต์ Firebase ของคุณโดยการเรียกใช้เมธอด CreateUserWithEmailAndPassword หรือโดยการลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้เป็นครั้งแรกโดยใช้ผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวแบบรวมศูนย์ เช่น การลงชื่อเข้าใช้ Google หรือ การเข้าสู่ระบบด้วย Facebook

คุณยังสามารถสร้างผู้ใช้ที่ตรวจสอบรหัสผ่านใหม่ได้จากส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ของ คอนโซล Firebase ในหน้าผู้ใช้

รับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้อยู่ในปัจจุบัน

วิธีที่แนะนำในการรับผู้ใช้ปัจจุบันคือการตั้งค่า Listener บนออบเจ็กต์ Auth:

class MyAuthStateListener : public firebase::auth::AuthStateListener {
 public:
 void OnAuthStateChanged(firebase::auth::Auth* auth) override {
  firebase::auth::User user = auth->current_user();
  if (user.is_valid()) {
   // User is signed in
   printf("OnAuthStateChanged: signed_in %s\n", user.uid().c_str());
  } else {
   // User is signed out
   printf("OnAuthStateChanged: signed_out\n");
  }
  // ...
 }
};
// ... initialization code
// Test notification on registration.
MyAuthStateListener state_change_listener;
auth->AddAuthStateListener(&state_change_listener);

การใช้ Listener ช่วยให้มั่นใจได้ว่าออบเจ็กต์ Auth ไม่อยู่ในสถานะกลาง เช่น การเริ่มต้น เมื่อคุณได้รับผู้ใช้ปัจจุบัน

คุณยังสามารถรับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ในปัจจุบันได้โดยการโทร current_user หากผู้ใช้ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ วิธีการ is_valid ของผู้ใช้จะส่งคืนค่าเท็จ

ยืนยันข้อมูลรับรองของผู้ใช้

ข้อมูลรับรองของผู้ใช้จะถูกจัดเก็บไว้ในที่เก็บคีย์ในเครื่องหลังจากที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ แคชในเครื่องของหนังสือรับรองผู้ใช้สามารถลบได้โดยการออกจากระบบผู้ใช้ ที่เก็บคีย์เป็นแพลตฟอร์มเฉพาะ:

รับโปรไฟล์ของผู้ใช้

หากต้องการรับข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้ ให้ใช้วิธีการเข้าถึงของอินสแตนซ์ของ firebase::auth::User ตัวอย่างเช่น:

firebase::auth::User user = auth->current_user();
if (user.is_valid()) {
 std::string name = user.display_name();
 std::string email = user.email();
 std::string photo_url = user.photo_url();
 // The user's ID, unique to the Firebase project.
 // Do NOT use this value to authenticate with your backend server,
 // if you have one. Use firebase::auth::User::Token() instead.
 std::string uid = user.uid();
}

รับข้อมูลโปรไฟล์เฉพาะของผู้ให้บริการของผู้ใช้

หากต้องการรับข้อมูลโปรไฟล์ที่ดึงมาจากผู้ให้บริการลงชื่อเข้าใช้ที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ ให้ใช้เมธอด ProviderData ตัวอย่างเช่น:

firebase::auth::User user = auth->current_user();
if (user.is_valid()) {
 for (auto it = user.provider_data().begin();
    it != user.provider_data().end(); ++it) {
  firebase::auth::UserInfoInterface profile = *it;
  // Id of the provider (ex: google.com)
  std::string providerId = profile.provider_id();

  // UID specific to the provider
  std::string uid = profile.uid();

  // Name, email address, and profile photo Url
  std::string name = profile.display_name();
  std::string email = profile.email();
  std::string photoUrl = profile.photo_url();
 }
}

อัปเดตโปรไฟล์ของผู้ใช้

คุณสามารถอัปเดตข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานของผู้ใช้ เช่น ชื่อที่แสดงและ URL รูปโปรไฟล์ของผู้ใช้ได้ด้วยวิธี UpdateUserProfile ตัวอย่างเช่น:

firebase::auth::User user = auth->current_user();
if (user.is_valid()) {
 firebase::auth::User::UserProfile profile;
 profile.display_name = "Jane Q. User";
 profile.photo_url = "https://example.com/jane-q-user/profile.jpg";
 user.UpdateUserProfile(profile).OnCompletion(
   [](const firebase::Future<void>& completed_future, void* user_data) {
    // We are probably in a different thread right now.
    if (completed_future.error() == 0) {
     printf("User profile updated.");
    }
   },
   nullptr); // pass user_data here.
}

ตั้งค่าที่อยู่อีเมลของผู้ใช้

คุณสามารถตั้งค่าที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ด้วยวิธี UpdateEmail ตัวอย่างเช่น:

firebase::auth::User user = auth->current_user();
if (user.is_valid()) {
 user.UpdateEmail("user@example.com")
   .OnCompletion(
     [](const firebase::Future<void>& completed_future,
       void* user_data) {
      // We are probably in a different thread right now.
      if (completed_future.error() == 0) {
       printf("User email address updated.");
      }
     },
     nullptr);
}

