FcmError

Message that may be returned in an error response to add details.

JSON representation
{
  "error_code": enum(ErrorCode)
}
Fields
error_code

enum(ErrorCode)

Error code specifying why the message failed.

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.