Kích hoạt Pub / Sub

Google Cloud's Pub / Sub là một bus thông báo được phân phối toàn cầu, tự động điều chỉnh khi bạn cần. Bạn có thể tạo một hàm xử lý các sự kiện Pub / Sub bằng cách sử dụng functions.pubsub .

Kích hoạt một chức năng pub / sub

Bạn có thể kích hoạt một chức năng bất cứ khi nào một thông báo Pub / Sub mới được gửi đến một chủ đề cụ thể. Bạn phải chỉ định tên chủ đề Pub / Sub mà bạn muốn kích hoạt chức năng của mình và đặt sự kiện trong trình xử lý sự kiện onPublish() :

exports.helloPubSub = functions.pubsub.topic('topic-name').onPublish((message) => {
 // ...
});

Truy cập tải trọng tin nhắn pub / sub

Tải trọng cho thông báo Pub / Sub có thể truy cập được từ đối tượng Message được trả về chức năng của bạn. Đối với thư có JSON trong nội dung thư Pub / Sub, SDK Firebase cho Chức năng đám mây có thuộc tính trợ giúp để giải mã thư. Ví dụ: đây là một thông báo được xuất bản với tải trọng JSON đơn giản:

gcloud pubsub topics publish topic-name --message '{"name":"Xenia"}'

Bạn có thể truy cập tải trọng dữ liệu JSON như thế này thông qua thuộc tính json :

 // Get the `name` attribute of the PubSub message JSON body.
 let name = null;
 try {
  name = message.json.name;
 } catch (e) {
  functions.logger.error('PubSub message was not JSON', e);
 }

Các tải trọng khác, không phải JSON được chứa trong thông báo Pub / Sub dưới dạng các chuỗi được mã hóa base64 trong đối tượng thông báo. Để đọc một thông báo như sau, bạn phải giải mã chuỗi được mã hóa base64 như hình minh họa:

gcloud pubsub topics publish topic-name --message 'MyMessage'

// Decode the PubSub Message body.
const messageBody = message.data ? Buffer.from(message.data, 'base64').toString() : null;

Truy cập thuộc tính tin nhắn

Thông báo Pub / Sub có thể được gửi với các thuộc tính dữ liệu được đặt trong lệnh xuất bản. Ví dụ: bạn có thể xuất bản một tin nhắn có thuộc tính name :

gcloud pubsub topics publish topic-name --attribute name=Xenia

Bạn có thể đọc các thuộc tính như vậy từ Message.attributes :

// Get the `name` attribute of the message.
const name = message.attributes.name;

Bạn có thể nhận thấy rằng một số dữ liệu cơ bản như ID tin nhắn hoặc thời gian xuất bản tin nhắn không có sẵn trong Message.attributes . Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể truy cập vào context.eventIdcontext.timestamp của sự kiện kích hoạt, với đó bạn có thể xác định thời điểm bất kỳ thông báo nào được xuất bản và phân biệt thông báo này với thông báo khác. Ví dụ:

exports.myFunction = functions.pubsub.topic('topic1').onPublish((message, context) => {
  console.log('The function was triggered at ', context.timestamp);
  console.log('The unique ID for the event is', context.eventId);
});