ส่งอีเมลยืนยันให้กับผู้ใช้

คุณสามารถส่งอีเมลยืนยันที่อยู่ไปยังผู้ใช้ด้วยวิธี SendEmailVerification ตัวอย่างเช่น:

firebase::auth::User user = auth->current_user();
if (user.is_valid()) {
 user.SendEmailVerification().OnCompletion(
   [](const firebase::Future<void>& completed_future, void* user_data) {
    // We are probably in a different thread right now.
    if (completed_future.error() == 0) {
     printf("Email sent.");
    }
   },
   nullptr);
}

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตอีเมลที่ใช้ในส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ของ คอนโซล Firebase ได้ในหน้าเทมเพลตอีเมล ดู เทมเพลตอีเมล ในศูนย์ช่วยเหลือของ Firebase

ตั้งรหัสผ่านของผู้ใช้

คุณสามารถตั้งรหัสผ่านของผู้ใช้ด้วยวิธี UpdatePassword ตัวอย่างเช่น:

firebase::auth::User user = auth->current_user();
std::string newPassword = "SOME-SECURE-PASSWORD";

if (user.is_valid()) {
 user.UpdatePassword(newPassword.c_str())
   .OnCompletion(
     [](const firebase::Future<void>& completed_future,
       void* user_data) {
      // We are probably in a different thread right now.
      if (completed_future.error() == 0) {
       printf("password updated.");
      }
     },
     nullptr);
}

ส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน

คุณสามารถส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านไปยังผู้ใช้ด้วยวิธี SendPasswordResetEmail ตัวอย่างเช่น:

std::string emailAddress = "user@example.com";

auth->SendPasswordResetEmail(emailAddress.c_str())
  .OnCompletion(
    [](const firebase::Future<void>& completed_future,
      void* user_data) {
     // We are probably in a different thread right now.
     if (completed_future.error() == 0) {
      // Email sent.
     } else {
      // An error happened.
      printf("Error %d: %s", completed_future.error(),
          completed_future.error_message());
     }
    },
    nullptr);

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตอีเมลที่ใช้ในส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ของ คอนโซล Firebase ได้ในหน้าเทมเพลตอีเมล ดู เทมเพลตอีเมล ในศูนย์ช่วยเหลือของ Firebase

คุณยังสามารถส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านได้จากคอนโซล Firebase

ลบผู้ใช้

คุณสามารถลบบัญชีผู้ใช้ด้วยวิธี Delete ตัวอย่างเช่น:

firebase::auth::User user = auth->current_user();
if (user.is_valid()) {
 user.Delete().OnCompletion(
   [](const firebase::Future<void>& completed_future, void* user_data) {
    if (completed_future.error() == 0) {
     // User deleted.
    } else {
     // An error happened.
     printf("Error %d: %s", completed_future.error(),
         completed_future.error_message());
    }
   },
   nullptr);
}

คุณยังสามารถลบผู้ใช้ออกจากส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ของ คอนโซล Firebase ในหน้าผู้ใช้ได้

ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้อีกครั้ง

การดำเนินการที่คำนึงถึงความปลอดภัยบางอย่าง เช่น การลบบัญชี การตั้งค่าที่อยู่อีเมลหลัก และ การเปลี่ยนรหัสผ่าน กำหนดให้ผู้ใช้ต้องลงชื่อเข้าใช้เมื่อเร็วๆ นี้ หากคุณดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ และผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้นานเกินไป การกระทำล้มเหลว

เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ให้ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้อีกครั้งโดยรับข้อมูลรับรองการลงชื่อเข้าใช้ใหม่จากผู้ใช้ และส่งข้อมูลรับรองไปยัง Reauthenticate ตัวอย่างเช่น:

firebase::auth::User user = auth->current_user();

// Get auth credentials from the user for re-authentication. The example
// below shows email and password credentials but there are multiple
// possible providers, such as GoogleAuthProvider or FacebookAuthProvider.
firebase::auth::Credential credential =
  firebase::auth::EmailAuthProvider::GetCredential("user@example.com",
                           "password1234");

if (user.is_valid()) {
 user.Reauthenticate(credential)
   .OnCompletion(
     [](const firebase::Future<void>& completed_future,
       void* user_data) {
      if (completed_future.error() == 0) {
       printf("User re-authenticated.");
      }
     },
     nullptr);
}

นำเข้าบัญชีผู้ใช้

คุณสามารถนำเข้าบัญชีผู้ใช้จากไฟล์ไปยังโปรเจ็กต์ Firebase ได้โดยใช้คำสั่ง auth:import ของ Firebase CLI ตัวอย่างเช่น:

firebase auth:import users.json --hash-algo=scrypt --rounds=8 --mem-cost=14